Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE

ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA

U 2013. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se raspored, uslovi i način korišćenja sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa (u daljem tekstu: subvencije) koja su određena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu u razdelu 28 Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja (u daljem tekstu: ministarstvo), funkcija 560, ekonomska klasifikacija 451.

Član 2.

Subvencije iz člana 1. ove uredbe u ukupnom iznosu 150.000.000,00 dinara, raspoređuju se za sledeće namene:

1) čuvanje, održavanje i prezentacija zaštićenih područja (rad, opremanje i obuka čuvarskih službi, izgradnja objekata za potrebe čuvanja i protivpožarne zaštite, obeležavanje, održavanje čistoće i urednosti prostora i objekata, medijsko i drugo javno prikazivanje vrednosti zaštićenih područja, razvoj informacionog sistema, saradnja sa korisnicima, izrada upravljačkih dokumenata i drugo), u iznosu 94.000.000,00 dinara;

2) upravljanje posetiocima (izgradnja i uređenje ulaznih stanica, edukativnih i vizitorskih centara i punktova, vidikovaca, osmatračnica, staza, parkinga, odmorišta, bivaka i kampova i drugih mesta i objekata za posetioce, štampanje materijala namenjenih posetiocima i drugo), u iznosu 25.000.000,00 dinara;

3) regulisanje imovinskopravnih odnosa (otkup ili zamena zemljišta, naknada vlasnicima i korisnicima nepokretnosti za uskraćivanje i ograničavanje prava korišćenja, nanetu štetu ili druge troškove koje imaju u vezi zaštite), u iznosu 3.000.000,00 dinara;

4) praćenje i unapređenje stanja zaštićenih područja (monitoring prirodnih vrednosti, naučna i druga istraživanja, reintrodukcija, rekolonizacija, rekultivacija i druge aktivnosti na tehničkoj i biološkoj zaštiti i obezbeđenje materijalno-tehničkih, kadrovskih i drugih uslova za te poslove), u iznosu 18.000.000,00 dinara;

5) uređenje prostora i održivo korišćenje prirodnih resursa (projekti uređenja prostora za potrebe obrazovanja, očuvanja i unapređenja kulturnog nasleđa, agrobiodiverziteta i druge javne funkcije, programi i projekti razvoja održivog turizma, poljoprivrede i drugih dopuštenih delatnosti na korišćenju i unapređenju stanja prirodnih resursa u zaštićenim područjima), u iznosu 10.000.000,00 dinara.

Član 3.

Pravo na korišćenje subvencija imaju upravljači nacionalnih parkova i zaštićenih područja proglašenih aktom Vlade.

Subvencije se dodeljuju upravljaču na osnovu programa upravljanja zaštićenog područja za 2013. godinu na koji je ministarstvo dalo saglasnost u skladu sa zakonom.

Učešće subvencija u predračunskoj vrednosti sredstava potrebnih za realizaciju programa upravljanja iz stava 2. ovog člana može iznositi do 80%, za namene iz člana 2. tač. 1), 2), 4) i 5) ove uredbe i do 100%, za namene iz tačke 3).

Član 4.

Dodela subvencija vrši se po zahtevu za dodelu sredstava subvencija za zaštićena prirodna dobra od nacionalnog interesa koje upravljači podnose do 30. aprila 2013. godine na osnovu obaveštenja ministarstva.

Upravljači zaštićenih područja proglašeni do 31. oktobra 2013. godine, mogu podneti zahtev za dodelu sredstava subvencija do tog datuma.

Dodela subvencija za namene iz člana 2. tačka 3) ove uredbe koje se odnose na naknadu za uskraćivanje i ograničavanje prava korišćenja ili štetu usled primene mera zaštite vrši se po zahtevu korisnika zaštićenog područja.

Zahtev za dodelu sredstava iz člana 2. tačka 3) ove uredbe, može se podneti i posle isteka rokova iz st. 1. i 2. ovog člana, a u zavisnosti od vremena nastanka štete i podnošenja zahteva za naknadu štete od strane korisnika zaštićenog područja.

Subvencije koje se ne dodele u postupku iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, mogu se dodeliti upravljačima po drugi put, po zahtevu koji podnose na osnovu obaveštenja ministarstva.

Član 5.

Kriterijumi za dodelu sredstava subvencija su:

veličina i broj zaštićenih područja koja su poverena upravljaču, izloženost zaštićenog područja uticajima ljudi kroz stanovanje, posetu i obavljanje privrednih aktivnosti;

značaj prirodnih i kulturnih vrednosti zaštićenog područja i njihov doprinos očuvanju biološke, geološke i predeone raznovrsnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou;

stanje vrednosti zaštićenog područja i stepen rizika od oštećivanja i uništavanja;

vrsta i obim štete koju trpe vlasnici i korisnici nepokretnosti i prirodnih resursa sprovođenjem propisanih režima zaštite i mera konzervacije, revitalizacije, reintrodukcije i rekolonizacije;

postignuti rezultati u dosadašnjem vršenju poslova čuvanja i održavanja, sprovođenja mera zaštite i realizacije projekata na osposobljavanju zaštićenih područja za obrazovnu, naučnu, rekreativnu i opštekulturnu funkciju;

doprinos planiranih poslova sprovođenju programa zaštite prirode i životne sredine i održivom socio-ekonomskom razvoju;

obim učešća sredstava koje upravljač obezbedi obavljanjem delatnosti i naplatom naknada za korišćenje zaštićenog područja;

mogućnost upravljača da obezbedi sredstva iz drugih izvora u skladu sa zakonom;

blagovremenost i kvalitet izrade propisanih upravljačkih dokumenata;

potreba podrške novoustanovljenih zaštićenih područja u konstituisanju upravljačkih instrumenata i uspostavljanju ključnih obeležja i funkcija zaštitnog statusa.

Član 6.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem subvencija uređuju se ugovorom koji zaključuju ministarstvo i upravljač.

Ispunjenost uslova za dodelu i predlog iznosa subvencija utvrđuje komisija za dodelu subvencija i naknadu štete u zaštićenim područjima koju obrazuje ministar.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 14. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar