Uredba o prestanku važenja određenih uredaba

Na osnovu člana 42 stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), a u vezi sa članom 11. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, broj 99/11),

Vlada donosi

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH UREDABA

Član 1.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe:

1) Uredba o naknadama za registraciju finansijskih izveštaja, davanje podataka iz registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i naknadama za druge usluge koje Agencija za privredne registre pruža u postupku vođenja tog registra („Službeni glasnik RS”, br. 2/10 i 2/11);

2) Uredba o vrsti i visini naknade za registraciju, evidenciju i druge usluge koje pruža Registar turizma koji vodi Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS”, broj 2/10);

3) Uredba o vrsti i visini naknada za registraciju i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre u postupku vođenja Registra stečajnih masa („Službeni glasnik RS”, broj 4/10);

4) Uredba o visini naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre u postupku vođenja Registra udruženja („Službeni glasnik RS ”, br. 86/09 i 41/11);

5) Uredba o visini naknade za upis sportskih udruženja u Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre u postupku vođenja Registra („Službeni glasnik RS ”, broj 41/11).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu 1. februara 2012. godine.

05 Broj:

U Beogradu, 19. januara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

O b r a z l o ž e nj e

Osnov za donošenje Uredbe

Osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 42 stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), kojim je propisano da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

Članom 11. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 99/11) propisano je da stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 2b. stav 4. Zakona o privrednim komorama („Službeni glasnik RS”, br. 65/01 i 36/09), odredbe čl. 44, 44a i 47. Zakona o finansijskom lizingu („Službeni glasnik RS”, br. 55/03, 61/05 i 31/11), odredbe čl. 57, 57a i 60. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar („Službeni glasnik RS”, br. 57/03, 61/05 i 64/06 – ispravka), odredbe člana 32. stav 2. i člana 36. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 111/09), odredbe člana 117. st. 4. i 5. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10), odredbe člana 35. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09), odredbe člana 136. st 5. i 9. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS”, broj 104/09), odredbe člana 63. stav 4. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 24/11), odredbe čl. 300. i 311. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, broj 31/11).

Razlozi za donošenje Uredbe

Imajući u vidu da je, stupanjem na snagu Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privredne registre stvorena mogućnost da se visina naknada za poslove registracije i drugih usluga koje pruža Agencija za privredne registre reguliše jednom odlukom za sve registre koje ona vodi, predlaže se prestanak važenja određenih uredaba.

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinih odredaba uredbe

Članom 1. predviđeno je koje uredbe, danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe.

Članom 2. predviđeno je da ova uredba stupa na snagu 1. februara 2012. godine.

Sredstva za sprovođenje Uredbe

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

[pic] Republika Srbija MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 15 Broj: 110-00-15/2012-0213. januar 2012. godine

MINISTARSTVO FINANSIJA

B E O G R A D

U prilogu dostavljamo Predlog uredbe o prestanku važenja određenih uredaba, radi davanja mišljenja.

Molimo vas da mišljenje dostavite u što kraćem roku.

DRŽAVNI SEKRETAR

Ivica Kojić

[pic] Republika Srbija MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 15 Broj: 110-00-15/2012-0213. januar 2012. godine

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

B E O G R A D

U prilogu dostavljamo Predlog uredbe o prestanku važenja određenih uredaba, radi davanja mišljenja.

Molimo vas da mišljenje dostavite u što kraćem roku.

DRŽAVNI SEKRETAR

Ivica Kojić

[pic] Republika Srbija MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 15 Broj: 110-00-15/2012-0213. januar 2012. godine

V L A D A

-Generalni sekretarijat-

B E O G R A D

U prilogu dostavljamo Predlog uredbe o prestanku važenja određenih uredaba, radi razmatranja na sednici Vlade.

DRŽAVNI SEKRETAR

Ivica Kojić

[pic] Republika Srbija MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 15 Broj: 110-00-15/2012-0218. januar 2012. godine

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

B E O G R A D

U prilogu dostavljamo Predlog uredbe o prestanku važenja određenih uredaba, radi davanja mišljenja.

Molimo vas da mišljenje dostavite u što kraćem roku.

DRŽAVNI SEKRETAR

Ivica Kojić

Ostavite komentar