Uredba o izmeni Uredbe o privremenom finansiranju javnih servisa

Na osnovu člana 28. stav 1. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13 i 116/14), člana 62. stav 3. Zakona o javnim medijskim servisima („Službeni glasnik RS”, broj 83/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O PRIVREMENOM

FINANSIRANJU JAVNIH SERVISA

Član 1.

U članu 2. Uredbe o privremenom finansirnju javnih servisa („Službeni glasnik RS”, broj 6/14), reči: „7.500.000.000,00 raspodeljuju se tako da Radiodifuznoj ustanovi Srbije pripadaju sredstva u iznosu 5.812.500.000,00 dinara a Radiodifuznoj ustanovi Vojvodine pripadaju sredstva u iznosu od 1.687.500.000,00 dinara”, zamenjuju se rečima: „8.400.000.000,00 dinara raspodeljuju se tako da Javnoj medijskoj ustanovi „Radio–televizija Srbije pripadaju sredstva u iznosu od 6.502.500.000,00 dinara a Javnoj medijskoj ustanovi „Radio–televizija Vojvodine” pripadaju sredstva u iznosu od 1.897.500.000,00 dinara”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-14156/2014

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar