Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu čuvanja, korišćenja i razgledanja podataka premera, katastra zemljišta, katastra nepokretnosti i vodova

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAČINU ČUVANJA, KORIŠĆENJA I RAZGLEDANJA PODATAKA PREMERA, KATASTRA ZEMLJIŠTA, KATASTRA NEPOKRETNOSTI I VODOVA

Član 1.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu čuvanja, korišćenja i razgledanja podataka premera, katastra zemljišta, katastra nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS”, broj 42/03).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o prestanku važenja Uredbe o načinu čuvanja, korišćenja i razgledanja podataka premera, katastra zemljišta, katastra nepokretnosti i vodova (u daljem tekstu: Uredba) sadržan je u odredbi člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12).

Uredba o načinu čuvanja, korišćenja i razgledanja podataka premera, katastra zemljišta, katastra nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS”, broj 42/03) doneta je na osnovu člana 127. stav 5. Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima („Službeni glasnik RS”, br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 34/01, 25/02 i 101/05) i ista uređuje način čuvanja, korišćenja, odnosno distribucije i razgledanja podataka osnovnih geodetskih radova, premera, katastra zemljišta, katastra nepokretnosti i vodova u Republičkom geodetskom zavodu.

Stupanjem na snagu novog Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 18/10 – u daljem tekstu: Zakon) nastala je potreba da se na osnovu tog zakona donese novi podzakonski akt (sada Pravilnik), koji će detaljnije razraditi zakonske odredbe koje se odnose na način čuvanja, uvida i izdavanja podataka osnovnih geodetskih radova, katastra nepokretnosti, katastra vodova i topografsko-kartografske delatnosti, a da se Uredba o načinu čuvanja, korišćenja i razgledanja podataka premera, katastra zemljišta, katastra nepokretnosti i vodova, stavi van snage.

Odredbom člana 181. Zakona, ovlašćen je direktor Republičkog geodetskog zavoda za donošenje podzakonskih akata u vezi sa primenom tog zakona, a ne više Vlada, kako je to bilo uređeno ranijim zakonom. Shodno zakonskom ovlašćenju direktor Republičkog geodetskog zavoda je, na osnovu odredbe člana 181. tačka 12) Zakona, doneo Pravilnik o načinu čuvanja, uvida i izdavanja podataka premera, katastra nepokretnosti i vodova.

S obzirom na to da se sada pravilnikom uređuje materija koja je uređena uredbom, a imajući u vidu da se nižim pravnim aktom, odnosno pravilnikom, ne može staviti van snage uredba, potrebno je da Vlada donese uredbu kojom će staviti van snage Uredbu o načinu čuvanja, korišćenja i razgledanja podataka premera, katastra zemljišta, katastra nepokretnosti i vodova.

Odredbom člana 1. Uredbe stavlja se van snage Uredba o načinu čuvanja, korišćenja i razgledanja podataka premera, katastra zemljišta, katastra nepokretnosti i vodova.

Odredbom člana 2. Uredbe uređeno je njeno stupanje na snagu.

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbeđivanje sredstava u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar