Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem

Na osnovu člana 35. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 83/14, 46/15 i 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi 

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU PRODAJE KAPITALA I IMOVINE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM

Član 1.

U Uredbi o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem („Službeni glasnik RS”, br. 122/14 i 61/15), u članu 1. tačka 4), reči: „a kada se prodaju zajedno sa akcijama, odnosno udelima Akcionarskog fonda” brišu se.

Član 2.

U članu 4. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) uputstvo za ponuđače koje sadrži: uslove i rokove za učestvovanje u postupku, opis procedure i rokove za sprovođenje, uslove za izradu sveobuhvatne analize poslovanja subjekta privatizacije (Due Dilligence), vreme i način obilaska subjekta privatizacije, kriterijume za rangiranje Ponuda, kopiju ove uredbe i druge podatke u skladu sa ovom uredbom (u daljem tekstu: uputstvo za ponuđače);”.

Član 3.

U članu 7. stav 2. menja se i glasi:

„Komisija obavlja sledeće poslove:

1) otvara i ocenjuje prijave, odnosno ponude;

2) u slučaju više učesnika u Postupku, registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju;

3) vrši i druge poslove od značaja za sprovođenje Postupka, u skladu sa zakonom i ovom uredbom.”

Član 4.

U članu 11. stav 1, broj: „30” zamenjuje se brojem: „15”.

Član 5.

Član 13. menja se i glasi:

„Član 13.

Glavni koverat i koverat sa oznakom: „Podaci o ponuđaču” otvaraju se u roku od dva radna dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava.

Otvaranju mogu da prisustvuju učesnici, njihovi zastupnici ili punomoćnici.

Komisija proverava da li je Glavni koverat podnet u skladu sa javnim pozivom, ovom uredbom i uputstvom za ponuđače, da li je prijava blagovremena i potpuna, kao i da li je koverta sa oznakom „Podaci o ponuđaču” potpuna i u skladu sa javnim pozivom, ovom uredbom i uputstvom za ponuđače.

Ukoliko je Glavni koverat neblagovremeno dostavljen ili nepotpun (ne sadrži prijavu, koverat sa oznakom: „Podaci o ponuđaču” ili koverat sa oznakom: „Ponuda”, kao i ako nije uplaćen depozit), Ministarstvo na predlog Komisije donosi odluku kojom odbacuje prijavu.

Ukoliko koverat: „Podaci o ponuđaču” ne sadrži podatke iz člana 11. stav 4. tač. 1), 2), 4) i 5) ove uredbe, Ministarstvo na predlog Komisije poziva učesnika da izvrši dopunu u roku od najviše osam dana od dana prijema odluke.

Ukoliko učesnik ne izvrši dopunu u skladu sa stavom 5. ovog člana, Ministarstvo na predlog Komisije donosi odluku kojom odbacuje prijavu.

Ukoliko učesnik ne ispunjava uslove propisane za kupca u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija, javnim pozivom ili uputstvom za ponuđače, Ministarstvo na predlog Komisije donosi odluku kojom odbacuje prijavu.

Ministarstvo na predlog Komisije donosi odluku kojom odobrava prijavu koja ispunjava uslove u skladu sa javnim pozivom, ovom uredbom i uputstvom za ponuđače.

Ukoliko nijedna prijava ne ispunjava propisane uslove, Ministarstvo na predlog Komisije donosi odluku kojom proglašava Postupak neuspešnim.”

Član 6.

U članu 15. st. 4. i 5. menjaju se i glase:

„Ministarstvo će na predlog Komisije doneti odluku kojom odbija ponude koje nisu u skladu sa javnim pozivom, koje sadrže ponuđenu cenu manju od početne cene, ponude koje ne sadrže jasno određen iznos na koji ponuda glasi, koji se pozivaju na neku drugu ponudu, ponude date pod uslovom ili se pozivaju na uslove koji nisu predviđeni u prodajnoj dokumentaciji i javnom pozivu.

Ako Komisija utvrdi da nijedna ponuda ne ispunjava propisane uslove, Ministarstvo na predlog Komisije proglašava Postupak neuspešnim.”

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Ministarstvo dostavlja učesniku odluku iz stava 5. ovog člana.”

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

Član 7.

U članu 16. stav 1. menja se i glasi:

„U slučaju da u postupku učestvuje samo jedan učesnik za čiju ponudu Komisija utvrdi da ispunjava propisane uslove, Ministarstvo na predlog Komisije proglašava tog učesnika kupcem.”

Član 8.

U članu 19. stav 4. menja se i glasi:

„U slučaju da nijedan učesnik čija je prijava za učešće na javnom nadmetanju odobrena ne pristupi javnom nadmetanju, Ministarstvo na predlog Komisije proglašava Postupak neuspešnim.”

Član 9.

U članu 21. stav 1. tačka 3) reč : „kupca” zamenjuje se rečima: „učesnika koji je istakao najvišu ponudu i učesnika koji je istakao drugu najvišu ponudu.”

Član 10.

U članu 22. stav 5. zapeta i reči: „ a kupcem” zamenjuju se rečju: „i”, a posle reči: „cenu” dodaju se reči: „i učesnika koji je istakao drugu najvišu ponudu.”

U stavu 6. reči: „drugom nadmetanju” brišu se.

Član 11.

U članu 28. posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

„Nakon sprovedenog javnog nadmetanja, Komisija obaveštava Ministarstvo o učesniku koji je istakao najvišu ponudu i učesniku koji je istakao drugu najvišu ponudu.

Ministarstvo donosi odluku kojom proglašava za kupca učesnika koji je istakao najvišu ponudu i proglašava učesnika koji je istakao drugu najvišu ponudu.”

Član 12.

Član 30. menja se i glasi:

„Član 30.

Ugovor o prodaji zaključuje se najkasnije u roku od 30 dana od dana pribavljanja mišljenja o nepostojanju smetnji na strani kupca iz člana 29. ove uredbe.”

Član 13.

U članu 32. st. 2 – 4. brišu se.

Član 14.

Član 33. menja se i glasi:

„Član 33.

Ako proglašeni kupac koji je pozvan na zaključenje ugovora ne potpiše ugovor o prodaji ili ne uplati prodajnu cenu u skladu sa ugovorom o prodaji, a bilo je drugih istaknutih ponuda, ugovor o prodaji zaključuje se sa učesnikom koji je istakao drugu najvišu ponudu po ceni koju je taj učesnik ponudio u Postupku.”

Član 15.

Posle člana 33. dodaje se naziv iznad člana: „Gubitak prava na vraćanje depozita”, a član 34. menja se i glasi:

„Član 34.

Učesnik gubi pravo na vraćanje depozita ukoliko:

je povukao prijavu, odnosno odustao od ponude;

je dostavio dokumentaciju u prijavi, za koju se ispostavilo da nije tačna, važeća odnosno verodostojna;

nije izvršio dopunu prijave u skladu sa ovom uredbom;

je proglašen za kupca, pozvan, a ne potpiše ugovor o prodaji;

u drugim slučajevima u skladu sa ovom uredbom;

u drugim slučajevima definisanim uputstvom za ponuđače.”

Član 16.

Posle člana 34. dodaje se naziv iznad člana: „Vraćanje depozita”, a član 35. menja se i glasi:

„Član 35.

Depozit se vraća Proglašenom kupcu u skladu sa ugovorom o prodaji.

Depozit se vraća učesniku u roku od 15 dana od dana donošenja odluke kojom se njegova prijava odbacuje ili odbija ponuda.

U slučaju više učesnika, depozit učesnika vraća se u roku od 15 dana od dana održavanja javnog nadmetanja, osim učesniku koji je istakao drugu najvišu ponudu čiji depozit se zadržava do zatvaranja transakcije u skladu sa ugovorom o prodaji.

U slučaju poništaja postupka, depozit učesnika vraća se u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o poništaju postupka.

Na depozit vraćen u roku ne obračunava se kamata.

Depozit učesniku koji je izgubio pravo na vraćanje depozita u skladu sa članom 34. ove uredbe ne vraća se.”

Član 17.

Član 36. se menja i glasi:

„Član 36.

„Ministarstvo proglašava Postupak neuspešnim ukoliko:

nije dostavljena nijedna prijava;

nijedna prijava ne ispunjava uslove;

nijedna ponuda ne ispunjava uslove;

se ne zaključi ugovor o prodaji;

u drugim slučajevima u skladu sa ovom uredbom;

u drugim slučajevima definisanim uputstvom za ponuđače.

Ministarstvo može svojom odlukom da poništi postupak u bilo koje vreme, sve do potpisivanja ugovora o prodaji.

Odluka o proglašenju postupka neuspešnim, odnosno o poništenju postupka objavljuje se na internet stranici Ministarstva danom donošenja i dostavlja učesniku u roku od pet dana od dana donošenja.”

Član 18.

U članu 2. reči: „Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija)”, zamenjuju se rečima: „ministarstvo nadležno za poslove privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo)”.

U članu 4. st. 3. i 4, članu 4a st. 1. i 2, članu 5. st. 1. i 3, članu 7. stav 1, članu 8. stav 2, članu 11. stav 1, članu 15. stav 6, članu 28. stav 1, članu 29. st. 1. i 2. i članu 31, reč: „Agencija” u određenom padežu zamenjuju se rečju: „Ministarstvo” u odgovarajućem padežu.

Član 19.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 11. februara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar