Uredba o postupku prodaje kapitala društava za osiguranje javnim tenderom

Na osnovu člana 243a stav 5. Zakona o osiguranju (“Službeni glasnik RS“, br. 55/04, 70/04 – ispravka, 61/05 i 85/05 – dr. zakon) i člana 262a stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Službeni list SRJ“, broj 65/02 i “Službeni glasnik RS“, br. 57/03, 55/04, 45/05, 85/05 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O POSTUPKU PRODAJE KAPITALA DRUŠTAVA ZA OSIGURANjE JAVNIM TENDEROM

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se postupak prodaje metodom javnog tendera (u daljem tekstu: tender):

1) društvenog kapitala u društvima za osiguranje (u daljem tekstu: društveni kapital) i akcija društava za osiguranje koje su u vlasništvu Republike Srbije, Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih;

2) akcija društava za osiguranje kada su njihovi zakoniti imaoci posebnim ugovorom, koji mora biti zaključen u pismenoj formi, ovlastili Agenciju za osiguranje depozita (u daljem tekstu: Agencija) da u njihovo ime i za njihov račun izvrši prodaju takvih akcija trećem licu.

Nadležnost za pokretanje i sprovođenje postupka prodaje

Član 2.

Postupak prodaje putem tendera društvenog kapitala i akcija društva za osiguranje koje su u vlasništvu Republike Srbije pokreće se rešenjem ministarstva nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Akcije društva za osiguranje koje su u vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, kao i akcija iz člana 1. tačka 2) ove uredbe, prodaju se u postupku tendera, u skladu sa ovom uredbom.

Prodaju društvenog kapitala i akcija iz člana 1. ove uredbe (u daljem tekstu: kapital) organizuje i sprovodi Agencija.

Finansijski savetnik

Član 3.

U postupku prodaje kapitala Agencija može angažovati domaće ili strane finansijske i pravne savetnike za obavljanje poslova i pružanje pomoći u organizaciji i sprovođenju postupka i izboru najbolje rangirane ponude (u daljem tekstu: savetnik).

Pojmovi

Član 4.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) zainteresovano lice jeste lice koje je uredno podnelo izjavu o zainteresovanosti za učešće na tenderu;

2) učesnik na tenderu jeste lice koje je otkupilo tendersku dokumentaciju, odnosno

prvi komplet tenderske dokumentacije u slučaju dvostepenog tendera;

3) podnosilac ponude jeste lice koje je podnelo ponudu na jednostepenom tenderu;

4) podnosilac neobavezujuće ponude jeste lice koje je podnelo neobavezujuću ponudu

na dvostepenom tenderu;

5) podnosilac obavezujuće ponude jeste lice koje je podnelo obavezujuću ponudu na

dvostepenom tenderu;

6) ugovor o kupoprodaji jeste ugovor o kupoprodaji kapitala;

7) dan izvršenja ugovora o kupoprodaji je dan na koji se vrši prenos vlasništva na kapitalu.

Vrste tendera

Član 5.

Tender može biti jednostepen ili dvostepen, o čemu odluku donosi Agencija, u

skladu sa ovom uredbom.

Ravnopravnost učesnika u postupku i troškovi učešća na tenderu

Član 6.

Agencija je dužna da svim učesnicima na tenderu pruži iste informacije i omogući iste uslove za učešće na tenderu, u skladu sa ovom uredbom.

Svaki učesnik na tenderu snosi svoje troškove učešća na tenderu.

Sukob interesa

Član 7.

Lice, osim Republike Srbije i njenih organa i zakonitih imalaca akcija iz člana 1. ove uredbe, koje ima vlasnička prava u društvu za osiguranje čiji je kapital predmet prodaje, ili koje je učesnik na tenderu ili je član uprave ili je zaposleno u tom licu, kao i srodnik do trećeg stepena srodstva bilo kojeg od tih lica, ne može biti angažovano na sprovođenju tendera u bilo kom svojstvu, niti može biti član tenderske komisije ili tima za pregovore.

Čuvanje dokumentacije

Član 8.

Agencija čuva u svojoj arhivi dokumentaciju o tenderu tri godine od dana izvršenja ugovora o kupoprodaji.

II. TENDERSKA KOMISIJA

Nadležnost tenderske komisije

Član 9.

Tenderska komisija prati sprovođenje tendera, postupa i donosi odluke u skladu sa ovom uredbom.

Obrazovanje i sastav tenderske komisije

Član 10.

Tendersku komisiju obrazuje ministar nadležan za poslove finansija u roku od trideset dana od dana objavljivanja javnog poziva iz člana 14. stav 1. ove uredbe.

Tenderska komisija ima predsednika, zamenika predsednika i tri člana, koji se imenuju aktom iz stava 1. ovog člana.

Jednog člana tenderske komisije predlaže Narodna banka Srbije.

Predsednik tenderske komisije zakazuje i predsedava sednicama tenderske komisije i vrši druge poslove predviđene poslovnikom o radu tenderske komisije.

Zamenik predsednika tenderske komisije zamenjuje predsednika tenderske komisije u slučaju njegove sprečenosti, odnosno odsutnosti.

Donošenje odluka

Član 11.

Tenderska komisija može odlučivati ako je na sednici prisutna većina njenih članova.

Svaki član tenderske komisije ima jedan glas.

Tenderska komisija donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Poslovnik o radu

Član 12.

Tenderska komisija donosi poslovnik o radu kojim se bliže uređuju pitanja od značaja za rad tenderske komisije.

III. PRIPREMA I POČETAK POSTUPKA TENDERA

Priprema tendera

Član 13.

Pre otpočinjanja postupka tendera za prodaju kapitala Agencija preduzima mere sa ciljem pripreme tendera, koje se odnose na:

ispitivanje stanja u društvu za osiguranje;

pribavljanje podataka o bonitetu društva za osiguranje i izveštaja o bonitetu od

Narodne banke Srbije;

3) ispitivanje zainteresovanosti tržišta za kupovinu kapitala i obaveštavanje potencijalnih kupaca o predstojećem tenderu;

4) preduzimanje drugih mera u cilju uspešne prodaje kapitala.

Agencija može, prema potrebi, preduzeti sve ili samo neke od mera iz stava 1. ovog člana.

Početak postupka tendera

Član 14.

Tender počinje objavljivanjem javnog poziva za podnošenje izjava o zainteresovanosti za učešće na tenderu (u daljem tekstu: javni poziv).

Javni poziv sadrži:

1) osnovne podatke o društvu za osiguranje i podatke o kapitalu koji se nudi na prodaju;

uslove za kupovinu tenderske dokumentacije, sa preciziranjem potrebnih  dokaza o

njihovom ispunjenju;

rok za podnošenje izjava o zainteresovanosti i potrebnih dokaza iz tačke 2) ovog

stava;

osnovne podatke o postupku i kontakt osobama;

druge podatke, prema potrebi.

Javni poziv se objavljuje najmanje u jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, a prema potrebi i u drugim domaćim i stranim sredstvima javnog informisanja i na internet stranici Agencije.

Agencija može, na zahtev lica koja izraze nameru za podnošenje izjave o zainteresovanosti, dostaviti dodatne informacije od značaja za podnošenje izjave o zainteresovanosti.

Ministarstvo donosi odluku o određivanju uslova za kupovinu tenderske dokumentacije i cene tenderske dokumentacije, na predlog Agencije.

Podnošenje izjava o zainteresovanosti i saglasnost Narodne banke Srbije

Član 15.

Lica koja su zainteresovana za učešće na tenderu dužna su da podnesu izjavu o zainteresovanosti u roku iz člana 14. stav 2. tačka 3) ove uredbe, u skladu sa javnim pozivom. Lice zainteresovano za učešće na tenderu dužno je da u roku iz stava 1. ovog člana Narodnoj banci Srbije podnese zahtev za davanje saglasnosti iz člana 32. Zakona o osiguranju (“Službeni glasnik RS“, br. 55/04, 70/04, 61/05 i 85/05), ili da ovlasti Agenciju da u njegovo ime podnese navedeni zahtev Narodnoj banci Srbije.

Narodna banka Srbije će primerak rešenja, odnosno zaključka po zahtevu iz stava 2. ovog člana dostaviti podnosiocu zahteva i Agenciji.

Postupanje Agencije

Član 16.

Po prijemu rešenja, odnosno zaključka Narodne banke Srbije po zahtevima iz člana 15. stav 2. ove uredbe, Agencija:

sastavlja listu zainteresovanih lica koja imaju saglasnost Narodne banke Srbije

i ispunjavaju uslove za kupovinu tenderske dokumentacije;

donosi odluku o roku za kupovinu tenderske dokumentacije;

3) donosi odluku o vrsti tendera, polazeći naročito od veličine društva za osiguranje i broja zainteresovanih lica iz tačke 1) ovog stava.

Agencija je dužna da bez odlaganja listu i odluke iz stava 1. ovog člana dostavi Ministarstvu, koje u roku od osam dana donosi odluku o iznosu depozita za učešće na tenderu i kriterijumima za rangiranje ponuda, odnosno neobavezujućih ponuda u slučaju dvostepenog tendera, i dostavlja je Agenciji.

Obaveštavanje zainteresovanih lica

Član 17.

Agencija obaveštava sva zainteresovana lica o tome da li su dobila saglasnost Narodne banke Srbije i da li ispunjavaju uslove za kupovinu tenderske dokumentacije.

Uz obaveštenje iz stava 1. ovog člana, Agencija će sva zainteresovana lica iz člana 16. stav 1. tačka 1) ove uredbe obavestiti o vrsti tendera, kao i o ceni i roku za kupovinu tenderske dokumentacije, odnosno prvog komleta tenderske dokumentacije u slučaju dvostepenog tendera, koji u oba slučaja ne može biti kraći od deset dana.

Promena vrste tendera

Član 18.

Agencija može u roku od osam dana od dana isteka roka za kupovinu tenderske dokumentacije doneti odluku o promeni vrste tendera, kako bi se umesto dvostepenog sproveo jednostepeni tender, o čemu se bez odlaganja obaveštavaju Ministarstvo  i svi učesnici na tenderu.

Dostavljanje tenderske dokumentacije

Član 19.

U slučaju iz člana 18. ove uredbe, Agencija će u najkraćem roku dostaviti svim učesnicima na tenderu tendersku dokumentaciju iz člana 21. ove uredbe, po kojoj se postupak nastavlja.

IV.  JEDNOSTEPENI TENDER

Postupak jednostepenog tendera

Član 20.

Prodaja jednostepenim tenderom obuhvata:

prodaju tenderske dokumentacije;

podnošenje i prijem ponuda;

otvaranje, razmatranje i rangiranje ponuda;

pregovore i postupak zaključivanja i izvršenja ugovora o kupoprodaji.

Tenderska dokumentacija

Član 21.

Tendersku dokumentaciju priprema Agencija.

Tenderska dokumentacija obuhvata:

1) informacioni memorandum o društvu za osiguranje koji sadrži podatke o društvu za osiguranje i njegovom poslovanju, kao i druge podatke od značaja za učestvovanje na tenderu;

2) uputstvo za učesnike na tenderu, koje sadrži: uslove i rokove za učestvovanje i postupanje na tenderu (uključujući rok za podnošenje ponuda i vreme i mesto javnog otvaranja ponuda), opis procedure, uslove i način upoznavanja učesnika na tenderu sa stanjem i poslovanjem društva za osiguranje, iznos depozita za učešće na tenderu, kriterijume za rangiranje ponuda i druge podatke u skladu sa ovom uredbom;

3) predlog ugovora o kupoprodaji;

4) druge informacije i dokumentaciju, prema potrebi.

Agencija može izmeniti sadržinu tenderske dokumentacije sve do isteka roka za podnošenje ponuda, o čemu blagovremeno obaveštava sve učesnike na tenderu.

Rok za podnošenje ponuda

Član 22.

Rok za podnošenje ponuda na tenderu ne može biti kraći od 30 dana od isteka roka za kupovinu tenderske dokumentacije, odnosno od donošenja odluke iz člana 18. ove uredbe.

Prodaja tenderske dokumentacije

Član 23.

Agencija prodaje tendersku dokumentaciju zainteresovanim licima iz člana 16. stav 1. tačka 1) ove uredbe, koja su dužna da pre preuzimanja tenderske dokumentacije sa Agencijom potpišu ugovor o čuvanju poverljivosti podataka.

Podnošenje ponuda

Član 24.

Ponuda na tenderu podnosi se Agenciji u skladu sa tenderskom dokumentacijom i ovom uredbom.

Depozit za učešće na tenderu

Član 25.

Učesnik na tenderu dužan je da položi depozit za učešće na tenderu (u daljem tekstu: depozit), u skladu sa tenderskom dokumentacijom i dokaz o tome dostavi uz svoju ponudu.

Depozit se može položiti uplatom u novcu ili u obliku bankarske garancije, u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Povlačenje ponuda

Član 26.

Podneta ponuda se može povući, pisanim putem, najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Povučena ponuda biće u najkraćem roku vraćena neotvorena podnosiocu ponude.

U slučaju da ponuda bude povučena, podnosiocu ponude vraća se položeni depozit u roku od 30 dana od prijema pismena kojim je ponuda povučena.

Produženje roka za podnošenje ponuda

Član 27.

Agencija može, samoinicijativno ili na predlog učesnika na tenderu, produžiti rok za podnošenje ponuda i to najviše za 30 dana, o čemu će blagovremeno obavestiti sve učesnike na tenderu.

U obaveštenju iz stava 1. ovog člana Agencija će navesti novo vreme održavanja javnog otvaranja ponuda.

Otvaranje ponuda

Član 28.

Javno otvaranje ponuda vrši Agencija u prisustvu tenderske komisije.

Javnom otvaranju ponuda mogu da prisustvuju i podnosioci ponuda, odnosno njihovi predstavnici, zastupnici ili punomoćnici, koji su dužni da neposredno pred početak javnog otvaranja ponuda predstavnicima Agencije predaju pisane dokaze o svom svojstvu u originalu ili kopiji, overenim u skladu sa zakonom koji se primenjuje u sedištu podnosioca ponude, sa prevodom na srpski jezik overenim od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Neblagovremene i nepotpune ponude

Član 29.

Agencija utvrđuje blagovremenost podnetih ponuda, pristupa javnom otvaranju blagovremeno podnetih ponuda i utvrđuje njihovu potpunost u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Neblagovremene ponude se ne otvaraju i Agencija ih vraća podnosiocu u roku od osam dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Nepotpune ponude Agencija vraća podnosiocu u roku od osam dana od dana javnog otvaranja ponuda, uz zapisnik o javnom otvaranju ponuda.

Podnosiocu neblagovremene ili nepotpune ponude vraća se položeni depozit u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Nevažeće ponude

Član 30.

Agencija vrši razmatranje blagovremenih i potpunih ponuda.

Ako Agencija u postupku razmatranja oceni da određena ponuda ne ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije, ona će o tome obavestiti tendersku komisiju, najkasnije u roku od osam dana od dana javnog otvaranja ponuda, sa predlogom da se takva ponuda proglasi nevažećom.

Tenderska komisija, u roku od osam dana od dana prijema predloga iz stava 2. ovog člana, donosi odluku i dostavlja je Agenciji.

Ako je ponuda proglašena nevažećom, Agencija odluku iz stava 3. ovog člana bez odlaganja dostavlja podnosiocu ponude.

Ako tenderska komisija ne donese odluku u roku iz stava 3. ovog člana, smatraće se da je ponuda važeća.

Podnosiocu nevažeće ponude vraća se položeni depozit u roku od 30 dana od dana proglašenja ponude nevažećom.

Rang lista važećih ponuda

Član 31.

Blagovremene i potpune ponude koje nisu proglašene nevažećim u skladu sa članom 30. ove uredbe, smatraju se važećim ponudama.

Agencija donosi odluku kojom utvrđuje rang listu važećih ponuda (u daljem tekstu: rang lista), u skladu sa kriterijumima navedenim u tenderskoj dokumentaciji i dostavlja je tenderskoj komisiji u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Rok iz stava 2. ovog člana može se odlukom Agencije produžiti najviše za 15 dana, o čemu Agencija obaveštava sve podnosioce važećih ponuda.

Odobravanje rang liste

Član 32.

Tenderska komisija, u roku od osam dana od dana prijema rang liste, donosi odluku o odobravanju ili neodobravanju rang liste i o tome obaveštava Agenciju.

Odluka tenderske komisije o neodobravanju rang liste mora biti obrazložena.

Ako tenderska komisija ne donese odluku u roku iz stava 1. ovog člana, smatraće se da je rang lista odobrena.

Tenderska komisija nema ovlašćenja da menja rang listu.

Obaveštavanje podnosilaca ponuda

Član 33.

Po prijemu odluke tenderske komisije o odobravanju rang liste, Agencija bez odlaganja obaveštava sve podnosioce važećih ponuda o njihovoj poziciji na rang listi, s tim što podnosiocu najbolje rangirane ponude istovremeno dostavlja i poziv da pristupi pregovorima radi zaključenja ugovora o kupoprodaji, uz naznaku vremena i mesta otpočinjanja pregovora (u daljem tekstu: poziv na pregovore).

Postupak u slučaju neodobravanja rang liste

Član 34.

Po prijemu odluke o neodobravanju rang liste, Agencija u daljem roku od osam dana razmatra primedbe na koje je ukazala tenderska komisija i dostavlja novu rang listu tenderskoj komisiji.

Na postupak po novoj rang listi primenjuju se odredbe čl. 32. i 33. ove uredbe.

Ako tenderska komisija ne odobri novu rang listu, ona o tome odmah obaveštava Ministarstvo, koje u daljem roku od osam dana donosi odluku o utvrđivanju konačne rang liste i dostavlja je tenderskoj komisiji i Agenciji.

Poništenje tendera i proglašenje tendera neuspelim

Član 35.

Ministarstvo može svojom odlukom da poništi tender sve do potpisa ugovora o kupoprodaji.

Ukoliko je podneta samo jedna izjava o zainteresovanosti ili postoji samo jedna važeća ponuda, Agencija može u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje izjava o zainteresovanosti, odnosno roka za podnošenje ponuda tenderskoj komisiji uputiti predlog da proglasi tender neuspelim.

Tenderska komisija odluku po predlogu iz stava 2. ovog člana donosi u roku od osam dana.

Ukoliko tenderska komisija ne donese odluku iz stava 3. ovog člana u predviđenom roku, smatraće se da je predlog odbijen.

Ukoliko ne postoji nijedna važeća ponuda, odnosno ukoliko nije podneta nijedna izjava o zainteresovanosti, tenderska komisija donosi odluku kojom proglašava tender neuspelim.

Odluke iz st. 1, 3. i 5. ovog člana odmah se dostavljaju Agenciji, koja ih prosleđuje svim učesnicima na tenderu.

Povraćaj depozita

Član 36.

U svim slučajevima kada tender bude poništen ili proglašen neuspelim, svim podnosiocima važećih ponuda, koji prethodno nisu izgubili pravo na povraćaj depozita, vraća se položeni depozit u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o poništenju, odnosno proglašenju tendera neuspelim.

Troškovi i kamata

Član 37.

U svim slučajevima povraćaja uplaćenog depozita, bankarske troškove u vezi sa uplatom i povraćajem depozita snosi podnosilac ponude.

U slučaju da je uplaćeni depozit vraćen u roku koji je predviđen ovom uredbom, podnosilac ponude nema pravo na kamatu.

Pregovori

Član 38.

Pregovori se vode sa podnosiocem najbolje rangirane ponude, odnosno sa drugim podnosiocem ponude u slučaju iz člana 41. stav 1. ove uredbe, o sadržini ugovora o kupoprodaji i drugih pratećih dokumenata.

Tim za pregovore

Član 39.

Ministarstvo, u roku od osam dana od dana donošenja odluke tenderske komisije o odobravanju rang liste ponuda, odnosno od dana donošenja odluke iz člana 34. stav 3. ove uredbe, donosi odluku o obrazovanju tima za pregovore.

Odlukom o obrazovanju tima za pregovore odrediće se broj, sastav i ovlašćenja članova tima za pregovore, s tim što broj članova mora biti neparan.

Tim za pregovore vodi pregovore, uz podršku Agencije.

Potpisivanje ugovora o kupoprodaji

Član 40.

Ugovor o kupoprodaji potpisuje se u roku od 45 dana od dana otpočinjanja pregovora.

Tenderska komisija može, na predlog tima za pregovore ili podnosioca ponude sa kojim se vrše pregovori, rok iz stava 1. ovog člana produžiti za najviše 15 dana, o čemu odmah obaveštava Agenciju.

Agencija o odluci tenderske komisije iz stava 2. ovog člana odmah obaveštava tim za pregovore i sve podnosioce važećih ponuda.

Neuspeh pregovora

Član 41.

Ukoliko ugovor o kupoprodaji ne bude potpisan u roku iz člana 40. ove uredbe, smatra se da pregovori nisu uspeli i Agencija upućuje poziv na pregovore podnosiocu ponude čija je ponuda sledeća na rang listi.

Ukoliko je na rang listi preostala samo jedna ponuda, tenderska komisija može u daljem roku od osam dana, po predlogu Agencije, da donese odluku kojom se tender proglašava neuspelim.

Ukoliko na rang listi nije preostala nijedna važeća ponuda, tenderska komisija donosi odluku kojom se tender proglašava neuspelim.

Odluke iz st. 2. i 3. ovog člana odmah se dostavljaju Agenciji, koja o tome obaveštava sve učesnike na tenderu.

Povraćaj depozita za slučaju neuspeha pregovora

Član 42.

Tenderskom dokumentacijom se određuje pod kojim uslovima podnosilac ponude sa kojim su vršeni pregovori ima pravo na povraćaj depozita za slučaj neuspeha pregovora.

Povraćaj depozita ostalim podnosiocima ponuda i kupcu

Član 43.

U roku od 30 dana od dana izvršenja ugovora o kupoprodaji izvršiće se povraćaj položenih depozita svim podnosiocima važećih ponuda koji prethodno nisu izgubili pravo na povraćaj depozita, osim kupcu.

Povraćaj položenog depozita kupcu reguliše se ugovorom o kupoprodaji.

V. DVOSTEPENI TENDER

Postupak u dvostepenom tenderu

Član 44.

Prodaja dvostepenim tenderom obuhvata dva stepena.

Prvi stepen dvostepenog tendera obuhvata:

prodaju prvog kompleta tenderske dokumentacije;

podnošenje i prijem neobavezujućih ponuda;

otvaranje, razmatranje i rangiranje neobavezujućih ponuda.

Drugi stepen dvostepenog tendera obuhvata:

dostavljanje drugog kompleta tenderske dokumentacije;

podnošenje i prijem obavezujućih ponuda;

otvaranje, razmatranje i rangiranje obavezujućih ponuda;

pregovore i postupak zaključenja i izvršenja ugovora o kupoprodaji.

Tenderska dokumentacija

Član 45.

Tendersku dokumentaciju priprema Agencija.

Tenderska dokumentacija podeljena je u dva kompleta dokumentacije.

Prvi komplet tenderske dokumentacije sadrži:

1) informacioni memorandum o društvu za osiguranje koji sadrži podatke o društvu za osiguranje i njegovom poslovanju, kao i druge podatke od značaja za učestvovanje na tenderu;

2) uputstvo za učesnike na tenderu za prvu fazu tendera, koje sadrži: uslove i rokove za učestvovanje i postupanje u prvoj fazi tendera (uključujući rok za podnošenje neobavezujućih ponuda i vreme i mesto javnog otvaranja nebavezujućih ponuda), opis procedure u prvoj fazi tendera, kriterijume za rangiranje neobavezujućih ponuda i druge podatke u skladu sa ovom uredbom;

3) druge informacije i dokumentaciju, prema potrebi.

Drugi komplet tenderske dokumentacije sadrži:

1) uputstvo za učesnike na tenderu za drugu fazu tendera, koje sadrži: uslove i rokove

za učestvovanje i postupanje u drugoj fazi tendera (uključujući rok za podnošenje obavezujućih ponuda i vreme i mesto javnog otvaranja obavezujućih ponuda), opis procedure u drugoj fazi tendera, uslove i način upoznavanja učesnika na tenderu sa stanjem i poslovanjem društva za osiguranje, iznos depozita za učešće u drugoj fazi tendera, kriterijume za rangiranje obavezujućih ponuda i druge podatke u skladu sa ovom uredbom;

2) predlog ugovora o kupoprodaji;

3) druge informacije i dokumentaciju, prema potrebi.

Agencija može izmeniti sadržinu prvog, odnosno drugog kompleta tenderske dokumentacije sve do isteka roka za podnošenje neobavezujućih, odnosno obavezujućih ponuda, o čemu blagovremeno obaveštava sve učesnike na tenderu.

Ministarstvo donosi odluku o kriterijumima za rangiranje obavezujućih ponuda.

1. Prvi stepen dvostepenog tendera

Prodaja prvog kompleta tenderske dokumentacije

Član 46.

Agencija prodaje prvi komplet tenderske dokumentacije zainteresovanim licima iz člana 16. stav 1. tačka 1) ove uredbe, koja prethodno sa Agencijom potpišu ugovor o čuvanju poverljivosti podataka.

Podnošenje neobavezujućih ponuda

Član 47.

Neobavezujuće ponude na tenderu podnose se Agenciji u skladu sa prvim kompletom tenderske dokumentacije i ovom uredbom.

Rok za podnošenje neobavezujućih ponuda

Član 48.

Rok za podnošenje neobavezujućih ponuda ne može biti kraći od 15 dana od isteka roka za kupovinu prvog kompleta tenderske dokumentacije.

Shodna primena odredaba o jednostepenom tenderu na otvaranje, razmatranje i rangiranje neobavezujućih ponuda

Član 49.

U prvom stepenu dvostepenog tendera u pogledu otvaranja, razmatranja i rangiranja neobavezujućih ponuda shodno se primenjuju odredbe čl. 28-32. ove uredbe.

Određivanje broja učesnika drugog stepena tendera

Član 50.

Agencija, u roku od osam dana po prijemu odluke tenderske komisije o odobravanju rang liste neobavezujućih ponuda, odlukom određuje broj učesnika na tenderu koji se pozivaju, prema redosledu na rang listi neobavezujućih ponuda, da pristupe drugom stepenu dvostepenog tendera (u daljem tekstu: učesnici drugog stepena tendera).

Shodna primena odredaba o jednostepenom tenderu za slučaj neodobravanja rang liste neobavezujućih ponuda i proglašenja tendera neuspelim

Član 51.

Ukoliko tenderska komisija ne odobri rang listu neobavezujućih ponuda, shodno se primenjuju odredbe člana 34. ove uredbe.

Ukoliko je podneta samo jedna izjava o zainteresovanosti ili postoji samo jedna važeća neobavezujuća ponuda, shodno se primenjuju odredbe člana 35. st. 2, 3, 4. i 6. ove uredbe.

Ukoliko nije podneta nijedna izjava o zainteresovanisti ili ne postoji nijedna važeća neobavezujuća ponuda, shodno se primenjuju odredbe člana 35. st. 5. i 6. ove uredbe.

2. Drugi stepen dvostepenog tendera

Dostavljanje drugog kompleta tenderske dokumentacije

Član 52.

Po određivanju broja učesnika drugog stepena tendera, Agencija bez odlaganja obaveštava sve podnosioce važećih neobavezujućih ponuda o tome da li su pozvani da pristupe drugom stepenu dvostepenog tendera.

Učesnicima drugog stepena tendera Agencija dostavlja drugi komplet tenderske dokumentacije, uz poziv da pristupe drugom stepenu tendera.

Podnošenje obavezujućih ponuda

Član 53.

Obavezujuće ponude na tenderu podnose se u skladu sa drugim kompletom tenderske dokumentacije i ovom uredbom.

Rok za podnošenje obavezujućih ponuda

Član 54.

Rok za podnošenje obavezujućih ponuda ne može biti kraći od 30 dana od donošenja odluke Agencije kojom se određuje broj učesnika drugog stepena tendera.

Shodna primena odredaba o jednostepenom tenderu

Član 55.

U drugom stepenu dvostepenog tendera shodno se primenjuju odredbe čl. 25-43. ove uredbe.

VI. PODNOŠENjE PRIGOVORA

Član 56.

Zainteresovano lice može podneti prigovor Ministarstvu na odluke Agencije, odnosno tenderske komisije, zbog povrede pravila postupka ili ravnopravnosti zainteresovanih lica u postupku.

Rok za podnošenje prigovora iz stava 1. ovog člana je osam dana od dana saznanja za odluku protiv koje se prigovor podnosi, a najkasnije do dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

Ministarstvo po podnetom prigovoru rešava u roku od osam dana.

U slučaju podnošenja prigovora, rokovi propisani ovom uredbom prestaju da teku do donošenja odluke Ministarstva po tom prigovoru.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Član 57.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj:

U Beogradu, 18. maja 2006. godine

VLADA

PREDSEDNIK,

Vojislav Koštunica

O B R A Z L O Ž E Nj E

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 243a Zakona o osiguranju (“Službeni glasnik RS“, br. 55/04, 70/04 – ispravka, 61/05 i 85/05 – dr. zakon), kojim je Vlada ovlašćena da propiše postupak prodaje kapitala društva za osiguranje metodom javnog tendera i u članu 262a stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Službeni list SRJ“, broj 65/02 i “Službeni glasnik RS“, br. 57/03, 55/04, 45/05, 85/05 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Izmenama i dopunama Zakona o osiguranju koje su objavljene u «Službenom glasniku RS», broj 61/05 reguliše se prodaja društvenog i državnog kapitala u društvima za osiguranje, s tim što se određuje da Ministarstvo finansija pokreće, a Agencija za osiguranje depozita (u daljem tekstu: Agencija), organizuje i sprovodi postupak prodaje navedenog kapitala. U istom postupku prodaju se i akcije koje su u vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih. Nadležnost Ministarstva finansija i Agencije proistekla je iz činjenice da su društva za osiguranje vezana za sferu finansijskog poslovanja, a nadzor i kontrola njihovog poslovanja poverena Narodnoj banci Srbije.

Uredba je pripremljena u skladu sa članom 243a Zakona o osiguranju u kojim je određeno da će Vlada propisati postupak prodaje kapitala društva za osiguranje metodom javnog tendera. Ovom uredbom bliže se propisuje način i postupak prodaje društvenog kapitala u društvima za osiguranje, akcija društava za osiguranje čiji su zakoniti imaoci Republika Srbija, Fond za razvoj Republike Srbije i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, akcija društava za osiguranje kada su nihovi zakoniti imaoci posebnim ugovorom, koji mora biti zaključen u pismenoj formi, ovlastili Agenciju za osiguranje depozita da u njihovo ime i za njihov račun izvrši prodaju tih hartija od vrednosti trećem licu.

Ovom uredbom, u cilju sprovođenja procesa privatizacije društava za osiguranje, obezbeđuje se poštovanje osnovnih principa za sprovođenje privatizacije:

– javnost i transparentnost prodaje,

– efikasnost i brzina,

– formiranje cena kapitala, odnosno akcija prema tržišnim uslovima,

– sigurnost vlasnika akcija u pogledu posedovanja akcija.

OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINIH ODREDABA UREDBE

Članom 1. ove uredbe određuje se postupak prodaje društvenog i državnog kapitala u društvima za osiguranje, kao i prodaja akcija kada njihovi zakoniti imaoci ovlaste Agenciju za osiguranje depozita (u daljem tekstu: Agencija) da izvrši prodaju tih akcija..

Članom 2. ove uredbe određuje se nadležnost Ministarstva finansija za pokretanje postupka prodaje kapitala društava za osiguranje javnim tenderom, kao i nadležnost Agencije za osiguranje depozita za sprovođenje postupka prodaje.

Članom 3. ove uredbe ovlašćuje se Agencija da, u postupku prodaje kapitala, angažuje domaće ili strane finansijske i pravne savetnike za obavljanje poslova i pružanje pomoći u organizaciji i sprovođenju postupka i izboru najbolje rangirane ponude.

Članom 4. ove uredbe preciziraju se osnovni pojmovi upotrebljeni u ovoj uredbi.

Članom 5. ove uredbe određuju se vrste tendera – tender može biti jednostepen ili dvostepen, o čemu odluku donosi Agencija u skladu sa ovom uredbom.

Članom 6. ove uredbe obavezuje se Agencija da svim učesnicima na tenderu pruži iste informacije i omogući iste uslove za učešće na tenderu, u skladu sa ovom uredbom.

Čl. 7 i 8. ove uredbe uređuju se pitanja koja se odnose na sukob interesa pri obrazovanju tenderske komisije i tima za pregovore, kao i rok u kojem je Agencija dužna da čuva dokumentaciju o tenderu.

Čl. 9, 10, 11. i 12. ove uredbe uređuju se pitanja koja se odnose na tendersku komisiju, i to: sukob interesa, nadležnost tenderske komisije za praćenje sprovođenja tendera, postupanje i donošenje odluke, obrazovanje i sastav tenderske komisije, način donošenja odluke, obaveza donošenja poslovnika o radu kojim se bliže uređuju pitanja od značaja za njen rad.

U članu 13. ove uredbe predviđene se aktivnosti koje Agencija kumulativno ili alternativno mora preduzeti u cilju pripreme tendera (ispitivanje stanja u društvu za osiguranje, pribavljanje podataka o bonitetu društva za osiguranje i izveštaja o bonitetu od NBS, ispitivanje zainteresovanosti tržišta za kupovinu akcija i obaveštavanje potencijalnih kupaca akcija o predstojećem tenderu, prema potrebi, preduzimanje drugih mera u cilju uspešne prodaje društvenog kapitala i akcija za prodaju, prema potrebi).

Članom 14. ove uredbe uređuje se početak postupka javnog tendera, tj. objavljivanje javnog poziva za podnošenje izjava o zainteresovanosti za učešće na tenderu.

Čl. 15, 16. i 17. ove uredbe regulišu se pitanja u vezi sa podnošenjem izjava o zainteresovanosti, izbora vrste tendera od strane Agencije i saglasnosti Narodne banke Srbije iz člana 32. Zakona o osiguranju.

Čl. 18. i 19. ove uredbe reguliše se materija promene vrste tendera i obaveza Agencije da dostavi svim učesnicima tendersku dokumentaciju po kojoj se postupak nastavlja.

Članom 20. ove uredbe utvrđuje se šta jednostepeni tender obuhvata: prodaju tenderske dokumentacije, podnošenje i prijem ponuda, otvaranje, razmatranje i rangiranje ponuda, pregovore i postupak zaključenja i izvršenja ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala i akcija za prodaju.

Čl. 21, 22. i 23. ove uredbe određuje se sadržina tenderske dokumentacije, rok za podnošenje ponuda (koji ne može biti kraći od 30 dana od isteka roka za kupovinu tenderske dokumentacije, odnosno od donošenja odluke iz člana 16. ove uredbe), te prodaja tenderske dokumentacije od strane Agencije.

Članom 24. ove uredbe propisano je da se ponude na tenderu podnose Agenciji u skladu sa tenderskom dokumentacijom i ovom uredbom.

Članom 25. ove uredbe utvrđuje se obaveza učesnika na tenderu da položi depozit za učešće na tenderu, u skladu sa instrukcijama navedenim u tenderskoj dokumentaciji i dokaz o tome dostavi uz svoju ponudu. Depozit se može položiti uplatom u novcu ili u obliku bankarske garancije, u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Članom 26. ove uredbe određuje se da se podneta ponuda može povući, pisanim putem, najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Povučena ponuda se u najkraćem roku vraća neotvorena podnosiocu ponude. U slučaju da ponuda bude povučena, vrši se povraćaj položenog depozita podnosiocu ponude u roku od 30 dana od prijema pismena kojim je ponuda povučena.

Članom 27. ove uredbe predviđena je mogućnost da Agencija, samoinicijativno ili na predlog učesnika na tenderu, produži rok za podnošenje ponuda i to najviše za 30 dana, o čemu blagovremeno obaveštava sve učesnike na tenderu. U ovom obaveštenju Agencija će navesti novo vreme održavanja javnog otvaranja ponuda.

Član 28. ove uredbe reguliše postupak otvaranja ponuda.

Čl. 29. i 30. ove uredbe reguliše se postupak kada Agencija utvrdi da su ponude neblagovremene i nepotpune, odnosno nevažeće.

Čl. 31, 32, 33. i 34. ove uredbe regulišu postupak utvrđivanja i odobravanja rang liste važećih ponuda.

Član 35. ove uredbe uređuje uslove i postupak poništenja tendera i proglašenje tendera neuspelim.

Čl. 36. i 37. ove uredbe regulišu postupak povraćaja depozita.

Član 38. ove uredbe određeno je da se pregovori o sadržini ugovora o kupoprodaji i drugih pratećih dokumenata vode sa podnosiocem najbolje rangirane ponude, odnosno sa drugim podnosiocem ponude u slučaju iz člana 41. stav 1. ove uredbe.

Članom 39. ove uredbe obavezuje se Ministarstvo finansija da u određenom roku donese odluku o obrazovanju tima za pregovore. Ovim članom regulišu se sastav i obaveza tima za pregovore.

Članom 40. ove uredbe regulisano je procedura potpisivanje ugovora o kupoprodaji.

Članom 41. ove uredbe reguliše se procedura ukoliko ugovor o kupoprodaji ne bude potpisan u roku iz člana 38. ove uredbe. U tom slučaju smatra se da pregovori nisu uspeli i Agencija upućuje poziv na pregovore podnosiocu ponude čija je ponuda sledeća na rang listi. Ukoliko je na rang listi preostala samo jedna ponuda, tenderska komisija može u daljem roku od osam dana, po predlogu Agencije, da donese odluku kojom se tender proglašava neuspelim. Ukoliko na rang listi nije preostala nijedna važeća ponuda, tenderska komisija donosi odluku kojom se tender proglašava neuspelim. Odluke iz st. 2. i 3. ovog člana odmah se dostavljaju Agenciji, koja o tome obaveštava sve učesnike na tenderu.

U čl. 42. i 43. ove uredbe reguliše se pravo na povraćaj depozita učesnika u pregovorima.

Čl. 44 – 55. ove uredbe definiše se dvostepeni tender i to: postupak u dvostepenom tenderu (član 44.); tenderska dokumentacija (član 45.); prvi stepen dvostepenog tendera – prodaja prvog kompleta tenderske dokumentacije (član 46.), podnošenje neobavezujućih ponuda (član 47.), rok za podnošenje neobavezujućih ponuda (član 48.), shodna primena odredaba o jednostepenom tenderu na otvaranje, razmatranje i rangiranje neobavezujućih ponuda (član 49.), određivanje broja učesnika drugog stepena tendera (član 50. i 51.); drugi stepen dvostepenog tendera – dostavljanje drugog kompleta tenderske dokumentacije (član 52.), podnošenje obavezujućih ponuda (član 53.), rok za podnošenje obavezujućih ponuda (član 54.) i shodna primena odredaba o jednostepenom tenderu (član 55.).

Član 56. ove uredbe regulisano je podnošenje prigovora, gde svako zainteresovano lice zbog povrede pravila postupka ili ravnopravnosti u postupku može uložiti prigovor Ministarstvu na odluke Agencije, odnosno tenderske komisije u roku od osam dana od dana saznanja za odluku protiv koje se prigovor podnosi, a najkasnije do dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji akcija.

Ministarstvo po podnetom prigovoru rešava u roku od osam dana.

Članom 57. ove uredbe predviđen je dan stupanja na snagu ove uredbe.

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

ANALIZA EFEKATA

U cilju stabilnijeg i efikasnijeg poslovanja društava za osiguranje, jačanja njihove konkurentne sposobnisti, a samim tim i veće zaštite osiguranika i trećih lica, potrebno je formirati većinski paket društvenog i državnog kapitala koji će se ponuditi zainteresovanim kupcima.

Posebno treba naglasiti da prodaju kapitala i pomenutih akcija organizuje i sprovodi jedna institucija – Agencija za osiguranje depozita.

Ovom uredbom je regulisana procedura prodaje koja obezbeđuje transparentnost, javnost i efikasnost, u postupku prodaje, formiranje tržišne cene kapitala, kao i sigurnost kupca u pogledu posedovanja akcija.

RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANjE NA SNAGU

UREDBE NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Saglasno članu 120. Ustava Republike Srbije, predlaže se da Uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije». Razlog zbog kojeg se predlaže ranije stupanje na snagu jeste planirani termin za objavljivanje javnog poziva za prodaju kapitala DDOR a.d. Novi Sad na 31. maj 2006. godine, te je neophodno urediti ova pitanja kako bi se, u skladu sa ovom uredbom, moglo blagovremeno doneti odgovarajuće rešenje za pokretanje postupka i dalje sprovođenje tendera.

Ostavite komentar