Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBA

O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENjA DIREKTNIH INVESTICIJA

Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i načini privlačenja direktnih investicija na teritoriju Republike Srbije, kriterijumi za dodelu sredstava, dinamika isplate dodeljenih sredstava, kao i druga pitanja od značaja za povećanje konkurentnosti privrede Republike Srbije kroz priliv direktnih investicija koje imaju povoljan uticaj na otvaranje novih radnih mesta, transfer novih znanja i tehnologija, za ujednačavanje regionalnog razvoja Republike Srbije, oživljavanje devastiranih područja i područja od posebnog interesa, a naročito privlačenje investicija u automobilskoj, elektronskoj i industriji informacionih i telekomunikacionih tehnologija i turizmu.

Pojmovi

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) direktne investicije jesu nova ulaganja u osnovna sredstva privrednog društva u proizvodnom sektoru ili sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine, kojima se obezbeđuje otvaranje novih radnih mesta i to u slučaju:

(1) započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti,

(2) proširenja postojeće delatnosti,

(3) diversifikacije postojećeg proizvodnog programa u nove, dodatne proizvode,

(4) bitne promene u celokupnom proizvodnom procesu postojeće delatnosti,

(5) sticanja sredstava koja su u neposrednoj vezi sa privrednim subjektom pod uslovom da je taj privredni subjekat zatvoren ili bi bio zatvoren da nije kupljen od strane nezavisnog investitora po tržišnim uslovima;

2) investitor je privredno društvo koji učestvuje u postupku dodele sredstava;

3) korisnik sredstava jeste privredno društvo registrovano u skladu sa propisima Republike Srbije kojem su dodeljena sredstva u skladu sa ovom uredbom;

4) devastiranim područjima smatraju se jedinice lokalne samouprave čiji je stepen razvijenosti ispod 50% republičkog proseka prema zvaničnim podacima organa nadležnog za poslove statistike, i to: Merošina, Bojnik, Trgovište, Malo Crniće, Tutin, Bela Palanka, Svrljig, Knić, Žabari, Bosilegrad, Golubac, Kuršumlija, Ražanj, Gadžin Han, Sjenica, Žagubica, Medveđa, Rekovac, Osečina, Blace, Crna Trava, Žitorađa, Vladičin Han, Mali Zvornik, Plandište, Žitište, Nova Crnja, Preševo, Bujanovac, Kučevo, Babušnica, Vlasotince, Lebane, Mionica, Prijepolje, Krupanj, Rača, Doljevac, Varvarin i Ljubovija;

5) područjima od posebnog interesa smatraju se gradovi i opštine sa više od 50000 stanovnika i sa stopom nezaposlenosti većom od 20%, prema zvaničnim podacima organa nadležnog za poslove statistike, izuzimajući gradove i opštine na čijoj teritoriji je formirana slobodna carinska zona u skladu sa zakonom kojim se uređuju slobodne zone;

6) usluge koje mogu biti predmet međunarodne trgovine su usluge u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija koje jesu ili mogu biti predmet izvoza, objedinjeno i/ili ustupljeno obavljanje administrativnih procesa korporacija, kao i korisnički centri, logistički i distributivni centri, projektni i dizajn centri;

7) ulaganje od posebnog značaja jeste ulaganje u vrednosti od najmanje 200 miliona evra kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 1000 novih radnih mesta, sve u periodu od tri godine od dana početka investiranja, i to u automobilsku, elektronsku i industriju informacionih tehnologija, a čiji je razvoj neophodan radi rešavanja pitanja nezaposlenosti, povećanja izvoza ili supstitucije uvoza, kao i razvoja privrede Republike Srbije;

8) investitor koji vrši ulaganje od posebnog značaja jeste renomirano privredno društvo ili konzorcijum povezanih privrednih društava koji zajedno čine jedinstvenu i neodvojivu proizvodno-tehnološku celinu, a koji ispunjava visoke standarde u delatnosti kojom se bavi, u smislu finansijskih, poslovnih i tehničko-tehnoloških kapaciteta;

9) zajedničko privredno društvo jeste privredno društvo u koje, pored investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja, ulaže i Republika Srbija;

10) malo privredno društvo je privredno društvo koje ima manje od 50 zaposlenih, čiji je godišnji promet, odnosno ukupan godišnji bilans manji od 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti;

11) srednje privredno društvo je privredno društvo koje ima između 50 do 250 zaposlenih, čiji je godišnji promet manji od 50 miliona evra, odnosno ukupan godišnji bilans manji od 43 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti;

12) veliko privredno društvo je privredno društvo koje ima više od 250 zaposlenih, čiji je godišnji promet veći od 50 miliona evra, odnosno ukupan godišnji bilans veći od 43 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti;

13) strateški projekat iz oblasti turizma predstavlja projekat iz oblasti turizma kojim se sprovodi Strategijski master plan ili Program razvoja turističkog proizvoda ili Program razvoja turizma.

Izvori i namena sredstava za privlačenje direktnih investicija

Član 3.

Sredstva za privlačenje direktnih investicija (u daljem tekstu: sredstva) obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, u zavisnosti od raspoloživih sredstava.

Sredstva se mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.

Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana i uglja.

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena

Član 4.

Ukupan iznos sredstava koja mogu biti dodeljena ne može biti viši od 50% ukupne vrednosti ulaganja za velika privredna društva, odnosno 100% od ukupne vrednosti ulaganja za mala i srednja privredna društva.

Kada su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana, ukupna sredstva koja mogu biti dodeljena određuju se prema broju novih radnih mesta, a u zavisnosti od oblika investiranja, mesta investiranja i ispunjenosti kriterijuma određenih ovom uredbom, i to:

1) za investicije u proizvodni sektor po novootvorenom radnom mestu u iznosima, i to:

(a) od 4.000 do 10.000 evra po otvorenom novom radnom mestu u devastiranom području i području od posebnog interesa,

(b) od 5.000 do 10.000 evra po otvorenom novom radnom mestu u automobilskoj, elektronskoj ili industriju informacionih i telekomunikacionih tehnologija u područjima od posebnog interesa,

(v) od 2.000 do 5.000 evra po otvorenom novom radnom mestu u ostalim područjima Republike Srbije,

2) za investicije u sektor usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine od 2.000 do 10.000 evra po novootvorenom radnom mestu;

3) za investicije u strateške projekte iz oblasti turizma od 2.000 do 10.000 evra po novootvorenom radnom mestu.

Novim radnim mestima iz stava 2. ovog člana smatraju se radna mesta kod korisnika sredstava otvorena i popunjena u roku od tri godine od potpisivanja ugovora o dodeli sredstava, odnosno u roku od dve godine za investicione projekte koji podrazumevaju kupovinu pravnog lica ili zakup poslovnih prostorija.

Član 5.

Izuzetno od člana 4. ove uredbe, za investicione projekte vrednosti ulaganja preko 50 miliona evra i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 300 novih radnih mesta, sredstva se određuju u iznosu do 20% od ukupne visine investicije.

Za investicije koje prelaze ukupan iznos od 200 miliona evra i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 1000 novih radnih mesta, sredstva se određuju u iznosu od 17% od ukupne visine investicije.

Dinamika isplate sredstava vršiće se u skladu sa članom 23. ove uredbe.

Refundacija sredstava uloženih u infrastrukturu

Član 6.

Investitor, za investicione projekte koji zahtevaju ulaganja u infrastrukturu neophodnu za obavljanje privredne delatnosti korisnika sredstava, ima pravo da podnese zahtev za refundaciju dela uloženih sredstava.

Visina sredstava za refundaciju se određuje prema stepenu ispunjenosti kriterijuma iz člana 15. ove uredbe, opravdanosti izgradnje, procenjenoj vrednosti infrastrukturnog projekta i raspoloživosti budžetskih sredstava.

Predlaganje infrastrukturnog projekta

Član 7.

Investitor podnosi predlog infrastrukturnog projekta ministarstvu nadležnom za poslove ekonomije i regionalnog razvoja.

Predlog sadrži: glavni projekat, procenjenu vrednost infrastrukturnog projekta, privrednu delatnost, visinu investicije, broj novootvorenih radnih mesta, dokaz da se privredna delatnost obavlja na prostoru čija je namena privredna delatnost, pismeni dokaz nadležnog organa lokalne samouprave da potrebna infrastruktura ne postoji i da nije planirana njena izgradnja, odnosno da je predložena izgradnja infrastrukture isključivo u funkciji realizacije investicije iz člana 10. stav 2. ove uredbe, kao i predugovor/protokol potpisan između investitora i izvođača radova.

Ugovor o međusobnim pravima i obavezama ministarstva i korisnika sredstava

Član 8.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa načinom i uslovima izgradnje infrastrukture i refundacijom dela uloženih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) i korisnik sredstava.

Ugovor iz stava 1. ovog člana sadrži i rok za isplatu sredstava, kao i odredbu kojom se predviđa da će iznos sredstava koji se isplaćuje zavisiti od ostvarenog prihoda i realizacije prioritetnih obaveza budžeta Republike Srbije.

Ministarstvo može da raskine ugovor u svakoj fazi izvršenja ako utvrdi da korisnik sredstava koji je preuzeo obavezu izgradnje infrastrukture ne ispunjava uslove utvrđene ovom uredbom, ugovorom i ne ispunjava neophodne uslove u skladu sa propisima Republike Srbije.

Nadzor i praćenje realizacije

Član 9.

Korisnik sredstava angažuje lice koje vrši nadzor nad izvođenjem infrastrukturnih radova.

Izvođač radova dostavlja Ministarstvu prispele situacije (avansna, privremena i okončana) uz izveštaj nadzornog organa.

Svojina na izgrađenoj infrastrukturi

Član 10.

Infrastruktura izgrađena sredstvima iz ove uredbe je u javnoj svojini, u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, infrastruktura izgrađena za potrebe investitora koji uloži preko 10 miliona evra i otvori preko 500 novih radnih mesta, a koja je isključivo u funkciji konkretnog investicionog projekta, postaje svojina investitora.

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava

Član 11.

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava imaju investitori koji imaju investicione projekte u sektorima za koje se u skladu sa ovom uredbom dodeljuju sredstva.

Izuzimanje od prava na dodelu sredstava

Član 12.

Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se sledeći investitori:

1) kojima je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma,

2) protiv kojih je pokrenut stečajni postupak ili ispunjavaju zakonom propisane uslove za pokretanje stečajnog postupka,

3) koja imaju dospele, a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji,

4) kojima su iz budžeta Republike Srbije već dodeljena sredstva za iste namene,

5) kojima su prethodno dodeljivana bespovratna sredstva za direktne investicije, a koji svojom krivicom nisu realizovali investicioni projekat u predviđenom obimu, odnosno u skladu sa prijavljenim investicionim projektom,

6) čiji je osnivač ili većinski vlasnik Republika Srbija.

Uslovi za dodelu sredstava

Član 13.

Sredstva se dodeljuju u zavisnosti od sektora i mesta investiranja za:

1) investicije u proizvodni sektor čija je minimalna vrednost ulaganja milion evra i kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta;

2) investicije u proizvodni sektor u devastirana područja i područja od posebnog interesa čija je minimalna vrednost ulaganja 500.000 evra i kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta;

3) investicije u sektor usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine čija je minimalna vrednost ulaganja 500.000 evra i kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 10 novih radnih mesta, odnosno investicije u strateške projekte iz oblasti turizma čija je minimalna vrednost ulaganja 5.000.000 evra i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta.

Sredstva mogu biti dodeljena samo pod sledećim uslovima:

1) da imovinu stečenu direktnom investicijom koristi isključivo korisnik sredstava,

2) da se na stečenu imovinu obračunava amortizacija u skladu sa propisima,

3) da se imovina stečena direktnom investicijom iskazuje u bilansu stanja korisnika sredstava najmanje pet godina za velika privredna društva, odnosno tri godine za mala i srednja privredna društva,

4) da je imovina koja predstavlja direktnu investiciju kupljena od trećeg lica po tržišnim uslovima,

5) da se broj radnih mesta kod korisnika sredstava nakon realizacije investicionog projekta, odnosno nakon isplate poslednje tranše dodeljenih sredstava ne smanji u periodu od najmanje pet godina za velika privredna društva, odnosno u periodu od tri godine za mala i srednja privredna društva.

6) u slučaju zakupa zemljišta i/ili zgrada, zakup se mora nastaviti najmanje pet godina nakon predviđenog datuma završetka projekta ulaganja, odnosno tri godine za mala i srednja privredna društva.

Vrednost ulaganja

Član 14.

Kao vrednost ulaganja iz člana 13. ove uredbe uzimaju se u obzir ulaganja u osnovna sredstva korisnika sredstava, izvršena od strane investitora. Pod osnovnim sredstvima se u smislu ove uredbe smatraju:

1) materijalna imovina koja se odnosi na: zemljište, zgrade, građevine, postrojenja, mašine i opremu, osim transportnih sredstava;

2) nematerijalna imovina koja nastaje prenosom tehnologije, sticanjem patentnih prava, licenci, znanja i iskustava (know-how) ili nepatentiranog tehničkog znanja, koja su navedena u završnom računu korisnika sredstava, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

Izuzimajući zemljište i zgrade, troškovi koji se odnose na sticanje imovine koja je pod zakupom uzimaju se u obzir samo ako zakup ima oblik finansijskog lizinga i sadrži obavezu kupovine imovine na kraju perioda zakupa.

Postrojenja, mašine i oprema koja se nabavlja kupovinom kao materijalna imovina mora biti nova, izuzev u slučaju kada tu materijalnu imovinu nabavljaju mala i srednja privredna društva.

U slučaju kupovine privrednog subjekta, koji je zatvoren ili bi bio zatvoren ukoliko ne bi bio kupljen, uzimaju se u obzir troškovi kupovine imovine tog privrednog subjekta od trećeg lica po tržišnim uslovima.

Najmanje 25% od visine ulaganja potrebnih za realizaciju investicionog projekta korisnik sredstava treba da obezbedi iz izvora koji ne sadrže državnu pomoć, u skladu sa propisima kojima se uređuje dodela državne pomoći.

Kriterijumi za dodelu sredstava

Član 15.

Kriterijumi za dodelu sredstava su:

1) reference investitora;

2) udeo domaćih dobavljača i efekat investicije na produktivnost ostalih domaćih privrednih društava, preduzeća i drugih pravnih lica koji rade u istom sektoru;

3) održivost investicije/trajnost poslovanja;

4) nove tehnologije i prenosivost znanja i veština na domaće dobavljače;

5) efekti investicije na ljudske resurse;

6) ocena uticaja na životnu sredinu;

7) obim izvoza;

8) supstitucija uvoza;

9) efekti investicije na privredni razvoj opštine, odnosno grada i regiona u koje se investira;

10) pismo podrške, odnosno pismo o namerama opštine, odnosno grada kojim se pružaju olakšice i povoljnosti u skladu sa propisima Republike Srbije u koje investitor namerava da ulaže.

Način i postupak dodele sredstava

1. Javni oglas

Član 16.

Dodela sredstava vrši se u postupku koji se sprovodi u skladu sa javnim oglasom i ovom uredbom.

Javni oglas priprema i objavljuje Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (u daljem tekstu: Agencija).

Javni oglas se objavljuje najmanje u jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na veb stranici Agencije.

Javni oglas naročito sadrži:

1) podatke o sredstvima koja se dodeljuju;

2) uslove za dodelu sredstava;

3) kriterijume za ocenu investicionog projekta;

4) rok za podnošenje prijave;

5) adresu na kojoj se mogu dobiti obaveštenja u vezi učestvovanja u postupku dodele sredstava i podatke o licu za kontakt;

6) adresu na koju se dostavljaju prijave;

7) datum otvaranja prijava.

2. Prijava za učestvovanje u postupku

Član 17.

Prijava za učestvovanje u postupku dodele sredstava (u daljem tekstu: prijava) podnosi se Agenciji u roku koji je naveden u javnom oglasu.

Prijava se podnosi na srpskom jeziku.

Prijava sadrži naročito:

1) osnovne informacije o podnosiocu prijave, odnosno investitoru;

2) podatke o investicionom projektu;

3) opšte podatke o investitoru (vizija, ciljevi, podaci o proizvodima i uslugama, podaci o prodaji i glavnim izvoznim tržištima);

4) opšte podatke o pravnom licu registrovanom u Republici Srbiji, ako je podnosilac prijave strani investitor.

Uz prijavu se podnosi:

1) investicioni projekat/biznis plan za čiju realizaciju se traže sredstva;

2) original ili overenu fotokopiju bilansa stanja i uspeha za prethodne tri godine poslovanja, sa nalazom ovlašćenog revizora (ukoliko postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza ovlašćenog revizora), a strano pravno lice podnosi original ili overenu fotokopiju i overeni prevod na srpski jezik;

3) projektovani bilansi stanja i uspeha i izveštaj o novčanim tokovima korisnika sredstava za naredne tri godine poslovanja od dana podnošenja prijave;

4) original ili overena fotokopija izvoda iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi investitor sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani investitor ima sedište, koji nije stariji od tri meseca, overen od strane nadležnog organa, kao i overeni prevod izvoda na srpski jezik;

5) pisana izjava da li su za realizaciju istog investicionog projekta već dodeljena i po kom osnovu su dodeljena sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministar) bliže propisuje sadržinu i obrazac prijave.

3. Komisija za ocenu prijava

Član 18.

Ispunjenost uslova i kriterijuma za dodelu sredstava u skladu sa ovom uredbom proverava Komisija za ocenu prijava (u daljem tekstu: Komisija) i daje Ministru predlog za dodelu sredstava.

Komisiju rešenjem obrazuje Ministar na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i Agencije.

Komisija ima predsednika i najmanje dva člana, s tim što je predstavnik iz Ministarstva ujedno i predsednik Komisije.

4. Otvaranje prijava

Član 19.

Otvaranje prijava je javno.

Izuzetno, Agencija može iz razloga čuvanja poslovne, službene, vojne i državne tajne da odluči da postupak otvaranja prijava ne bude javan, što se navodi u javnom oglasu.

5. Ocena prijava

Član 20.

Neblagovremene, nepotpune i nedozvoljene prijave Komisija ne razmatra.

Komisija razmatra investicione projekte u odnosu na uslove, mesto investiranja i propisane kriterijume.

Ministar donosi odluku o dodeli sredstava, koja sadrži podatke o investicionom projektu, korisniku sredstava i o iznosu dodeljenih sredstava.

Svim učesnicima u postupku dodele sredstava Komisija dostavlja obrazloženo obaveštenje o rezultatima sprovedenog postupka ocene prijava, odnosno investicionih projekata, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana okončanja postupka, odnosno od dana donošenja odluke o dodeli sredstava.

6. Prigovor

Član 21.

Učesnici u postupku dodele sredstava imaju pravo prigovora.

Prigovor se podnosi Ministru, u roku od osam dana od dana prijema obrazloženog obaveštenja.

Ministar odlučuje o prigovoru u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Isplata dodeljenih sredstava

1. Zahtev za isplatu dodeljenih sredstava

Član 22.

Isplata dodeljenih sredstava vrši se na osnovu zahteva za isplatu koji Agenciji podnosi korisnik sredstava, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava.

2. Dinamika isplate

Član 23.

Dodeljena sredstva isplaćuju se u četiri jednake tranše od po 25% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava po ispunjenju svakog od sledećih uslova:

1) po zaključenju kupoprodajnog ugovora za objekat ili zemljište ili ugovora o zakupu zemljišta ili objekta, odnosno dostavljanjem izvoda iz katastra, odnosno zemljišnih knjiga;

2) po dobijanju dozvole za izgradnju, odnosno dozvole za rekonstrukciju, odnosno adaptaciju objekta, koja ne može biti starija od tri godine od dana podnošenja zahteva za isplatu;

3) po dobijanju upotrebne dozvole za objekat ili objekte čija je izgradnja, rekonstrukcija ili adaptacija predviđena investicionim projektom;

4) po ostvarivanju pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom.

Nenaplaćeni iznos sredstava iz prethodnog perioda prenosi se za isplatu u sledećem isplatnom periodu.

3. Ugovor o dodeli sredstava

Član 24.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa isplatom dodeljenih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Ministarstvo može da raskine ugovor u svakoj fazi izvršenja, ako utvrdi da korisnik ne ispunjava uslove utvrđene ugovorom vezane za dinamiku realizacije investicije.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza, Ministarstvo ima pravo da po osnovu izdate bankarske garancije, naplati sredstva u visini iznosa isplaćenih sredstava i propisane zakonske zatezne kamate.

Za ulaganje od posebnog značaja sredstva obezbeđenja se utvrđuju ugovorom o dodeli sredstava.

4. Bankarska garancija

Član 25.

Korisnik sredstava je dužan da priloži bankarsku garanciju plativu na prvi poziv u korist Republike Srbije.

Bankarska garancija iz stava 1. ovog člana je garancija plativa na prvi poziv, izdata od strane poslovne banke koja posluje na teritoriji Republike Srbije sa rokom važenja tri godine za prve tri isplatne tranše, odnosno tri godine i šest meseci za četvrtu isplatnu tranšu.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, kada je korisnik sredstava veliko privredno društvo, bankarska garancija je garancija plativa na prvi poziv, izdata od strane poslovne banke koja posluje na teritoriji Republike Srbije sa rokom važenja pet godina za prve tri isplatne tranše, odnosno pet godina i šest meseci za četvrtu isplatnu tranšu.

Izveštaj o realizaciji investicionog projekta

Član 26.

Korisnici sredstava dostavljaju Agenciji polugodišnje izveštaje o realizaciji investicionog projekta za koji su dodeljena sredstva.

Korisnici sredstava na kraju svake godine podnose izveštaj nezavisnog revizora o poslovanju.

Nacionalna služba za zapošljavanje vrši kontrolu broja zaposlenih kod korisnika sredstava u periodu od tri godine po realizaciji investicionog projekta i dostavlja izveštaj Agenciji.

Ulaganje od posebnog značaja

Član 27.

Sredstva za podsticanje ulaganja od posebnog značaja obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije. Za svaku budžetsku godinu utvrđuje se maksimalan iznos za ulaganja od posebnog značaja, a u skladu sa prioritetima i fiskalnim mogućnostima budžeta Republike Srbije.

Sredstva iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti za finansiranje ulaganja Republike Srbije u kapital zajedničkog privrednog društva, kao i za dodelu bespovratnih sredstava investitoru koji vrši ulaganje od posebnog značaja, odnosno zajedničkom privrednom društvu.

Bespovratna sredstva iz stava 2. ovog člana mogu biti dodeljena najviše u iznosu od 17% od ukupne visine investicije, a dinamika njihove dodele vršiće se u skladu sa članom 23. ove uredbe.

Sredstva iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti i za finansiranje potreba investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja, odnosno zajedničkog privrednog društva, kao što su infrastrukturna i druga ulaganja neophodna za obavljanje predmetne delatnosti, a koja naročito obuhvataju pribavljanje zemljišta i drugih nepokretnosti, infrastrukturno opremanje zemljišta, kao i sanaciju eventualnih ekoloških šteta nanetih u periodu koji prethodi ulaganju od posebnog značaja na lokaciji na kojoj se sprovodi predmetno ulaganje.

Član 28.

Republika Srbija može u zajedničko privredno društvo kao ulog uneti novčana sredstva, pokretnu i nepokretnu imovinu, kao i druga prava koja su u njenoj svojini, na način i pod uslovima propisanim zakonom.

Član 29.

Ugovor o ulaganju od posebnog značaja zaključuje se između Republike Srbije i investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja.

Ugovor iz stava 1. ovog člana naročito sadrži predmet, visinu i dinamiku ulaganja, iznos eventualno dodeljenih bespovratnih sredstava i sredstva obezbeđenja u korist Republike Srbije.

U slučaju osnivanja zajedničkog privrednog društva, ugovorom iz stava 1. ovog člana urediće se postupak, način i uslovi za eventualno istupanje Republike Srbije iz takvog privrednog društva.

Završne odredbe

1. Prestanak važenja drugih propisa

Član 30.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS”, br. 34/10 i 41/10).

2. Stupanje na snagu

Član 31.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a važi do 31. decembra 2012. godine.

 

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar