Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE PRIVREDNE DELATNOSTI NA POPLAVLJENOM PODRUČJU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području („Službeni glasnik RS”, br. 144/14 i 17/15 – u daljem tekstu: Uredba), u Državnom programu obnove privredne delatnosti na poplavljenom području, koji je odštampan uz Uredbu i čini njen sastavni deo, u Tački 8. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja, posle reči „rezerva” briše se tačka i dodaju se reči: „i u iznosu od RSD 100.000.000,00 iz sredstava utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14), Razdeo 3 – Vlada, Glava 3.20 – Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Program 1406 – Obnova zemlje od poplava, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programska aktivnost 0001 – Organizacija i koordinacija poslova vezanih za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Izvor finansiranja 05 – Donacije od inostranih zemalja, aproprijacija ekonomska klasifikacija 484 – Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka.”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7773/2015

U Beogradu, 16. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar