Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o prijemu u profesionalnu vojnu službu

Na osnovu člana 40. stav 3, člana 41. stav 2. i člana 45. stav 4. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07 i 88/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

o izmenama i dopunama Uredbe o prijemu u profesionalnu vojnu službu

Član 1.

U Uredbi o prijemu u profesionalnu vojnu službu („Službeni glasnik RS”, broj 112/08), u članu 1. reči: „prijema za oficira,” zamenjuju se rečima: „proizvođenja u čin potporučnika”, a reči: „završili Vojnu akademiju ili” brišu se.

Član 2.

Član 4. menja se i glasi:

„U vojnu službu, u svojstvu profesionalnog vojnika, na formacijsko mesto predviđeno za profesionalnog vojnika može se primiti državljanin Republike Srbije, ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove, ispunjava i ove uslove:

1) da ima najmanje osnovno obrazovanje za vojničku dužnost, a za starešinsku dužnost – najmanje IV stepen stručne spreme;

2) da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za rad u Vojsci Srbije i van Vojske Srbije;

3) da je za vreme služenja vojnog roka pod oružjem osposobljen za obavljanje odgovarajuće dužnosti.

Pod uslovima iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana, u vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika može se primiti i državljanin Republike Srbije ženskog pola koji nije odslužio vojni rok pod oružjem ili nije na drugi način vojno obučen.

Izuzetno, pod uslovima iz stava 1. tačka 1. ovog člana, u vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika mogu se primiti i civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposleni u Ministarstvu odbrane, ukoliko potrebe službe to zahtevaju.”

Član 3.

U članu 5. stav 1. tač. 4. i 7. brišu se.

U tački 6. tačka i zapeta zamenjuje se tačkom.

U stavu 2. reči: „tač. 1, 3. i 4.” zamenjuju se rečima: „ tač. 1. i 3.”.

Član 4.

Član 6. menja se i glasi:

„U vojnu službu, u svojstvu podoficira na neodređeno vreme, na formacijsko mesto predviđeno za podoficira na neodređeno vreme može se primiti podoficir na određeno vreme ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove, ispunjava i ove uslove:

1) da ima najmanje IV stepen stručne spreme;

2) da je u vojnoj službi u svojstvu podoficira na određeno vreme proveo najmanje tri godine;

3) da je u toku vojne službe, po poslednjem ugovoru, ocenjivan povoljnim službenim ocenama;

4) da ima preporuku starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju.

U vojnu službu, u svojstvu podoficira na neodređeno vreme može se primiti državljanin Republike Srbije koji je završio Vojnu gimnaziju, a nije primljen na školovanje u Vojnu akademiju, profesionalni vojnik koji je u vojnoj službi u svojstvu profesionalnog vojnika proveo najmanje šest godina, a u toku službe je ocenjivan povoljnim službenim ocenama, kao i vojni stipendista, ukoliko je sa njim ugovorena obaveza stupanja u vojnu službu na neodređeno vreme, ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove ispunjava i uslov iz stava 1. tačka 1. ovog člana.

Izuzetno, ukoliko potrebe službe zahtevaju, u vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme, radi popune pojedinih dužnosti u Vojsci Srbije za koje se zahtevaju specifična znanja i veštine, može se, po odluci ministra odbrane, primiti državljanin Republike Srbije koji je odslužio vojni rok pod oružjem ili je na drugi način vojno obučen i državljanin Republike Srbije ženskog pola koji nije odslužio vojni rok pod oružjem ili nije na drugi način vojno obučen, ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove ispunjava i uslov iz stava 1. tačka 1. ovog člana.

Izuzetno, pod uslovima iz stava 1. tač. 1. i 3. ovog člana, u vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme, radi popune pojedinih dužnosti u službi, mogu se primiti i civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposleni u Ministarstvu odbrane, ukoliko potrebe službe to zahtevaju.”

Član 5.

Član 7. menja se i glasi:

„U vojnu službu, u svojstvu oficira na određeno vreme, na formacijsko mesto predviđeno za oficira na određeno vreme može se primiti državljanin Republike Srbije, ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove, ispunjava i ove uslove:

1) da ima odgovarajuće visoko obrazovanje;

2) da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za rad u Vojsci Srbije i van Vojske Srbije.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana, u vojnu službu u svojstvu oficira na određeno vreme može se primiti i državljanin Republike Srbije ženskog pola koji nije odslužio vojni rok pod oružjem ili nije na drugi način vojno obučen.

Izuzetno, u vojnu službu u svojstvu oficira na određeno vreme može se primiti i profesionalni vojnik, podoficir na određeno vreme, civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposleni u Ministarstvu odbrane, ukoliko ima odgovarajuće visoko obrazovanje i potrebe službe to zahtevaju.”

Član 6.

Član 8. menja se i glasi:

„U vojnu službu u svojstvu oficira na neodređeno vreme, na formacijsko mesto predviđeno za oficira na neodređeno vreme može se primiti oficir na određeno vreme ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove, ispunjava i ove uslove:

1) da ima odgovarajuće visoko obrazovanje;

2) da je u vojnoj službi u svojstvu oficira na određeno vreme proveo najmanje tri godine;

3) da je u toku službe povoljno ocenjivan i da ima prosek službenih ocena u toku službe najmanje „vrlo dobar”;

4) da ima preporuku starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju.

U vojnu službu u svojstvu oficira na neodređeno vreme može se primiti i vojni stipendista, ukoliko je sa njim ugovorena obaveza stupanja u vojnu službu na neodređeno vreme ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove ispunjava i uslov iz stava 1. tačka 1. ovog člana.

Izuzetno, ukoliko potrebe službe zahtevaju, u vojnu službu u svojstvu oficira na neodređeno vreme, radi popune pojedinih dužnosti u službi za koje se stručna sprema stiče isključivo školovanjem na visokoškolskoj ustanovi u građanstvu, može se primiti i državljanin Republike Srbije koji je odslužio vojni rok pod oružjem ili je na drugi način vojno obučen i državljanin Republike Srbije ženskog pola koji nije odslužio vojni rok pod oružjem ili nije na drugi način vojno obučen, ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove ispunjava i uslov iz stava 1. tačka 1. ovog člana.

Izuzetno, pod uslovima iz stava 1. tač. 1. i 3. ovog člana, u svojstvu oficira na neodređeno vreme, radi popune pojedinih dužnosti u službi za koje se stručna sprema stiče isključivo školovanjem na visokoškolskoj ustanovi u građanstvu, mogu se primiti i civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposleni u Ministarstvu odbrane, ukoliko potrebe službe to zahtevaju.”

Član 7.

Član 12. menja se i glasi:

„U vojnu službu na osnovu javnog konkursa može se primiti, ukoliko potrebe službe zahtevaju, državljanin Republike Srbije koji je odslužio vojni rok pod oružjem ili je na drugi način vojno obučen i državljanin Republike Srbije ženskog pola koji nije odslužio vojni rok pod oružjem ili nije na drugi način vojno obučen – u svojstvu profesionalnog vojnika, podoficira na neodređeno vreme, oficira na određeno vreme i oficira na neodređeno vreme.”

Član 8.

U članu 22. tačka 1. posle reči: „na određeno vreme” dodaju se reči: „i podoficira na neodređeno vreme”.

Član 9.

U članu 28. stav 1. tačka 2. reči: „završetku Vojne akademije ili” brišu se.

U stavu 1. tačka 4. zamenjuje se tač. 4. i 5. koje glase:

„4) vojni stipendista – u svojstvu oficira na neodređeno vreme i podoficira na neodređeno vreme, ukoliko je sa njim ugovorena obaveza stupanja u vojnu službu na neodređeno vreme;

5) državljanin Republike Srbije koji je završio Vojnu gimnaziju – u svojstvu podoficira na neodređeno vreme po završetku Vojne gimnazije.”

U stavu 2. reči: „člana 4. stav 1. tač. 3. i 4, člana 5. stav 1. tač. 2, 3, 6. i 7. i člana 7. stav 1. tačka 3.” zamenjuju se rečima: „člana 4. stav 1. tačka 3. i člana 5. stav 1. tač. 2, 3. i 5.”.

Član 10.

U članu 32. stav 2. reč: „unapređuje” zamenjuje se rečju: „proizvodi”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Lice koje se prima u vojnu službu u svojstvu oficira službe, ako ima radno iskustvo koje odgovara zahtevima formacijskog mesta na koje se prima, proizvodi se u odgovarajući čin oficira, tako što mu se stečeno radno iskustvo uzima u obzir kao vreme koje bi prema odredbama Zakona moralo da provede u vojnoj službi za unapređenje u čin, s tim da mu se ne može odrediti viši čin od čina kapetana.”

Član 11.

Član 33. menja se i glasi:

„Osposobljavanje lica koja se planiraju za prijem u vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika i podoficira obavlja se u komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije u organizaciji Generalštaba Vojske Srbije, s tim da obuka ne može trajati duže do šest meseci.

Osposobljavanje lica koja se planiraju za prijem u vojnu službu u svojstvu oficira obavlja se u Vojnoj akademiji, odnosno Vojnomedicinskoj akademiji, s tim da obuka ne može trajati duže od šest meseci.

Lice koje nije odslužilo vojni rok pod oružjem ili nije na drugi način vojno obučeno, pre osposobljavanja za dužnost za koju se prima u vojnu službu, mora da završi i odgovarajuću vojnu obuku.

Osposobljavanje i vojno obučavanje iz st. 1. do 3. ovog člana vrši se pre prijema u vojnu službu, odnosno pre zaključenja ugovora o radu.

Program za osposobljavanje lica iz st. 1. i 2. ovog člana, mesto osposobljavanja, trajanje osposobljavanja, način polaganja stručnih ispita i druga pitanja od značaja za proveru stručne osposobljenosti utvrđuje načelnik Generalštaba Vojske Srbije.

Lice koje položi ispit za proveru osposobljenosti smatra se da može uspešno da vrši vojnu službu i prima se u vojnu službu, odnosno sa njim se zaključuje ugovor o radu.

Lice koje ne položi ispit za proveru osposobljenosti ne ispunjava uslov za vršenje vojne službe i ne prima se u vojnu službu, odnosno sa njim se ne zaključuje ugovor o radu.”

Član 12.

Član 35. menja se i glasi:

„Podoficir na neodređeno vreme iz člana 41. stav 2. Zakona, može se po potrebi službe proizvesti u čin potporučnika ako u rodu, odnosno službi za koju je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje postoji upražnjeno odgovarajuće formacijsko mesto i ako ispunjava uslove:

1) da je u toku vojne službe povoljno ocenjivan i da ima poslednju službenu ocenu najmanje „ističe se” (vrlo dobar);

2) da ima preporuku starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju.”

Član 13.

U članu 36. stav 1. menja se i glasi:

„Podoficir iz člana 41. stav 2. Zakona proizvodi se u čin potporučnika na osnovu pisane molbe. ”

U stavu 2. reči: „završenoj Vojnoj akademiji, odnosno” brišu se.

U stavu 3. reči: „za prijem” zamenjuju se rečima: „za proizvođenje”.

Član 14.

Član 37. menja se i glasi:

„Podoficir na neodređeno vreme za koga je doneta odluka o proizvođenju u čin potporučnika smatra se proizvedenim danom donošenja akta o proizvođenju.”

Član 15.

U članu 39. reči: „tač. 1, 3, 4. i 5.” zamenjuju se rečima: „tač. 1, 3. i 4.”.

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3427/2010

U Beogradu, 13. maja 2010. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković, s.r.

Ostavite komentar