Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Stalne kancelarije Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Sužbeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Stalne kancelarije Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu

Član 1.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o osnivanju Stalne kancelarije Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu („Službeni glasnik RS”, broj 81/05).

Član 2.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da radi Stalna kancelarija Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu, a njena prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu preuzima Generalni sekretarijat Vlade.

Član 3.

Državni službenici iz Stalne kancelarije Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu danom prestanka rada te kancelarije postaju neraspoređeni, u skladu sa zakonom.

Nameštenicima iz Stalne kancelarije Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu prestankom rada te kancelarije prestaje radni odnos, u skladu sa zakonom.

Rešenja kojima se utvrđuje da su državni službenici iz stava 1. ovog člana postali neraspoređeni, odnosno da nameštenicima iz stava 2. ovog člana prestaje radni odnos donosi, u skladu sa zakonom, direktor Službe za upravljanje kadrovima.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3569/2011

U Beogradu, 12. maja 2011. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARAMiloš Todorović PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

4100311.031/17

Ostavite komentar