Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA

U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način rasporeda i korišćenja sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa (u daljem tekstu: subvencije) koja su određena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu u razdelu 23 Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja (u daljem tekstu: Ministarstvo), funkcija 560, ekonomska klasifikacija odnosno aproprijacija 451.

Član 2.

Subvencije iz člana 1. ove uredbe u ukupnom iznosu 150.000.000,00 dinara, raspoređuju se za namene utvrđene članom 69. stav 3. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka), na sledeći način:

1) čuvanje, održavanje i prezentacija zaštićenih područja (rad, opremanje i obuka čuvarskih službi, obeležavanje, održavanje unutrašnjeg reda, upravljanje otpadom i sanacija degradiranih površina, medijsko i drugo javno prikazivanje vrednosti zaštićenih područja, razvoj informacionog sistema, izrada upravljačkih dokumenata i drugo), u iznosu 105.000.000,00 dinara;

2) upravljanje posetiocima (izgradnja ulaznih stanica, edukativnih i vizitorskih centara i punktova, štampanje materijala namenjenih posetiocima i drugo), u iznosu 21.000.000,00 dinara;

3) regulisanje imovinsko-pravnih odnosa (otkup ili zamena zemljišta, naknada vlasnicima i korisnicima nepokretnosti za uskraćivanje i ograničavanje prava korišćenja, nanetu štetu ili druge troškove koje imaju u vezi zaštite), u iznosu 2.000.000,00 dinara;

4) praćenje i unapređenje stanja zaštićenih područja (monitoring, naučna i druga istraživanja, reintrodukcija, rekolonizacija, rekultivacija i druge aktivnosti na tehničkoj i biološkoj zaštiti), u iznosu 13.000.000,00 dinara;

5) uređenje prostora i održivo korišćenje prirodnih resursa (programi, planovi i projekti uređenja prostora, održivog razvoja turizma, poljoprivrede i drugih dopuštenih delatnosti u zaštićenim područjima), u iznosu 9.000.000,00 dinara.

Član 3.

Pravo na korišćenje subvencija imaju upravljači nacionalnih parkova i zaštićenih područja proglašenih aktom Vlade.

Sredstva subvencija za namenu iz člana 2. tačka 3) ove uredbe mogu koristiti Ministarstvo i upravljači za zakup nepokretnosti i pribavljanje u svojinu Republike Srbije i za naknadu štete nastale uskraćivanjem ili ograničavanjem prava korišćenja i sprovođenjem mera biološke i tehničke zaštite u zaštićenim podučjima, u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

Član 4.

Subvencije se dodeljuju upravljaču na osnovu programa upravljanja zaštićenog područja za 2012. godinu na koji je Ministarstvo dalo saglasnost u skladu sa zakonom.

Učešće sredstava subvencija u predračunskoj vrednosti sredstava potrebnih za realizaciju programa upravljanja iz stava 1. ovog člana iznosi:

za namene iz člana 2. tačka 1), 4) i 5) ove uredbe, najviše 70%,

za namenu iz člana 2. tačka 2) ove uredbe, najviše 55%,

za namenu iz člana 2. tačka 3) ove uredbe, do 100%.

Član 5.

Dodela subvencija vrši se po zahtevu za dodelu sredstava subvencija za zaštićena prirodna dobra od nacionalnog interesa koje upravljači podnose najkasnije do 31. marta 2012. godine, na posebnom obrascu i po uputstvu koje im dostavlja Ministarstvo.

Upravljači zaštićenih područja koja budu proglašena u 2012. godini posle roka iz stava 1. ovog člana mogu podneti zahtev za dodelu sredstava subvencija do 15. novembra 2012. godine.

Član 6.

Kriterijumi za dodelu sredstava subvencija su:

veličina i broj zaštićenih područja koja su poverena upravljaču, izloženost zaštićenog područja uticajima ljudi kroz stanovanje, posetu i obavljanje privrednih aktivnosti;

značaj prirodnih i kulturnih vrednosti zaštićenog područja i njihov doprinos očuvanju biološke, geo i predeone raznovrsnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou;

stanje vrednosti zaštićenog područja i stepen rizika od oštećivanja i uništavanja;

vrsta i obim štete koju trpe vlasnici i korisnici nepokretnosti i prirodnih resursa sprovođenjem propisanih režima zaštite i mera konzervacije, revitalizacije, reintrodukcije i rekolonizacije;

postignuti rezultatati u dosadašnjem vršenju poslova čuvanja i održavanja, sprovođenja mera zaštite i realizacije projekata na osposobljavanju zaštićenih područja za obrazovnu, naučnu, rekreativnu i opštekulturnu funkciju;

doprinos planiranih poslova sprovođenju akcionih planova i kampanja zaštite prirode i životne sredine i održivom socio-ekonomskom razvoju;

obim učešća sredstava koje upravljač obezbedi obavljanjem delatnosti i naplatom naknada za korišćenje zaštićenog područja;

mogućnost upravljača da obezbedi sredstva iz drugih izvora u skladu sa zakonom;

blagovremenost i kvalitet izrade propisanih upravljačkih dokumenata;

10) potreba podrške novoustanovljenih zaštićenih područja u konstituisanju upravljačkih instrumenata i uspostavljanju ključnih obeležja zaštitnog statusa.

Član 7.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sredstava subvencija uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i upravljač kome su sredstva dodeljena.

Ispunjenost uslova za dodelu sredstava subvencija i predlog iznosa tih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje Ministarstvo.

Predlog iznosa sredstava subvencija za namene iz člana 2. tačka 3) ove uredbe utvrđuje posebna komisija za naknadu štete u zaštićenim područjima koju obrazuje Ministarstvo.

Ministarstvo može, po zaključku komisije iz stava 3. ovog člana, preneti upravljaču sredstva subvencija za namene iz člana 2. tačka 3) ove uredbe.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, …..2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar