Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2016. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE

ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA

U 2016. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se raspored, uslovi i način korišćenja sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa (u daljem tekstu: subvencije) koja su određena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu na Razdelu 23 – Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministarstvo), Glava 23.0, Program 0405 – zaštita prirode, Funkcija 560 – zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost 0002 – podsticaji za programe upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima od nacionalnog interesa, Ekonomska klasifikacija 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u ukupnom iznosu od 210.000.000,00 dinara.

Član 2.

Subvencije iz člana 1. ove uredbe, u ukupnom iznosu od 210.000.000,00 dinara, odnose se na finansiranje radova i drugih troškova, uključujući zarade zaposlenih kod upravljača na poslovima definisanim Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16 – u daljem tekstu: zakon) i ovom uredbom, kao i vrednost upotrebljenih sopstvenih resursa i dobara i raspoređuju se za sledeće namene:

čuvanje, održavanje i prezentacija zaštićenih područja (zarade i naknade za rad čuvara i stručnog osoblja koje u skladu sa zakonom obavlja poslove upravljanja zaštićenim područjem, materijalni troškovi rada, opremanje i obuka čuvarske i stručne službe, izgradnja objekata za potrebe čuvanja i protivpožarne zaštite, obeležavanje, održavanje čistoće i urednosti prostora i objekata, medijsko prikazivanje vrednosti zaštićenih područja, izrada video i audio materijala, štampanje naučnih, stručnih i popularnih knjiga, plakata, kataloga i drugih promotivnih materijala, uspostavljanje i održavanje elektronskih evidencija/baza podataka, izrada upravljačkih dokumenata, saradnja sa korisnicima zaštićenih područja, institucijama i državnim organima i službama, razvoj obrazovne, naučne i kulturne funkcije, a posebno organizovanja obrazovnih i istraživačkih kampova, škola u prirodi, stručnih, naučnih i kulturnih skupova i drugo), u iznosu od 145.000.000,00 dinara;

2) upravljanje posetiocima (zarade i naknade za rad zaposlenih koji u skladu sa zakonom obavljaju poslove upravljanja posetiocima, izgradnja, opremanje i održavanje objekata i uređenje prostora ulaznih stanica, vizitorskih centara, info punktova i turističkih kampova, nabavka katamarana i drugih sredstava za prevoz posetilaca, štampanje letaka, brošura, karata, vodiča i ostalog materijala namenjenog posetiocima i drugo), u iznosu od 16.000.000,00 dinara;

3) regulisanje imovinsko-pravnih odnosa (otkup, zakup ili zamena zemljišta i drugih nepokretnosti, naknada vlasnicima i korisnicima nepokretnosti za uskraćivanje i ograničavanje prava korišćenja, nanetu štetu ili druge troškove koje imaju u vezi zaštite), u iznosu od 1.000.000,00 dinara;

4) praćenje i unapređenje stanja zaštićenih područja (zarade i naknade za rad zaposlenih koji u skladu sa zakonom obavljaju poslove praćenja i unapređenja stanja zaštićenih područja, izrada i sprovođenje projekata monitoringa i istraživanja prirodnih vrednosti, reintrodukcija, rekolonizacija, sanacija, rekultivacija i druge aktivnosti na tehničkoj i biološkoj zaštiti, uključujući zasnivanje i rad hranilišta, objekata i opreme za razmnožavanje, uzgoj i zbrinjavanje autohtonih vrsta divljih životinja, antieroziona zaštita, regulisanje vodnog režima i drugo), u iznosu od 25.000.000,00 dinara;

5) uređenje prostora i održivo korišćenje prirodnih resursa (zarade i naknade za rad zaposlenih koji u skladu sa zakonom obavljaju poslove uređenja prostora i održivog korišćenja prirodnih resursa, izrada i sprovođenje programa, planova i projekata uređenja prostora, razvoj seoskog i eko turizma, organske poljoprivrede, korišćenje obnovljivih izvora energije, očuvanje i unapređenje kulturnog nasleđa i agrobiodiverziteta, a posebno uređenje i izgradnja pristupnih i internih saobraćajnica i parkinga, šetnih, biciklističkih i drugih staza, vidikovaca, osmatračnica, odmorišta, obnavljanje objekata narodnog graditeljstva, uređenje obala reka, izvora i drugih vodnih objekata, vodosnabdevanje i evakuacija i prečišćavanje otpadnih voda, izgradnja objekata i uređenje prostora za zasnivanje i održavanje populacija starih rasa i sorti domaćih životinja i biljnih kultura, kao i pejzažno uređenje odnosno uređenje park šuma, parkova, drvoreda i zelenih površina i drugo), u iznosu od 23.000.000,00 dinara.

Član 3.

Pravo na korišćenje subvencija imaju upravljači nacionalnih parkova i zaštićenih područja proglašenih aktom Vlade (u daljem tekstu: upravljači).

Subvencije se dodeljuju upravljačima na osnovu programa upravljanja zaštićenog područja za 2016. godinu na koji je ministarstvo dalo saglasnost u skladu sa zakonom.

Učešće subvencija u predračunskoj vrednosti sredstava potrebnih za realizaciju programa upravljanja iz stava 2. ovog člana može iznositi do 80%, za namene iz člana 2. tač. 1), 2), 4) i 5) ove uredbe i do 100%, za namene iz člana 2. tačka 3) ove uredbe.

Član 4.

Dodela subvencija vrši se po zahtevu za dodelu sredstava subvencija za zaštićena prirodna dobra od nacionalnog interesa koje upravljači podnose do 4. marta 2016. godine na osnovu obaveštenja ministarstva.

Upravljači zaštićenih područja proglašenih u 2016. godini mogu podneti zahtev za dodelu sredstava subvencija do 31. oktobra 2016. godine.

Dodela subvencija za namene iz člana 2. tačka 3) ove uredbe koje se odnose na naknadu za uskraćivanje i ograničavanje prava korišćenja ili štetu usled primene mera zaštite vrši se po zahtevima upravljača ili korisnika zaštićenog područja podnetim do 31. oktobra 2016. godine.

Subvencije koje se ne dodele u postupku iz st. 1-3. ovog člana, mogu se dodeliti upravljačima po drugi put, po zahtevu koji podnose na osnovu obaveštenja ministarstva.

Član 5.

Kriterijumi za dodelu sredstava subvencija su:

veličina zaštićenog područja;

vrsta zaštićenog područja;

izloženost zaštićenog područja uticajima ljudi kroz stanovanje, posetu i obavljanje privrednih aktivnosti;

stepen rizika od oštećivanja i uništavanja zaštićenog područja;

postignuti rezultati u dosadašnjem vršenju poslova čuvanja i održavanja, sprovođenja mera zaštite;

osposobljenost zaštićenog područja za obrazovnu, naučnu, rekreativnu i opštekulturnu funkciju;

doprinos planiranih poslova sprovođenju programa zaštite prirode i životne sredine i održivom socio-ekonomskom razvoju;

obim učešća sredstava koje upravljač obezbedi obavljanjem delatnosti i naplatom naknada za korišćenje zaštićenog područja;

mogućnost upravljača da obezbedi sredstva iz drugih izvora u skladu sa zakonom;

blagovremenost i kvalitet izrade propisanih upravljačkih dokumenata, i

potreba podrške novoustanovljenim zaštićenim područjima u konstituisanju upravljačkih instrumenata i uspostavljanju ključnih obeležja i funkcija zaštitnog statusa.

Vrednovanje kriterijuma, ispunjenost uslova za dodelu i predlog iznosa subvencija, utvrđuje komisija za dodelu subvencija i naknadu štete u zaštićenim područjima, koju obrazuje ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine.

Član 6.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem subvencija uređuju se ugovorom koji zaključuju ministarstvo i upravljač.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, …..2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar