Uredba o uslovima i postupku za donošenje rešenja o određivanju privremenog graničnog prelaza

Na osnovu člana 15. stav 4. Zakona o zaštiti državne granice („Službeni glasnik RS”, broj 97/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I POSTUPKU ZA DONOšENJE REšENJA O ODREđIVANJU PRIVREMENOG GRANIčNOG PRELAZA

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se uslovi i postupak za donošenje rešenja o određivanju privremenog graničnog prelaza.

Član 2.

Zahtev za određivanje privremenog graničnog prelaza mogu podneti organi državne uprave koji vrše poslove granične kontrole i obezbeđenja državne granice, u skladu sa nadležnostima utvrđenim zakonom, organ lokalne samouprave, kao i pravna i fizička lica koja za to imaju opravdan interes.

Član 3.

Zahtev za određivanje privremenog graničnog prelaza podnosi se ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo) najkasnije 60 dana pre roka predviđenog za početak rada privremenog graničnog prelaza, osim ako se privremeni granični prelaz određuje radi preusmeravanja saobraćaja koji se odvija preko državne granice.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži:

podatke o podnosiocu zahteva;

podatke o vrsti aktivnosti zbog koje se podnosi zahtev za određivanje privremenog graničnog prelaza;

mesto određivanja privremenog graničnog prelaza sa tačno navedenim mestom prelaženja državne granice (granični kamen ili drugi opšte poznat geografsko-topografski pojam) i predlog naziva privremenog graničnog prelaza;

vreme održavanja aktivnosti zbog koje se podnosi zahtev za određivanje privremenog graničnog prelaza;

način prelaženja državne granice za vreme rada privremenog graničnog prelaza, odnosno na osnovu koje isprave i kojim sredstvom se prelazi državna granica;

potrebne uslove za smeštaj i rad svih službi koje se nalaze na privremenom graničnom prelazu;

mesto i vreme podnošenja zahteva;

potpis podnosioca zahteva;

pečat podnosioca zahteva.

Izuzetno od stava 2. ovog člana zahtev fizičkog lica ne sadrži tač. 6) i 9).

Član 4.

Po prijemu zahteva Ministarstvo ceni ispunjenost uslova za donošenje rešenja o određivanju privremenog graničnog prelaza.

Radi odlučivanja o opravdanosti određivanja privremenog graničnog prelaza, Ministarstvo može pribaviti mišljenja drugih organa državne uprave koji vrše poslove granične kontrole i obezbeđenja državne granice, u skladu sa nadležnostima utvrđenim zakonom.

Po pribavljanju saglasnosti iz člana 15. stav 1. Zakona, ministar nadležan za unutrašnje poslove donosi rešenje o određivanju privremenog graničnog prelaza, koje se bez odlaganja dostavlja graničnoj policiji i drugim organima državne uprave koji vrše poslove granične kontrole i obezbeđenja državne granice u skladu sa nadležnostima utvrđenim zakonom.

Član 5.

Rešenje o određivanju privremenog graničnog prelaza sadrži sledeće podatke:

naziv privremenog graničnog prelaza;

mesto privremenog graničnog prelaza;

radno vreme privremenog graničnog prelaza;

područje privremenog graničnog prelaza;

vremenski period za koji je određen privremeni granični prelaz;

način i druge uslove prelaska državne granice na privremenom graničnom prelazu;

graničnu policiju i druge organe državne uprave koji vrše poslove granične kontrole i obezbeđenja državne granice u skladu sa nadležnostima utvrđenim zakonom;

potrebne uslove za smeštaj i rad svih službi koje se nalaze na privremenom graničnom prelazu.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8710/2009

U Beogradu, 29. decembra 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

4100309.137.doc/1

Ostavite komentar