Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita

Na osnovu člana 48. stav 4. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RSˮ, broj 31/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU PRODAJE AKCIJA BANAKA KOJE SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ILI U VLASNIŠTVU BANAKA U STEČAJU I LIKVIDACIJI U KOJIMA FUNKCIJU STEČAJNOG I LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA VRŠI AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA

Član 1.

U Uredbi o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 59/04, 108/04 i 92/05), u članu 1. reči: „iz člana 262a stav 1. tač. 2), 3), 3a), 3b) i 4) Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni list SRJˮ, broj 65/02 i „Službeni glasnik RSˮ, br. 57/03, 55/04 i 45/05 – u daljem tekstu: Zakon)ˮ zamenjuju se rečima: „iz člana 48. stav 2. tač. 2), 3), 4), 5) i 7) Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RSˮ, broj 31/11 – u daljem tekstu: Zakon)ˮ.

Član 2.

U članu 2. stav 1. reči: „iz člana 262a stav 1. tač. 2), 3), 3a) i 3b)ˮ zamenjuju se rečima: „iz člana 48. stav 2. tač. 2), 3), 4), 5)ˮ.

U stavu 2. reči: „iz člana 262a stav 1. tačka 4)ˮ zamenjuju se rečima: „iz člana 48. stav 2. tačka 7)ˮ.

Član 3.

U članu 5. stav 2. menja se i glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, kad Republika Srbija, Agencija, odnosno banka u stečaju ili likvidaciji poseduju manje od 25% ukupnog akcijskog kapitala banke, akcije se prodaju putem prihvatanja ponude za preuzimanje akcija, odnosno na regulisanom tržištu ili multilateralnoj trgovačkoj platformi, u skladu sa odredbama Zakona.ˮ

Član 4.

U članu 8. stav 2. menja se i glasi:

„Ukupan broj članova tenderske komisije mora biti neparan.ˮ

Član 5.

U članu 11. stav 1. tačka 3) briše se.

Član 6.

U nazivu člana 13. reč: „odobrenjeˮ zamenjuje se rečima: „prethodna saglasnostˮ.

U članu 13. stav 1. reči: „iz člana 12. stav 2. tačka 3) ove uredbeˮ zamenjuju se rečima: „koji ne može biti kraći od četiri nedeljeˮ.

Stav 2. menja se i glasi:

„U roku iz stava 1. ovog člana, lice zainteresovano za učešće na tenderu dužno je da Narodnoj banci Srbije (u daljem tekstu: NBS) podnese zahtev za davanje prethodne saglasnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka i regulativom NBS ili da ovlasti Agenciju da u njegovo ime podnese pomenuti zahtev NBS.ˮ

U stavu 4. reč: „odobrenjaˮ zamenjuje se rečima: „prethodne saglasnostiˮ.

Član 7.

U članu 14. stav 1. tačka 1) reč: „odobrenjeˮ zamenjuje se rečima: „prethodnu saglasnostˮ.

Član 8.

U nazivu člana 41. reči: „Vlasnička pravaˮ zamenjuju se rečju: „Vlasništvoˮ.

U članu 41. reči: „vlasnička prava nadˮ zamenjuju se rečima: „vlasništvo naˮ.

Član 9.

U nazivu člana 58. reč: „Konfliktˮ zamenjuje se rečju: „Sukobˮ.

Član 58. menja se i glasi:

„Član 58.

Lice koje ima vlasništvo na akcijama u banci čije su akcije predmet prodaje, osim Republike Srbije, njenih organa i zakonitih imalaca akcija iz člana 48. stav 2. tačka 5) Zakona, ili koje je učesnik na tenderu ili koje ima vlasništvo na akcijama u licu koje je učesnik na tenderu ili je član uprave ili je zaposleno u tom licu, kao i srodnik do trećeg stepena srodstva bilo kojeg od navedenih lica, ne može biti angažovano u sprovođenju tendera u bilo kom svojstvu, niti može biti član tenderske komisije ili tima za pregovore.ˮ

Član 10.

U članu 59a reči: „iz člana 52aˮ zamenjuju se rečima: „iz člana 48. stav 3.ˮ.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Broj:

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar