Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos i afirmaciji sporta

Na osnovu člana 71. stav 1. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 52/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

o izmenama i dopunama Uredbe o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta

Član 1.

U Uredbi o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta („Službeni glasnik RS”, broj 24/09) u članu 2. tač. 2) i 3) menjaju se i glase:

„2) glavni trener ekipe jeste trener seniorske prve A selekcije državne reprezentacije Republike Srbije u određenom kolektivnom sportu, koji u svojstvu glavnog trenera reprezentacije priprema ekipu za međunarodno sportsko takmičenje, vodi ekipu i fizički prisustvuje utakmicama na tom takmičenju;

3) trener sportiste jeste trener seniorske prve A selekcije državne reprezentacije Republike Srbije u određenom individualnom sportu, koji u svojstvu individualnog trenera određenog sportiste u reprezentaciji, priprema sportistu za međunarodno sportsko takmičenje, izdaje sportisti uputstva za nastup na tom takmičenju i fizički prisustvuje mečevima koji se održavaju na tom takmičenju;”.

Član 2.

Sportisti i treneri koji su osvojili medalju, ili ostvarili drugi relevantan sportski rezultat do dana stupanja na snagu Uredbe o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta („Službeni glasnik RS”, broj 24/09) i koji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe taj rezultat prijave Ministarstvu, preko nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, pravo na novčanu nagradu ostvaruju u skladu sa Uredbom o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta („Službeni glasnik RS”, br. 65/06 i 6/07).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6464/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar