Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem

Na osnovu člana 35. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14 i 46/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 -ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU PRODAJE KAPITALA I IMOVINE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM

Član 1.

U Uredbi o uslovima, postupku i načinu podaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem („Službeni glasnik RS”, broj 122/14), član 4. menja se i glasi:

„Član 4.

Prodajnu dokumentaciju čini:

1) ugovor o čuvanju poverljivih podataka;

2) uputstvo za ponuđače;

3) obrazac prijave za učestvovanje u Postupku;

4) nacrt ugovora o prodaji.

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, prodajnu dokumentaciju čini i privatizaciona dokumentacija koja sadrži:

1) u postupku prodaje kapitala:

(1) osnovne podatke o subjektu privatizacije;

(2) podatke o stanju sredstava i obaveza (pregled nepokretnosti, pregled najvažnije opreme, pregled imovine i potraživanja koja su predmet sudskih sporova sa iznosom vrednosti sporova, pregled obaveza koje su predmet sudskih sporova sa iznosom vrednosti sporova, pregled imovine koja je pod hipotekom i pregled imovine drugih pravnih lica nad kojima subjekt privatizacije ima hipoteku), sa stanjem na dan procene fer tržišne vrednosti kapitala koja se koristi u postupku prodaje kapitala, kao i podatke o eventualnim promenama od dana procene do dana objave javnog poziva;

(3) analizu dosadašnjeg poslovanja subjekta privatizacije (pregled organizacione strukture sa brojem zaposlenih, starosnom i kvalifikacionom strukturom, pregled ukupnog prihoda po osnovnim vrstama proizvoda, odnosno usluga, strukturi tržišta, pregled troškova poslovanja);

(4) statusnu dokumentaciju (statut, osnivački akt);

(5) imovinsko – pravnu dokumentaciju (prepisi listova nepokretnosti, upis založnih prava na pokretnim stvarima u nadležnom registru, druga dokumentacija koja dokazuje osnov sticanja prava na nepokretnim stvarima i najvažnijoj opremi);

(6) finansijske izveštaje za poslednje tri godine, zajedno sa izveštajem revizora ako postoji obaveza sačinjavanja revizorskog izveštaja;

(7) podatke o proceni fer tržišne vrednosti kapitala koja se koristi u postupku prodaje kapitala;

(8) izjavu odgovornog lica o tačnosti i sveobuhvatnosti podataka.

2) u postupku prodaje imovine:

(1) program za prodaju imovine, odnosno izvod iz programa za prodaju imovine koji se odnosi na predmet prodaje;

(2) izjavu odgovornog lica o tačnosti i sveobuhvatnosti podataka.

Prodajnu dokumentaciju iz stava 1. ovog člana priprema Agencija.

Privatizacionu dokumentaciju iz stava 2. ovog člana priprema subjekt privatizacije i dostavlja je Agenciji u roku propisanom zakonom kojim se uređuje privatizacija.

Za tačnost i sveobuhvatnost dostavljene privatizacione dokumentacije odgovorno je lice ovlašćeno za zastupanje subjekta privatizacije pod krivičnom, moralnom i materijalnom odgovornošću.”.

Član 2.

Posle člana 4. dodaje se član 4a, koji glasi:

„Član 4a

Agencija proverava da li privatizaciona dokumentacija iz člana 4. ove uredbe sadrži sve elemente propisane ovom uredbom.

Subjekt privatizacije je dužan da privatizacionu dokumentaciju koja ne sadrži sve elemente propisane ovom uredbom, dopuni u roku koji odredi Agencija koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema privatizacione dokumentacije.”.

Član 3.

U članu 5. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Agencija će poništiti javni poziv za učešće u Postupku u slučaju saznanja za okolnosti koje u potpunosti onemogućavaju sprovođenje Postupka i to:

određivanja privremene mere zabrane raspolaganja kapitalom ili imovinom koja je predmet prodaje;

postojanja obaveze vraćanja imovine u naturalnom obliku u smislu propisa kojim se uređuje pitanje uslova, načina i postupka vraćanja oduzete imovine i obeštećenja;

u drugim slučajevima koji u potpunosti onemogućavaju sprovođenje Postupka.”.

Član 4.

U članu 6. stav 2. reči: „U roku od tri radna dana od dana” zamenjuju se rečju: „Posle”.

Član 5.

U članu 13. stav 4. reči: „u roku od tri dana od dana otvaranja Glavnog koverta,” brišu se.

U stavu 5. reči: „ od osam dana” zamenjuju se rečima: „od najviše osam dana”.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar