Uredba o posebnom načinu priznavanja visokoškolskih isprava i vrednovanja studijskih programa univerziteta sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koji ne obavljaju delatnost po propisima Republike Srbije

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), a u vezi sa Zakonom  o  visokom  obrazovanju  („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 ( autentično tumačenje, 97/08 i 44/10),

Vlada donosi

U R E D B U

O POSEBNOM NAČINU PRIZNAVANJA VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA I VREDNOVANJA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITETA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA KOJI NE OBAVLJAJU DELATNOST PO PROPISIMA REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se poseban način priznavanja visokoškolskih isprava i vrednovanja studijskih programa univerziteta sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koji ne obavljaju delatnost po propisima Republike Srbije, radi utvrđivanja prava u pogledu nastavka obrazovanja, odnosno u pogledu zapošljavanja imalaca visokoškolskih isprava sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Član 2.

Pod visokoškolskom ispravom iz člana 1. ove uredbe smatra se dodatak diplomi koji izdaje univerzitet iz člana 1. ove uredbe sa sertifikatom izdatim od strane Evropske asocijacije univerziteta, a prevod obrasca sertifikata sa engleskog na srpski jezik dat je u Prilogu 1. ove uredbe.

Član 3.

Priznavanje visokoškolske isprave iz člana 1. ove uredbe, jeste postupak kojim se imaocu te isprave utvrđuje pravo u pogledu nastavka obrazovanja, odnosno u pogledu zapošljavanja. 

U postupku priznavanja radi nastavka obrazovanja u sistemu visokog obrazovanja, imaocu visokoškolske isprave iz člana 1. ove uredbe utvrđuje se pravo na nastavak započetog visokog obrazovanja, odnosno pravo na uključivanje u nivoe visokog obrazovanja. 

U postupku priznavanja radi zapošljavanja imaocu visokoškolske isprave iz člana 1. ove uredbe utvrđuje se vrsta i nivo studija, kao i stručni, akademski, odnosno naučni naziv.

Priznavanje iz st. 2. i 3. ovog člana obavlja samostalna visokoškolska ustanova, na način i po postupku propisanim opštim aktom te ustanove.

U postupku priznavanja visokoškolske isprave iz člana 1. ove uredbe uzima se u obzir sistem obrazovanja u zemljama koje su deo Bolonjskog procesa, studijski program, uslovi upisa na studijski program u zemljama koje su pristupile Bolonjskom procesu, kao i druge činjenice od značaja za priznavanje visokoškolske isprave iz člana 1. ove uredbe. 

Ovlašćeni organ samostalne visokoškolske ustanove donosi rešenje po zahtevu za priznavanje iz st. 2. i 3. ovog člana.

Rešenje iz stava 6. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

U postupku priznavanja iz člana 3. ove uredbe sprovodi se vrednovanje studijskog programa iz člana 1. ove uredbe, na osnovu vrste i nivoa postignutih znanja i veština.

Jednom izvršeno pozitivno vrednovanje određenog studijskog programa iz člana 1. ove uredbe važi za sve naredne slučajeve kada se radi o istom studijskom programu.

Vrednovanje iz stava 1. ovog člana vrši stručni organ samostalne visokoškolske ustanove, uzimajući u obzir podatke o visokoškolskoj ustanovi iz člana 1. ove uredbe na kojoj se studijski program izvodi, a koje, u slučaju da za to postoji potreba, pribavlja ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja od Evropske asocijacije univerziteta.

Član 5.

Visokoškolske isprave Univerziteta u Prištini izdate na obrascu i sa pečatom UNMIK-a za vreme važenja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nastavljaju da proizvode pravno dejstvo na čitavoj teritoriji Republike Srbije, u skladu sa aktom Vlade 05 Broj: 613-4455/2008 od 30.oktobra 2008. godine.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RepublikeSrbije”.

05 Broj: 110-969/2012

U Beogradu, 9. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

PRILOG 1

EVROPSKA

UNIVERZITETSKA

ASOCIJACIJA

datum

Sertifikat

Nakon detaljne verifikacije da su ova diploma i njeni dodaci propisno izdati od strane akreditovane i odgovorne akademske institucije na Kosovu i Metohiji, Evropska univerzitetska asocijacija ovim sertifikuje da je Diploma

Broj

Izdata dana

Od strane

Licu

Sa stepenom

izdata u skladu sa najboljom evropskom praksom, kao što je utvrđeno Bolonjskim procesom.

EUA takođe potvrđuje da su dodaci diplomi i prepis evidencije priloženi Diplomi, izdati u skladu sa najboljom evropskom praksom.

Ostavite komentar