Uredbu o prestanku važenja Uredbe o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje putničkih vozila proizvedenih u Republici Srbiji u 2013. godini

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANjA PROIZVODNjE I PRODAJE PUTNIČKIH VOZILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI

Član 1.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje putničkih vozila proizvedenih u Republici Srbiji u 2013. godini („Službeni glasnik RS”, broj 27/13).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar