Uredba o izmeni Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ SUBVENCIONISANjE KAMATE ZA STAMBENE KREDITE I DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANjE U 2010. GODINI

Član 1.

U Uredbi o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 2/10 i 4/10), u članu 2. stav 1. reči: „2.000.000.000,00 dinara”, zamenjuju se rečima: „2.500.000.000,00 dinara”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar