Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-mart 2007. godine Tabela

Na osnovu člana 28. stav 5. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 85/06 i 86/06 – ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRIVREMENOM FINANSIRANjU REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD JANUAR – MART 2007. GODINE

Član

U Uredbi o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar–mart 2007. godine („Službeni glasnik RS”, br. 115/06, 22/07 i 24/07 – ispravka), u članu 1. stav 2. menja se i glasi:

„Primanja i izdaci u periodu privremenog finansiranja, primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i datih kredita i zaduživanje i otplata duga, utvrđeni su u sledećim iznosima, i to:

OPIS Ekonomska klasifikacija Sredstva iz budžeta 1 2 3 I. PRIMANjA   130.317.250.000 TEKUĆI PRIHODI 7 130.317.250.000 1. Poreski prihodi 71 96.419.300.000 1.1. Porez na dohodak i dobit 711 21.452.100.000 1.2. PDV i akcize 714 64.099.900.000 1.3. Carine 715 9.887.900.000 1.4. Ostali poreski prihodi 716+719 979.400.000 2. Neporeski prihodi, od čega: 74 33.897.950.000 – naplaćene kamate 74112 338.200.000 – konzularne, sudske i administrativne takse 7412 2.054.000.000 – prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike – licenca 742121 25.600.000.000 – prihodi od igara na sreću 74228 536.200.000 – novčane kazne 743 981.600.000 – ostali prihodi budžeta Republike 745121 4.387.950.000

1 2 3 3. Kapitalni prihodi 8   4. Donacije 731+732   5. Transferi 733   II. IZDACI   123.663.296.000 TEKUĆI RASHODI 4 120.774.622.000 1. Rashodi za zaposlene 41 36.550.942.000 2. Korišćenje roba i usluga 42 7.448.719.000 3. Otplata kamata 44 5.823.362.000 4. Subvencije 45 5.936.925.000 5. Izdaci za socijalnu zaštitu 47 14.606.112.000 6. Ostali rashodi 48+49 2.196.053.000 TEKUĆI TRANSFERI 4631 + 4641 + 462 48.212.509.000 KAPITALNI RASHODI 5 2.888.674.000 KAPITALNI TRANSFERI 4632 + 4642   VI. PRIMANjA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATA KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV.-V.)   1.471.300.000 III. BUDžETSKI SUFICIT (BUDžETSKI DEFICIT) (I.-II.) (7+8)-(4+5) 6.653.954.000 PRIMARNI SUFICIT (DEFICIT) (UKUPNI PRIHODI UMANjENI ZA NAPLAĆENE KAMATE MINUS UKUPNI RASHODI UMANjENI ZA PLAĆENE KAMATE) (7-7411+8)-(4-44+5) 12.139.116.000 UKUPNI FISKALNI REZULTAT (III.+VI.)   8.125.254.000       IV. PRIMANjA PO OSNOVU NAPLATE ODOBRENIH KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 92 2.500.000.000 V. IZDACI ZA DATE POZAJMICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 62 1.028.700.000 VI. DATE POZAJMICE MINUS PRIMANjA PO OSNOVU OTPLATE (IV. – V.) 92-62 1.471.300.000       VII. ZADUŽIVANjE 91   1. Zaduživanje kod domaćih kreditora 911   2. Zaduživanje kod stranih kreditora 912   VIII. OTPLATA DUGA 61 5.625.254.000 1. Otplata domaćeg duga 611 4.297.867.000 2. Otplata stranog duga 612 1.327.387.000 3. Otplata po garancijama 613   IX. PROMENA STANjA NA RAČUNU (III. + VI. + VII. – VIII.)   2.500.000.000 X. NETO FINANSIRANjE (VI. + VII. – VIII. – IX. = -III.)   -6.653.954.000 XI. NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA   80.530.200.000 „

Član

U članu 2. stav 1. tačka 2) iznos: „124.962.864.000” zamenjuje se iznosom: „123.663.296.000”.

U tački 3) iznos: „5.354.386.000” zamenjuje se iznosom: „6.653.954.000”.

U stavu 2. iznos: „5.354.386.000” zamenjuje se iznosom: „6.653.954.000”, iznos: „5.030.986.000” zamenjuje se iznosom: „5.625.254.000” i iznos: „323.400.000” zamenjuje se iznosom: „1.028.700.000”.

U stavu 3. iznos: „19.558.572.731” zamenjuje se iznosom: „19.563.631.731”.

Član 3.

U članu 3. stav 1. alineja 3. iznos: „4.472.613.000” zamenjuje se iznosom: „4.498.696.000”.

U stavu 2. alineja 1. iznos: „4.286.177.000” zamenjuje se iznosom: „4.357.260.000”, a u alineji 2. iznos: „186.436.000” zamenjuje se iznosom: „141.436.000”.

Član 4.

U članu 5. stav 1. reči: „u iznosu od 19.558.572.731 dinara (241.463.861 EUR)” zamenjuju se rečima: „u iznosu od 19.563.631.731 dinara (241.526.318 EUR)”.

Član 5.

Član 6. menja se i glasi:

„Sredstva iz člana 1. ove uredbe i sredstva prihoda iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika, u ukupnom iznosu od 44.799.925.792 dinara, iskazanih u kolini 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa sa neraspoređenim viškom primanja iz ranijih godina namenjenim za realizaciju Nacionalnog investicionog plana raspoređuju se po korisnicima, i to:

(TABELA )

Član 6.

U članu 13. stav 1. posle reči: „direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava” dodaju se zapeta i reči: „osim ministarstva nadležnog za poslove vera,”.

Član 7.

U članu 19. alineja 4. iznos: „2.000.000.000” zamenjuje se iznosom: „2.538.000.000”.

U alineji 5. iznos: „240.000.000” zamenjuje se iznosom: „330.000.000”.

U alineji 7. iznos: „158.215.000” zamenjuje se iznosom: „159.215.000”.

U alineji 8. iznos: „113.238.000” zamenjuje se iznosom: „113.258.000”.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: __________/2007

U Beogradu, 15. marta 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Vojislav Koštunica

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 28. st. 3. do 5. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 85/06 i 86/06 – ispravka), kojima je utvrđeno da u slučaju da Narodna skupština ne donese budžet pre početka fiskalne godine vrši se privremeno finansiranje u vremenu od najduže prva tri meseca fiskalne godine. Takođe, utvrđeno je da se privremeno finansiranje vrši srazmerno sredstvima korišćenim u istom periodu u budžetu prethodne godine, a najviše do jedne četvrtine iznosa ukupnih prihoda raspoređenih u budžetu prethodne fiskalne godine, a odluku o privremenom finansiranju donosi Vlada.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Vlada je 21. decembra 2006. godine donela Uredbu o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – mart 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 115/06), kojom su utvrđena primanja budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu od 130,3 mlrd dinara, ukupni izdaci u iznosu od 124,9 mlrd dinara i suficit u iznosu od 5,4 mlrd dinara.

Navedenom uredbom predviđena su i sredstva za realizaciju Nacionalnog investicionog plana iz neraspoređenog viška primanja iz ranijih godina u iznosu od 15,5 mlrd dinara, odnosno 190,9 mil. EUR. Tokom realizacije sredstava namenjenih za projekte u okviru Nacionalnog investicionog plana uočeno je da postoji potreba kod pojedinih korisnika budžetskih sredstava, da se sredstva namenjena za pojedine projekte povećaju za ovaj period (pri čemu ostaju ista na godišnjem nivou) zbog ubrzane dinamike realizacije ovih projekata, kao i da se sredstva za pojedine projekte smanje i da se izvrši preraspodela sredstava između predviđenih projekata. Iz navedenih razloga Vlada je 22. februara 2007. godine donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – mart 2007. godine („Službeni glasnik RS“, br. 22/07 i 24/07 – ispravka). Međutim, sem ovih promena, potrebno je izvršiti i korekciju kod određenih rashoda za redovno funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava, kao što su: rashodi za plate, otplata stranih kamata, kao i izdaci za otplatu glavnice stranim kreditorima, s obzirom da će navedeni rashodi u periodu privremenog finansiranja biti izvršeni u manjem obimu od planiranog.

Odredbama člana 17. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), predviđeno je, između ostalog da Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove koje nalažu potrebe države. Da bi se otklonile štetne posledice po Republiku Srbiju, koje mogu nastupiti neizvršavanjem pojedinih rashoda, predlaže se da se donese ova uredba kojom se vrši samo prenamena već utvrđenih sredstava, bez promene već utvrđenog ukupnog obima sredstava.

Povećanje i smanjenje, odnosno prenamena određenih rashoda, prikazana je u sledećoj tabeli:

I SMANjENjE: Red.br. OPIS Iznos 1 Plate i dodaci zaposlenih 1.412.371.266 2 Otplata stranih kamata 515.810.000 3 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 337.385.626 4 Otplata glavnice stranim kreditorima 129.309.000 5 Ostale uštede 101.348.220   SVEGA I: 2.496.224.112 II POVEĆANjE: Red.br. OPIS Iznos 1 Otplata glavnice domaćim kreditorima 723.577.000 2 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 543.300.000   Subvencije JP „Železnica Srbije“ 543.300.000 3 Nabavka domaće finansijske imovine 450.000.000   Ministarstvo finansija (stambeni krediti) 450.000.000 4 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, od čega: 200.000.000   Studentski krediti 200.000.000 5 Specijalizovane usluge 175.988.525 6 Usluge po ugovoru, od čega: 168.186.000   Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine 85.934.000   Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 31.700.000   Uprava za zajedničke poslove republičkih organa 31.000.000   Ostalo 19.552.000 7 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 69.986.600 23 Ostala povećanja 165.185.987   SVEGA II: 2.496.224.112

Struktura rashoda predložena ovom uredbom je sledeća:

Ekonomskaklasifi-kacija OPIS Uredba 2007. Izmena uredbe Struktura u % 1 2 3 4 5 6 41 RASHODI ZA ZAPOSLENE 38.300.968.512 36.550.942.000 29,39 28,05 411 Plate i dodaci zaposlenih 29.380.082.266 27.967.711.000 22,55 21,46 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 5.776.497.626 5.439.112.000 4,43 4,17 413 Naknade u naturi 132.114.500 132.074.000 0,10 0,10 414 Socijalna davanja zaposlenima 743.294.120 743.218.000 0,57 0,57 415 Naknade za zaposlene 768.760.000 768.607.000 0,59 0,59 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 1.451.220.000 1.451.220.000 1,11 1,11 417 Sudijski i poslanički dodatak 49.000.000 49.000.000 0,04 0,04

1 2 3 4 5 6 42 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 7.105.755.325 7.448.719.000 5,45 5,72 421 Stalni troškovi 1.701.737.000 1.701.242.000 1,31 1,31 422 Troškovi putovanja 655.624.250 655.134.000 0,50 0,50 423 Usluge po ugovoru 970.672.000 1.138.858.000 0,74 0,87 424 Specijalizovane usluge 1.690.880.475 1.866.869.000 1,30 1,43 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 406.055.000 406.090.000 0,31 0,31 426 Materijal 1.680.786.600 1.680.526.000 1,29 1,29 44 OTPLATA KAMATA 6.350.725.000 5.823.362.000 4,87 4,47 441 Otplate domaćih kamata 987.278.000 975.725.000 0,76 0,75 442 Otplata stranih kamata 5.300.040.000 4.784.230.000 4,07 3,67 443 Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija 1.000.000 0,00 444 Prateći troškovi zaduživanja 62.407.000 63.407.000 0,05 0,05 45 SUBVENCIJE 5.393.625.000 5.936.925.000 4,14 4,56 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 5.393.625.000 5.936.925.000 4,14 4,56 46 DONACIJE I TRANSFERI 48.176.426.000 48.212.509.000 36,97 37,00 462 Donacije međunarodnim organizacijama 120.750.000 120.750.000 0,09 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 12.953.476.000 12.989.559.000 9,94 9,97 464 Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 35.102.200.000 35.102.200.000 26,94 26,94 47 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA 14.406.112.000 14.606.112.000 11,05 11,21 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 14.406.112.000 14.606.112.000 11,05 11,21 48 OSTALI RASHODI 1.596.950.400 1.691.937.000 1,23 1,30 481 Dotacije nevladinim organizacijama 900.807.000 925.807.000 0,69 0,71 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 134.204.400 204.191.000 0,10 0,16 483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela 131.939.000 131.939.000 0,10 0,10 484 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka 30.000.000 30.000.000 0,02 0,02 485 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 400.000.000 400.000.000 0,31 0,31 49 REZERVE 489.705.013 504.116.000 0,38 0,39 499 Sredstva rezerve 489.705.013 504.116.000 0,38 0,39 51 OSNOVNA SREDSTVA 2.817.296.750 2.818.674.000 2,16 2,16 511 Zgrade i građevinski objekti 1.444.912.750 1.444.913.000 1,11 1,11 512 Mašine i oprema 1.372.084.000 1.373.461.000 1,05 1,05 515 Nematerijalna imovina 300.000 300.000 0,00 0,00 52 ZALIHE 20.000.000 20.000.000 0,02 0,02 521 Robne rezerve 20.000.000 20.000.000 0,02 0,02 54 PRIRODNA IMOVINA 50.000.000 50.000.000 0,04 0,04 541 Zemljište 50.000.000 50.000.000 0,04 0,04 61 OTPLATA GLAVNICE 5.030.986.000 5.625.254.000 3,86 4,32 611 Otplata glavnice domaćim kreditorima 3.574.290.000 4.297.867.000 2,74 3,30 612 Otplata glavnice stranim kreditorima 1.456.696.000 1.327.387.000 1,12 1,02 62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 578.700.000 1.028.700.000 0,44 0,79 621 Nabavka domaće finansijske imovine 578.700.000 1.028.700.000 0,44 0,79 UKUPNO: 130.317.250.000 130.317.250.000 100,00 100,00

1. Javni dug

U periodu privremenog finansiranja, ovom uredbom planiraju se sredstva za izmirivanje obaveza Republike po osnovu javnog duga, i to za:

Otplatu kamata

Za otplatu kamata Republika Srbija će u prvom kvartalu 2007. godine izdvojiti ukupno 5.822.362.000 dinara, i to za:

Otplatu kamata domaćih kredita

Za otplatu kamata po domaćim kreditima, Republika Srbija će u prvom kvartalu 2007. godine isplatiti ukupno 975.725.000 dinara od čega:

– za otplatu kamata na domaće hartije od vrednosti, ukupan iznos od 975.107.000 dinara;

– za otplatu kamata javnim finansijskim institucijama, ukupan iznos od 618.000 dinara, dok za otplatu kamata komercijalnim bankama, nisu planirana sredstva.

Otplatu stranih kamata

Za otplatu kamata inostranim kreditorima, Republika Srbija će u prvom kvartalu 2007. godine isplatiti ukupno 4.784.230.000 dinara od čega:

– za otplatu kamata inostranim vladama, ukupan iznos od 3.778.612.000 dinara i to u celosti prema Pariskom klubu poverilaca;

– za otplatu kamata multilateralnim institucijama, ukupan iznos od 992.839.000 dinara;

– za otplatu kamata Londonskom klubu poverilaca, nisu planirana sredstva;

– za otplatu kamata ostalim inokreditorima, ukupan iznos od 12.779.000 dinara.

Prateće troškove zaduživanja

Za potrebe izmirivanja pratećih troškova zaduživanja planirano je da će Republika Srbija u prvom kvartalu 2007. godine isplatiti ukupno 63.407.000 dinara.

Otplatu glavnica

Za otplatu glavnica Republika Srbija će u prvom kvartalu 2007. godine izdvojiti ukupno 5.625.254.000 dinara i to za:

1) Otplatu glavnice domaćim kreditorima

U prvom kvartalu ove godine planira se izmirivanje ovih obaveza u ukupnom iznosu od 4.297.867.000 dinara, od čega: za otplatu glavnice na domaće hartije od vrednosti po osnovu dospeća obveznica stare devizne štednje, obaveza prema Narodnoj banci Srbije i isplate obaveza po osnovu dospeća državnih zapisa Republike Srbije; za otplatu glavnice Republičkom fondu PIO zaposlenih i PIO fondu poljoprivrednika, nisu planirana sredstva; za otplatu glavnice javnim finansijskim institucijama, nisu planirana sredstva; za otplatu glavnice komercijalnim bankama, nisu planirana sredstva; za otplatu glavnice ostalim kreditorima po osnovu Zajma za privredni preporod Srbije.

2) Otplatu glavnice stranim kreditorima

Za otplatu glavnice inostranim kreditorima Republika Srbija će u prvom kvartalu 2007. godine izmiriti obaveze u ukupnom iznosu od 1.327.387.000 dinara, i to:

– otplata glavnice stranim vladama, iznos od 495.020.000 dinara;

– otplata glavnice multilateralnim institucijama, iznos od 524.846.000 dinara;

– za Ministarstvo unutrašnjih poslova namenjena su sredstva u iznosu od 307.521.000 dinara.

3) Otplatu glavnice po osnovu aktiviranih garancija

Sredstva predviđena za otplatu kamata po osnovu aktiviranih garancija za zajmove Javnom preduzeću “Železnice Srbije” nisu planirana. Ova sredstva uključena su u sredstva namenjena za subvencije Javnom preduzeću “Železnice Srbije”.

2. Rashodi za plate

Ovom uredbom predlaže se smanjenje ukupnih sredstava za plate u periodu januar – mart 2007. godine, za 1.749,7 mil. dinara, odnosno za 4,9%.

Kod većine korisnika budžetskih sredstava došlo je do smanjenja potrebnih sredstava za plate iz sledećih razloga:

1) Promena u obračunu poreza na zarade od 1. januara 2007. godine (smanjena je stopa poreza na zarade sa 14% na 12%), s tim da se iz poreske osnovice isključi 5.000 dinara po zaposlenom. Navedeno umanjenje nije moglo da se adekvatno proceni, s obzirom da je metodologija umanjenja poreske osnovice utvrđena krajem decembra 2006. godine. Poreski zahvat je, po tom osnovu, znatno niži od očekivanog, što se odrazilo na manje rashode za plate;

2) U sprovođenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06 – ispravka i 115/06 – ispravka) rashodi za plate su u februaru 2007. godine izvršeni u manjem obimu od planiranog kod većine državnih organa.

Osim toga, nisu se mogli realno sagledati bilansni efekti razvrstavanja poslova u platne grupe (sa prethodnih 56 nivoa pojedinačnih plata na izvršilačkim radnim mestima utvrđeno je 30 nivoa pojedinačnih plata) i platne razrede (najviše 15% ukupnog broja državnih službenika se, prema Zakonu, moglo razvrstati u dva platna razreda više). Takođe, bilansno neizvestan element je bio i broj i struktura prema zvanjima rukovodilaca užih organizacionih jedinica koji, prema Zakonu, mogu biti razvrstavani u treći, odnosno, peti platni razred.

3) Privremenim kadrovskim planom za ministarstva, posebne organizacije, službe Vlade i stručne službe upravnih okruga za 2007. godinu predviđeno je zapošljavanje 579 državnih službenika i nameštenika (što predstavlja povećanje za 2,8%), i u skladu sa tim, planirana sredstva za njihove plate. Međutim, procedure zapošljavanja nisu mogle biti sprovedene do kraja, tako da će planirana sredstva po tom osnovu ostati neiskorišćena;

4) Određeni broj korisnika, iako je bilo planirano, nije počeo sa izvršavanjem rashoda za plate u periodu januar-februar 2007. godine, tako da su određena sredstva za plate i po tom osnovu ostala neiskorišćena;

5) Rashodi za plate narodnih poslanika i stručnih službi Narodne skupštine nisu izvršeni u planiranom obimu, s obzirom da zbog postupka konstituisanja Narodne skupštine i počinjanja sa radom u novom sazivu, nije izvršeno usaglašavanje plata sa platama državnih službenika i nameštenika u ostalim organima.

Kod pojedinih korisnika budžetskih sredstava potrebno je povećanje ovih rashoda, i to:

– U Upravi za izvršenje zavodskih sankcija, donošenjem odgovarajuće Uredbe Vlade, povećane su plate pojedinim kategorijama zaposlenih (pre svega, sa visokom stručnom spremom), što zahteva dodatna sredstva u odnosu na planirana;

– Sredstva za plate zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju su povećana zbog povećanog broja zaposlenih (oko 300 novih izvršilaca), promene u kvalifikacionoj strukturi (oko 450 zaposlenih steklo je viši stepen stručne spreme). Prijem novih zaposlenih, kao i povećanje broja zaposlenih sa višim stepenom stručne spreme usledio je zbog primene odredaba člana 162. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 i 101/05), zatim, izvršeno je povećanje cenzusa, povećan broj časova angažovanja nastavnika, povećanje naknada, prema Zaključku Vlade, za lica koja žive na teritoriji AP Kosova i Metohija, a koja nisu radno angažovana, povećanje sredstava za plate po osnovu povećanog broja lica angažovanih kao zamena za zaposlene koji su na bolovanju i drugo.

Osim toga, ovom uredbom nadomestiće se sredstva koja su u januaru 2007. godine preusmerena sa aproprijacija za plate u osnovnom i srednjem obrazovanju na aproprijacije za božićne nagrade. Naime, Uredbom je planirano da se, u skladu sa potpisanim Protokolom sa reprezentativnim sindikatima u obrazovanju, isplate božićne nagrade u neto iznosu od 2.000 dinara (u decembru 2006. godine je isplaćeno takođe 2.000 dinara). Na zahtev korisnika, da se isplate božićne nagrade u visini isplaćenih u zdravstvu, bilo je potrebno obezbediti sredstva za isplatu dodatnih 1.000 dinara po zaposlenom. Prilikom planiranja sredstava za božićne nagrade, računalo se sa isplatama za 105.548 zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju i učeničkom i studentskom standardu. Međutim, obračunom u Ministarstvu prosvete i sporta, obuhvaćeni su zaposleni u školama i domovima, bilo da su na bolovanju ili zamenama, kao i lica angažovana po drugim osnovama – ukupno 114.218 zaposlenih. Iz tih razloga, sa pozicija plata je preusmereno za isplatu božićnih nagrada, nedostajućih 165,5 mil. dinara.

Sredstva za plate u višem i visokom obrazovanju su povećana od plate za januar 2007. godine, koja se isplaćuje u februaru 2007. godine, za 5%, a za ustanove na teritoriji AP Vojvodina za 1,4%. Do navedenog povećanja sredstava za plate došlo je primenom normativa iz Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta („Službeni glasnik RS”, br. 15/02, 100/04 i 26/05) i Uredbe o merilima za utvrđivanje visine troškova studija na višim školama čiji je osnivač Republika („Službeni glasnik RS”, br. 10/95 i 100/04), kojima se sredstva obezbeđuju prema normativima časova nastave, broju studenata na budžetu, broju laboratorija, površini zgrada i dr., a ne na osnovu stvarno zaposlenog nastavnog i nenastavnog osoblja. Iako je broj zaposlenih na fakultetima smanjen za 214 (sa 14.650 na 14.436), primenom normativa došlo je do navedenog povećanja sredstava za plate.

Preraspodela u okviru aproprijacija za plate je izvršena u okviru razdela Ministarstva odbrane (preusmeravanje sa aproprijacije 411 na aproprijaciju 412), kao i u okviru razdela Ministarstva finansija (sa pozicije plata za samo Ministarstvo na pozicije plata za uprave u njegovom sastavu, i to Upravu carina i Devizni inspektorat).

3. Ostali rashodi

Zaključkom Vlade od 01. marta 2007. godine prihvaćena je Informacija o potrebi obezbeđenja sredstava iz privatizacionih primanja Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita za subvenicionisanje stambenih kredita, kojim se iz neutrošenih privatizacionih prihoda u 2006. godini u iznosu od 450,0 mil. dinara obezbeđuju sredstva na ime subvencionisanja stambenih kredita.

Zaključkom Vlade od 01. marta 2007. godine prihvaćena je Informacija o potrebi obezbeđenja sredstava iz privatizacionih primanja Ministarstvu zdravlja na ime finansiranja zdravstvene zaštite od opšteg interesa, u iznosu od 173,2 mil. dinara.

Na ovaj način prevaziđeni su problemi u dinamici izvršenja ovih rashoda, a predloženom uredbom sredstva za ove namene obezbeđuju se izvršenom prenamenom sredstava budžeta.

Predloženom uredbom neophodno je obezbediti 538,0 mil. dinara za potrebe nesmetanog funkcionisanja JP „Železnice Srbije“. Ova mera je neophodna da se ne bi stvarali dodatni problemi u ovom preduzeću, a do donošenja Akcionog plana za sanaciju finansijskih problema i problema upravljanja  u JP „Železnice Srbije“, za koji je Vlada osnovala radnu grupu u februaru 2007. godine, na osnovu Zaključka 05 br.  401-9937/2006 od 16. novembra 2006. godine. 

III. OBRAZLOŽENjE PREDLOGA POTREBNIH SREDSTAVA

Ukupan obim budžeta za period januar – mart 2007. godine iznosi 130.317.250.000 dinara, što predstavlja ¼ raspoređenih prihoda budžeta za 2006. godinu (521.269.000.000 dinara).

Ukupna sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su iz javnih prihoda i nisu povećana.

IV. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. – predviđeno je da primanja i izdaci u periodu privremenog finansiranja, primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i datih kredita i zaduživanje i otplata duga, predstavljaju jednu četvrtinu raspoređenih prihoda budžeta za 2006. godinu.

Članom 2. – propisano je da se sredstva za finansiranje nadležnosti Republike Srbije u periodu privremenog finansiranja sastoje od primanja u iznosu od 130.317.250.000 dinara, izdataka u iznosu od 123.663.296.000 dinara i budžetskog suficita u iznosu od 6.653.954.000 dinara.

Takođe je predviđeno da se budžetski suficit koristiti za otplatu dela javnog duga i za nabavku finansijske imovine, a da će se sredstva za realizaciju Nacionalnog investicionog plana finansirati iz neraspoređenog viška primanja iz ranijih godina.

Članom 3. – utvrđen je iznos transfernih sredstava iz budžeta Republike koji se prenosi AP Vojvodina, za obezbeđenje rashoda za zaposlene u obrazovanju i za deo programa u oblasti kulture na teritoriji AP Vojvodina.

Čl. 4. i 5. – utvrđeni su iznosi sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana i izvršen je raspored izdataka po osnovnim namenama i korisnicima.

Članom 6. – utvrđeno je da se u članu 13. stav 1. iza reči: „direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava“ stavlja zarez i dodaju reči: „osim ministarstva nadležnog za poslove vera“.

Članom 7. – utvrđeni su iznosi čiji će se raspored i korišćenje sredstava vršiti na predlog nadležnog ministarstva, po posebnom programu koji donosi Vlada.

Članom 8. – predviđeno je da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

V. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Da bi se stvorili neophodni materijalni uslovi za otklanjanje štetnih posledica koje mogu nastupiti po Republiku Srbiju, i da se ne ugrozi funkcionisanje nadležnosti Republike Srbije, izvršena je prenamena već utvrđenog obima sredstava, te se predlaže da ova uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar