Uredba o utvrđivanju Programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za period od 2017. do 2018. godine

Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA SISTEMATSKOG ISPITIVANJA NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI ZA PERIOD OD 2017. DO 2018. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za period od 2017. do 2018. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Program iz člana 1. ove uredbe sadrži ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja u niskofrekventnom i visokofrekventnom području, i to: mesta merenja, period i lokacije merenja, metode merenja i proračuna i izveštavanje.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-12714/2016-1

U Beogradu, 13. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić s.r.

Ostavite komentar