Uredba o izmeni Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 92/11, 99/11 – dr. zakon, 10/13, 55/13 i 99/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

o izmeni Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenihu organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

Član 1.

U Uredbi o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 18/13 i 116/14), u članu 4. stav 1. tačka 2) reči: „5% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike na dan polaska na službeno putovanje, kao i za smeštaj i prevoz u visini stvarnih troškova, prema priloženim računima;” zamenjuju se rečima: „i pod uslovima utvrđenim propisom kojim se uređuje naknada troškova službenog puta u zemlji državnih službenika;”.

U stavu 2. reči: „tač. 1) i 2)” zamenjuju se rečima: „tačka 1)”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11658/2015

U Beogradu, 30. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar