Uredba o izmeni Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom

Na osnovu člana 33. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i 123/07- dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 -ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI UREDBE O PRODAJI KAPITALA I IMOVINE

JAVNIM TENDEROM

Član 1.

U Uredbi o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom („Službeni glasnik RS”, br. 45/01, 59/03, 110/03, 52/05, 126/07 i 96/08), u članu 3. stav 2. menja se i glasi:

„U Komisiju se imenuju po jedan predstavnik jedinice lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije, subjekta privatizacije, reprezentativnog sindikata kod subjekta privatizacije-poslodavca, kao i četiri predstavnika republičkih organa.”

Član 2.

Odredbe ove uredbe primenjuju se na započete postupke prodaje kapitala i imovine javnim tenderom za koje do dana stupanja na snagu ove uredbe nije obrazovana Komisija.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 20. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 33. Zakona o privatizaciji prema kome Vlada Republike Srbije bliže propisuje postupak i način prodaje kapitala i imovine metodom javnog tendera i u članu 42. stav 1. Zakona o Vladi prema kome Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u potrebi da se u postupku privatizacije obezbedi da predstavnici svih učesnika, dakle predstavnik jedinice lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije, predstavnik subjekta privatizacije, predstavnik reprezentativnog sindikata kod subjekta privatizacije-poslodavca i predstavnici republičkih organa učestvuju u radu tenderske komisije. Ovo naročito iz razloga poštovanja načela javnosti na kome se u skladu sa zakonom zasniva privatizacija a u cilju zaštite interesa svih učesnika u postupku privatizacije.

III OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

Navedenim članom predviđeno je da u radu tenderske komisije učestvuju jedan predstavnik jedinice lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije, jedan predstavnik subjekta privatizacije, jedan predstavnik reprezentativnog sindikata kod subjekta privatizacije-poslodavca i četiri predstavnika republičkih organa.

Uz član 2.

Navedeni član ima karakter prelazne odredbe.

Uz član 3.

Navedenim članom predviđeno je stupanje na snagu ove Uredbe.

IV PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTVA

POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANjE NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

  Neophodno je da uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, imajući u vidu rok za sprovođenje privatizacije društvenog kapitala i predviđene pravne posledice za subjekte privatizacije koji posluju društvenim kapitalom a koji se ne privatizuju u tom roku, pa je neophodno da u cilju efikasnosti u sprovođenju postupka prodaje kapitala metodom javnog tendera, Uredba o izmenama i dopunama Uredbe prodaji kapitala i imovine javnim tenderom, stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

 

VI Pregled odredaba koje se menjaju, odnosno dopunjuju

Član 1.

Tendersku komisiju (u daljem tekstu: Komisija) obrazuje ministar nadležan za poslove privatizacije u skladu sa zakonom.

U Komisiju se imenuju jedan predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije, jedan predstavnik subjekta privatizacije i tri predstavnika iz reda republičkih organa.

U KOMISIJU SE IMENUJU PO JEDAN PREDSTAVNIK JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA SEDIŠTU SUBJEKTA PRIVATIZACIJE, SUBJEKTA PRIVATIZACIJE, REPREZENTATIVNOG SINDIKATA KOD SUBJEKTA PRIVATIZACIJE-POSLODAVCA, KAO I ČETIRI PREDSTAVNIKA REPUBLIČKIH ORGANA

Predsednik Komisije imenuje se iz reda članova Komisije.

U slučaju odsutnosti ili sprečenosti predsednika Komisije, Komisijom predsedava njegov zamenik.

Lice koje ima vlasnička prava u subjektu privatizacije čiji je kapital, odnosno imovina predmet prodaje na tenderu ili koje učestvuje na tenderu ili čiji srodnik do trećeg stepena srodstva u pravoj liniji učestvuje na tenderu, ne može biti član Komisije.

Član 2.

ODREDBE OVE UREDBE PRIMENJUJU SE NA ZAPOčETE POSTUPKE PRODAJE KAPITALA I IMOVINE JAVNIM TENDEROM ZA KOJE DO DANA STUPANJA NA SNAGU OVE UREDBE NIJE OBRAZOVANA KOMISIJA.

Član 3.

OVA UREDBA STUPA NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Ostavite komentar