Uredba o subvencionisanju prodaje traktora u Republici Srpskoj u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i Zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske („Službeni glasnik RS”, broj 70/07),

Vlada donosi

UREDBU

O SUBVENCIONISANjU PRODAJE TRAKTORA

U REPUBLICI SRPSKOJ U 2010. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način podsticanja proizvodnje traktora u Republici Srbiji namenjenih prodaji u Republici Srpskoj u 2010. godini.

Član 2.

Korisnici podsticaja u smislu ove uredbe su proizvođači traktora u Republici Srbiji.

Član 3.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu 50.000.000 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS” broj 107/09), član 7. u okviru razdela 17 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine.

Raspodela sredstava iz stava 1. ovog člana vršiće se avansnim plaćanjem proizvođačima traktora u Republici Srbiji u ratama, srazmerno dinamici prodaje novih traktora u Republici Srpskoj.

Član 4.

Subvencionisana prodaja traktora iz člana 1. ove uredbe, sprovodi se u Republici Srpskoj umanjenjem prodajne cene novog traktora za iznos od 2.000 evra.

Deo subvencije iz stava 1. ovog člana snosi Republika Srbija u iznosu od 1.000 evra za traktore prodate u Republici Srpskoj posle 1. januara 2010. godine.

Član 5.

Ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja bliže propisuje način podsticanja prodaje traktora, predviđenih ovom uredbom.

Član 6.

Podsticanje prodaje novih traktora primenjivaće se do utroška sredstava iz člana 3. ove uredbe, a najkasnije do 31. decembra 2010. godine.

Član 7.

Ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja polugodišnje će izveštavati Vladu o korišćenju sredstava u skladu sa ovom uredbom.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja.

Član 8.

Isplata prve rate po ovoj uredbi uslovljena je pravdanjem utroška sredstava poslednje rate isplaćene u 2009. godini.

Neutrošena sredstva iz stava 1. ovog člana mogu da se koriste u 2010. godini za namene za koja su ta sredstva preneta u 2009. godini.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar