Uredba o utvrđivanju lučkog područja putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj u gradskoj opštini Zemun, grad Beograd (grafički prikaz pdf)

Na osnovu člana 214. stav 6. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10 i 121/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA PUTNIČKOG PRISTANIŠTA OTVORENOG ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ U GRADSKOJ OPŠTINI ZEMUN, GRAD BEOGRAD

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se lučko područje putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj u gradskoj opštini Zemun, grad Beograd, u skladu sa planovima prostornog uređenja i planskim dokumentima koji se odnose na upravljanje vodama.

Član 2.

Područje iz člana 1. ove uredbe čini katastarska parcela broj 2402 ukupne površine 19a 33m² upisana u list nepokretnosti broj 2298 katastarske opštine Zemun, grad Beograd.

Član 3.

Grafički prikaz lučkog područja iz člana 2. ove uredbe je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj

U Beogradu, ____ 2014. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar