Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o visini troškova prinudne naplate poreza

Na osnovu člana 83. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09 i 72/09-dr. zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE

O VISINI TROŠKOVA PRINUDNE NAPLATE POREZA

Član 1.

U Uredbi o visini troškova prinudne naplate poreza („Službeni glasnik RS”, broj 63/03), u članu 2. tačka 1) broj: „2.000” zamenjuje se brojem: „3.000”.

U tački 2) broj: „2.000” zamenjuje se brojem: „3.000”.

U tački 3) broj: „3.000” zamenjuje se brojem: „4.000”.

U tački 4) broj: „1.500” zamenjuje se brojem: „2.000”.

Član 2.

U članu 4. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„U slučaju kad hartije od vrednosti iz stava 1. ovog člana čuva i prodaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, naknada za čuvanje i prodaju tih hartija određuje se prema tarifi tog registra.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 3.

U članu 6. reči: „80/2002, 84/2002 i 23/2003” zamenjuju se rečima: „80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09 i 72/09-dr. zakon”.

Član 4.

Član 8. briše se.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 22. jula 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – Z ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar