Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 92/11, 99/11 ( dr. zakon i 10/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U

ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

 

Član

Ovom uredbom uređuju se uslovi pod kojima zaposleni u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja ostvaruju pravo na naknadu plate, naknadu troškova koji nastaju u vezi s njihovim radom i druga primanja, način ostvarivanja prava i visina naknade i drugih primanja.

Organizacija obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: Organizacija) u smislu ove uredbe je Republički fond za zdravstveno osiguranje, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalna služba za zapošljavanje i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.

Član

Zaposleni ima pravo na naknadu plate za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa.

Organizacija ima pravo na refundiranje isplaćene naknade plate iz stava 1. ovog člana u slučaju odsustvovanja zaposlenog sa rada zbog vojne vežbe ili odazivanja na poziv državnog organa, od organa na čiji se poziv zaposleni odazvao, ako zakonom nije drukčije određeno.

Naknada plate iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u visini prosečne plate zaposlenog u prethodna tri meseca, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Član

Zaposleni ima pravo na naknadu plate za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana, i to:

1) u visini 65% prosečne plate ostvarene u tri meseca koja prethode mesecu u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, ako je sprečenost za rad prouzrokovana bolešću ili povredom van rada, ako zakonom nije drukčije određeno;

2) u visini 100% prosečne plate ostvarene u tri meseca koja prethode mesecu u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, ako je sprečenost za rad prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću, ako zakonom nije drukčije određeno.

Naknada plate iz stava 1. ovog člana ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom, uvećane za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Član

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova, i to:

1) za dolazak na rad i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju;

2) za vreme provedeno na službenom putu u zemlji, u visini 5% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike na dan polaska na službeno putovanje, kao i za smeštaj i prevoz u visini stvarnih troškova, prema priloženim računima;

3) za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu, u visini i pod uslovima utvrđenim propisom kojim se uređuje naknada troškova službenog puta u inostranstvu državnih službenika.

Uslovi i kriterijumi za ostvarivanje prava iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, utvrđuju se opštim aktom i ugovorom o radu.

Član

Organizacija je dužna da zaposlenom, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, isplati:

1) otpremninu pri odlasku u penziju, u visini tri poslednje plate zaposlenog, s tim da tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od tri prosečne plate po zaposlenom kod poslodavca u momentu isplate, odnosno tri prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije;

2) naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog u visini troškova pogrebnih usluga prema priloženim originalnim računima, a najviše do vrednosti neoporezivog iznosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana;

3) naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, u skladu sa sredstvima odobrenim finansijskim planom Organizacije.

Član

Organizacija može da obezbedi, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu:

1) deci zaposlenog starosti do 15 godina života poklon za Božić ili Novu godinu u visini neoporezivog iznosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana;

2) solidarnu pomoć zaposlenom;

3) jubilarnu nagradu zaposlenom;

4) novogodišnju nagradu zaposlenom u skladu sa sredstvima odobrenim finansijskim planom Organizacije.

Član

Organizacija može da obezbedi zaposlenom solidarnu pomoć za slučaj:

1) nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju za zaposlenog ili člana njegove uže porodice;

2) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog;

3) nabavke lekova za zaposlenog ili člana njegove uže porodice;

4) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice, najviše u visini prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike, pod uslovom da po osnovu iste bolesti nije ostvario solidarnu pomoć iz tač. 1) – 3) ovog stava;

5) pomoć maloletnom detetu zaposlenog za slučaj smrti zaposlenog, odnosno penzionisanog zaposlenog, najviše u visini prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike;

6) pomoć porodici za slučaj smrti zaposlenog i zaposlenom za slučaj smrti njegovog bračnog druga, deteta, roditelja, usvojitelja, usvojenika ili staratelja, najviše u visini neoporezivog iznosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana;

7) mesečnu stipendiju tokom redovnog školovanja za maloletno dete umrlog zaposlenog – do visine 20% prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Visina solidarne pomoći u slučajevima utvrđenim u stavu 1. tač.1) – 3) ovog člana priznaje se na osnovu uredne dokumentacije, najviše do visine dve prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Pravo na solidarnu pomoć iz stava 1. ovog člana zaposleni ostvaruje u skladu sa sredstvima odobrenim finansijskim planom Organizacije.

Član

Članovima uže porodice u smislu člana 5. stav 1. tačka 2) i člana 7. ove uredbe smatraju se bračni drug i deca zaposlenog.

Član

Organizacija može da isplati zaposlenima jubilarnu nagradu za 10, 20, 30 i 35 godina rada provedenog u radnom odnosu u Organizaciji, u skladu sa sredstvima odobrenim finansijskim planom Organizacije.

Jubilarna nagrada se isplaćuje u visini 70% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike, s tim što se visina jubilarne nagrade uvećava za 25% pri svakom narednom ostvarivanju tog prava.

Član

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9479/2012-1

U Beogradu, 22. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar