Uredba o proglašenju parka prirode „Zlatiborˮ

Na osnovu člana 41a stav 2. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka i 14/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE

„ZLATIBORˮ

Član 1.

Zlatiborski planinski masiv, koji obuhvata prostranu prirodnu celinu na jugozapadu Srbije, u zoni Starog Vlaha, na istočnim Dinaridima, proglašava se zaštićenim područjem izuzetnog značaja, odnosno I kategorije kao park prirode pod imenom „Zlatibor” (u daljem tekstu: Park prirode „Zlatibor”).

Južnu granicu Parka prirode „Zlatibor” čini reka Uvac sa priobaljem, zapadna granica se poklapa sa državnom granicom prema Republici Srpskoj, prema severu granica ide padinama Mokre i Semegnjevske gore i padinama Grude, zaobilazi naseljeno mesto Zlatibor i nastavlja severnim padinama Čigote, dok istočnu granicu čine reka Katušnica sa priobaljem i padine Murtenice.

Član 2.

Park prirode „Zlatibor” ima karakter visoravni složene tektonske i morfološke strukture, ispresecan klisurama i kanjonskim dolinama brojnih reka. Na prostoru Zlatiborske visoravni evidentirano je 32 objekata geonasleđa i to: 13 geomorfoloških, devet geoloških objekata, osam speleoloških i dva arhitektonsko-petrološka. Jedno od najvrednijih područja Parka prirode „Zlatibor” je kanjonska dolina reke Uvac, sa brojnim dolinskim meandrima, čije su vode prema postojećim indikatorima u prvoj klasi kvaliteta.

Specifičnost flore i vegetacije uslovljena je uticajem serpentinske geološke podloge, te se na ovom području nalaze staništa brojnih retkih i ugroženih biljnih vrsta (od ukupno 1.044, 226 koje imaju nacionalni i međunarodni značaj, 34 vrste su u kategoriji strogo zaštićenih, a 112 taksona u kategoriji zaštićenih vrsta). Na Preliminarnoj Crvenoj listi flore Srbije, nalazi se 80 taksona, a na celokupnom prostoru konstatovano je 76 endemičnih taksona.

U Parku prirode „Zlatibor”, dominiraju autohtone šume crnog bora i mešovite šume crnog i belog bora, koje su svrstane u prioritetna Natura 2000 staništa; prisutna je strogo zaštićena vrsta munika i zaštićene vrste: klokočika, dren, hajdučka oputa i breza.

Na ovom području su od ribljih vrsta prisutne mladica, potočna pastrmka i brkica, a posebno je značajna vrsta vijunica, jer predstavlja strogo zaštićenu vrstu. Zabeleženo je prisustvo ukupno 18 vrsta vodozemaca i gmizavaca, što čini 38,30% od ukupnog broja vrsta koje naseljavaju teritoriju Republike Srbije.

Zbog velikog bogatstva i raznovrsnosti, područje Parka prirode „Zlatibor”, uvršćeno je u odabrana područja za dnevne leptire (PBA-Prime Butterfly Areas) i predstavlja stanište značajnim populacijama ciljnih vrsta leptira. Zabeleženo je prisustvo oko 154 vrsta ptica, što područje Parka prirode „Zlatibor” svrstava u popis područja za ptice od izuzetnog nacionalnog značaja (IBAnac-68), što čini 42% od svih do sada registrovanih vrsta u Republici Srbiji, od čega 127 vrsta su strogo zaštićene, dok je 27 vrsta zaštićeno. Zabeleženo je oko 38 vrsta sisara, što trenutno čini 40% vrsta, koje su do sada na bilo koji način registrovane na teritoriji Republike Srbije.

Posebnu lepotu i prepoznatljivost Parka prirode „Zlatibor”, daje tradicionalan način života u starovlaškom tipu naselja, sa dvodelnom brvnarom, kao osnovnim građevinskim oblikom. Osnovnu vrednost predstavljaju i utvrđena nepokretna kulturna dobra: Crkva brvnara u Donjoj Jablanici, Crkva brvnara u Dobroselici i Manastirski kompleks Uvac, kao i nekoliko evidentiranih dobara.

Član 3.

Park prirode „Zlatibor” nalazi se na teritoriji opštine Čajetina, grada Užica i opština Nova Varoš i Priboj i obuhvata: na teritoriji opštine Čajetina – katastarsku opštinu Stublo i delove katastarskih opština Alin potok, Branešci, Gostilje, Dobroselica, Drenova, Jablanica, Ljubiš, Semegnjevo, Čajetina i Šljivovica; na teritoriji grada Užica – deo katastarske opštine Mokra Gora; na teritoriji opštine Nova Varoš – delove katastarskih opština Bela reka, Draglica, Negbina i Seništa; na teritoriji opštine Priboj – delove katastarskih opština Banja, Kratovo i Rača.

Površina Parka prirode „Zlatibor” iznosi 41.923,26 ha, od čega je 18.158,83 ha (43,31%) u državnom vlasništvu, 23.582,42 ha (56,25%) u privatnom, 93,68 ha (0,22%) u javnom, 74,85 ha (0,18%) u društvenom, 13,48 ha (0,04%) u drugim oblicima vlasništva, od čega je I stepenom obuhvaćeno 4,69 %, II stepenom 45,93% i III stepenom 49,38% ukupne površine područja Parka prirode „Zlatibor”.

Opis granice i grafički prikaz Parka prirode „Zlatibor” dati su u Prilogu – Opis granice i grafički prikaz Parka prirode „Zlatibor”, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4.

Na području Parka prirode „Zlatibor”, nije dozvoljeno obavljati radove i aktivnosti, za koje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode, utvrdi da mogu oštetiti populacije, zajednice i staništa biljnih i životinjskih vrsta iz člana 2. ove uredbe, narušiti prirodne procese i ekološku celovitost područja ili značajno nepovoljno uticati na estetska i kulturno-istorijska obeležja područja i životnu sredinu.

Član 5.

Na području Parka prirode „Zlatibor” utvrđuju se režimi zaštite I, II i III stepena.

Režim zaštite I stepena, ukupne površine 1.968,89 ha, odnosno 4,69 % područja Parka prirode „Zlatibor”, obuhvata sledeće površine, odnosno lokalitete:

„Viogor”, površine 249,94 ha (100% u državnoj svojini), opština Čajetina (KO Semegnjevo) i grad Užice (KO Mokra Gora);

„Crni Rzav”, površine 374,96 ha (100% u državnoj svojini), opština Čajetina (KO Jablanica i KO Branešci);

„Klisura Uvca”, površine 1.121,10 ha, (100% u državnoj svojini), lokalitet „3a” površine 129,01 ha, lokalitet „3b” površine 75,49 ha i lokalitet „3v” površine 916,59 ha, opštine: Čajetina (KO Jablanica, KO Dobroselica i KO Stublo) i Priboj (KO Rača i KO Kratovo);

„Klisura Griže”, površine 222,83 ha (100% u državnoj svojini), opština Čajetina (KO Stublo i KO Dobroselica).

Režim zaštite II stepena, ukupne površine 19.255,59 ha, odnosno 45,93% područja Parka prirode „Zlatibor”, obuhvata sledeće površine, odnosno lokalitete:

„Semegnjevska gora-Crni Rzav-Čavlovac”, površine 5.858,89 ha (46,39% u državnoj, a 53,61% u privatnoj svojini), opština Čajetina (KO Semegnjevo, KO Jablanica i KO Branešci) i grad Užice (KO Mokra Gora);

„Bijele vode”, površine 523,74 ha (83,72 % u državnoj, 16,09% u privatnoj i 0,19% u javnoj svojini), opština Čajetina (KO Šljivovica i KO Branešci);

„Ribničko jezero”, površine 283,42 ha (100% u državnoj svojini), opština Čajetina (KO Jablanica i KO Čajetina);

„Ravni Tornik”, površine 293,74 ha (94,14 % u državnoj, a 5,86% u privatnoj svojini), opština Čajetina (KO Dobroselica);

„Čigota”, površine 3.910,35 ha (30,59 % u državnoj, 67,30% u privatnoj, 0,30% u javnoj, 1,81% u društvenoj svojini), opštine: Čajetina (KO Dobroselica, KO Alin potok, KO Gostilje, KO Ljubiš i KO Čajetina) i Nova Varoš (KO Draglica);

„Klisura Katušnice”, površine 220,35 ha (41,57% u državnoj, 58,43% u privatnoj svojini), opština Čajetina (KO Drenova i KO Gostilje);

„Murtenica”, površine 2.466,08 ha (50,75% u državnoj, 49,25% u privatnoj svojini), opštine: Čajetina (KO Ljubiš) i Nova Varoš (KO Negbina, KO Draglica i KO Bela reka);

„Područje oko klisure Uvca”, površine 5.688,72 ha (27,18% u državnoj, 72,72% u privatnoj svojini), opštine: Čajetina (KO Jablanica, KO Stublo i KO Dobroselica), Nova Varoš (KO Draglica i KO Seništa) i Priboj (KO Kratovo, KO Rača i KO Banja).

Režim zaštite III stepena, ukupne površine 20.698,78 ha, odnosno 49,38% područja Parka prirode „Zlatibor”, obuhvata preostali deo zaštićenog područja koji nije obuhvaćen režimom zaštite I i II stepena.

Član 6.

Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite III stepena, osim zabrana radova i aktivnosti koje su kao takve utvrđene članom 35. Zakona o zaštiti prirode, zabranjuje se i:

obrazovanje deponija;

slobodno ispuštanje otpadnih i zagađujućih voda u vodotoke;

eksploatacija mineralnih sirovina u zonama neposredne i uže zaštite izvorišta vodosnabdevanja, na područjima ili u blizini područja namenjenog turizmu, na području ili u blizini zaštićene okoline nepokretnih kulturnih dobara;

uništavanje i sakupljanje strogo zaštićenih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta;

pustošenje i krčenje šuma, kao i čista seča šuma, koja nije planirana kao redovan vid obnavljanja šuma;

seča pojedinačnih starih stabala, impozantnih dendrometrijskih karakteristika značajnih za očuvanje biodiverziteta i kulturnog nasleđa;

uklanjanje autohtone vegetacije;

unošenje invazivnih alohtonih vrsta;

uznemiravanje faune i sakupljanje jaja;

ribolov rečnog i potočnog raka.

Radovi i aktivnosti ograničavaju se i na:

način gazdovanja predviđen i propisan posebnim šumskim osnovama za sve gazdinske jedinice koje su u zaštićenom području;

izgradnju energetskih objekata i mini hidroelektrana snage maksimalno do 30 MW, izuzimajući vodotoke sa izrazito klisurastim i kanjonskim dolinama (Dobroselička reka, Ribnica, Jablanica);

otvaranje novih površinskih kopova tehničkog kamena unutar zaštićenog područja ukoliko se materijal takvih ili sličnih karakteristika ne može naći na području izvan granica zaštićenog područja, koji se koristi za poboljšanje uslova života lokalne zajednice (izgradnja i održavanje lokalnih saobraćajnica i sl);

ribolov, u skladu sa propisima o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda;

način gazdovanja na površinama na kojima se istraživanjima potvrdi prisustvo strogo zaštićenih divljih biljnih i životinjskih vrsta koje su retke i ugrožene i za koje su potrebne dodatne mere zaštite. Ograničenja i zabrane definišu se propisivanjem mera zaštite u okviru posebnih uslova zaštite za date vrste i njihova staništa.

Član 7.

Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite II stepena sprovodi se aktivna zaštita radi očuvanja i unapređenja prirodnih vrednosti, posebno kroz mere upravljanja populacijama divljih biljaka i životinja, održanje i poboljšanje uslova u prirodnim staništima i tradicionalno korišćenje prirodnih resursa.

Osim zabrana radova i aktivnosti iz člana 6. ove uredbe, u režimu zaštite IІ stepena zabranjuje se i:

izgradnja vikendica i drugih porodičnih objekata za odmor;

izgradnja javnih skijališta;

izgradnja vetrogeneratora;

izgradnja rudarskih objekata;

eksploatacija mineralnih sirovina, treseta i materijala rečnih korita;

privredni ribolov;

izgradnja objekata za reciklažu i spaljivanje otpada i obrazovanje deponija otpada;

izmena morfologije terena, odnosno izvođenje radova koji bi mogli da unište ili naruše geomorfološke i hidrološke karakteristike područja;

prevođenje voda i izmena hidrodinamičkih karakteristika i režima potoka i reka, kao i svi drugi radovi i intervencije koje mogu uticati na izmenu hidrološkog režima podzemnih i površinskih voda;

izgradnja hidrotehničkih objekata (brana-akumulacija), pregrađivanje i regulacija vodotoka, kao i izgradnja hidroelektrana na vodotocima ili njihovim delovima koji su klisurastog ili kanjonskog tipa ili im akumulacije zalaze u klisuraste i kanjonske delove vodotoka;

promena namene vodnog zemljišta;

izgradnja septičkih jama propusnog tipa i svako ispuštanje otpadnih i osočnih voda u vodotok i zemljište;

preduzimanje radnji i aktivnosti koje bi uništile, izmenile ili narušile geomorfološke i hidrološke karakteristike Gostiljskog i vodopada Skakavac;

obavljanje intervencija i aktivnosti koje nepovoljno utiču na staništa ili strogo zaštićenu divlju vrstu biljaka i životinja, čije prisustvo je utvrđeno istraživanjima područja. Ograničenja i zabrane definišu se propisivanjem mera zaštite u okviru posebnih uslova zaštite za date vrste i njihova staništa;

seča i uništavanje stabala munike, kao i uništavanje podmlatka;

postavljanje tabli i drugih obaveštenja na stablima;

nekontrolisano sakupljanje lekovitog bilja;

paljenje vatre, osim na mestima određenim za tu namenu;

svaki vid ribolova u izvorišnim delovima Katušnice, na čitavom toku Ljubišnice, Bele reke, Dobroseličke reke i na toku reke Uvac u granicama zaštićenog područja, izuzev ribolova u naučnoistraživačke svrhe;

ribolov rečnog i potočnog raka, kao i ribolov na linjak i vijunicu;

sve radnje i aktivnosti kojima se ugrožava fauna riba i remeti njihov mrest, rast, ishrana i kretanje;

uništavanje gnezda ptica i aktivnosti koje dovode do uznemiravanja ptica u periodu razmnožavanja (mart-jul);

sakupljanje i stavljanje u promet svih vrsta biljaka i životinja iz uredbe kojom se uređuje stavljanje pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune;

sakupljanje, oštećenje, hvatanje, ubijanje i uznemiravanje svih vrsta biljaka i životinja iz pravilnika kojim se propisuje proglašenje i zaštita strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva;

formiranje mrciništa na području karstnih sedimenata prirodnog dobra;

formiranje pozajmišta ili otvaranje kamenoloma;

površinska eksploatacija mineralnih sirovina.

Radovi i aktivnosti ograničavaju se na:

tradicionalno korišćenje kamena, gline i drugog materijala za lokalne potrebe;

formiranje šumskih i poljoprivrednih monokultura;

unošenje vrsta stranih za divlji biljni i životinjski svet regije u kojoj se nalazi zaštićeno područje;

izvođenje geoloških istraživanja koja podrazumevaju izradu istražnih objekata (bušotine, raskopi, useci, zaseci i sl), osim bušotina koje služe za vodosnabdevanje stanovništva;

kaptiranje izvora za potrebe vodosnabdevanja postojećih domaćinstava;

gazdovanje šumama i šumskim zemljištima utvrđenim u planovima i osnovama gazdovanja šumama, gazdovanje blisko prirodnom, kojima se obezbeđuje održavanje postojećih šumskih ekosistema i poboljšanje njihovog sastava, strukture i zdravstvenog stanja, očuvanje raznovrsnosti i izvornosti drveća, žbunja i ostalih biljnih i životinjskih vrsta u šumskim sastojinama;

seču obnavljanja šuma sa manjim intenzitetom u više navrata;

očuvanje ivice šume;

istraživanja prirodnog širenja munike i primenu uzgojnih mera kojima bi se omogućila prirodna obnova, formiranje i očuvanje sastojine munike, kao i povećanje brojnosti njenog podmlatka;

primenu odgovarajućih bioloških mera protiv fitopatoloških i entomoloških oboljenja šuma;

aktivnosti vezane za unapređenje populacija retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta;

kontrolisanu posetu u obrazovne, rekreativne i opštekulturne svrhe;

sprovođenje aktivnosti u okviru naučnoistraživačkih radova i praćenje prirodnih procesa;

sprovođenje odgovarajućih mera protivpožarne i protiverozione zaštite;

uklanjanje niskog rastinja shodno orografiji terena radi omogućavanja nesmetanog prolaza duž klisura i kanjona;

izgradnju objekata turističkog smeštaja, ugostiteljstva, turističke infrastrukture na izgradnju manjih objekata za prezentaciju prirodnih vrednosti ili objekata u tradicionalnom stilu;

izgradnju objekata saobraćajne, energetske, komunalne i druge infrastrukture, stambenih i ekonomskih objekata poljoprivrednih i šumskih gazdinstava, i to na objekte koji ne utiču negativno na povoljniji položaj životinjskih ili biljnih vrsta, njihovih staništa, prirodnih vrednosti, lepotu predela i tresetišta;

izgradnju objekata za konvencionalno gajenje domaćih životinja i divljači u okviru postojećih seoskih domaćinstava;

primenu hemijskih sredstava na upotrebu veštačkih đubriva na obradivim površinama, a za hemijska sredstva za zaštitu bilja uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo);

ribolov, rekreativni i naučnoistraživački;

lovstvo, sanitarni lov divljači.

Član 8.

Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite I stepena sprovodi se stroga zaštita, kojom se omogućavaju procesi prirodne sukcesije i očuvanje staništa i životnih zajednica u uslovima divljine.

Osim zabrana radova i aktivnosti iz čl. 6. i 7. ove uredbe, u režimu zaštite I stepena zabranjuje se i:

korišćenje prirodnih resursa i izgradnja objekata;

slobodna, nekontrolisana poseta i obilazak, kretanje van postojećih puteva i specijalno utvrđenih staza.

Radovi i aktivnosti ograničavaju se na:

radove i aktivnosti na naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa;

kontrolisanu posetu u obrazovne, rekreativne i opštekulturne svrhe, a koje nisu u suprotnosti sa ciljevima očuvanja prirodnih vrednosti;

sprovođenje zaštitnih, sanacionih i drugih neophodnih mera u slučaju požara, prirodnih nepogoda, udesa, rekonstrukcije, sanacija i održavanja postojećih objekata od posebnog značaja kao što su postojeći objekti elektroenergetske mreže i mreže za transport i distribuciju prirodnog gasa, bolesti i prenamnoženja određenih biljnih i životinjskih vrsta.

Član 9.

Park prirode „Zlatibor” poverava se na upravljanje Javnom preduzeću „Srbijašume”, Beograd (u daljem tekstu: Upravljač).

U obavljanju zakonom utvrđenih poslova upravljanja zaštićenim područjem, Upravljač je ovlašćen i dužan naročito da: organizuje čuvarsku službu; obeleži zaštićeno područje; donese plan upravljanja, godišnji program upravljanja i akt o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi; obaveštava korisnike zaštićenog područja o mogućnostima za obavljanje radova i aktivnosti; učestvuje u postupku utvrđivanja naknade za uskraćivanje ili ograničavanje prava korišćenja; izdaje saglasnosti i odobrenja; prati stanje i vodi evidencije o prirodnim vrednostima, nepokretnostima i ljudskim aktivnostima; utvrđuje i naplaćuje naknade za korišćenje zaštićenog područja.

Upravljač je dužan da izvrši upis delatnosti upravljanja zaštićenim područjem u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti i registracija udruženja u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 10.

Očuvanje, unapređenje, održivo korišćenje i prikazivanje prirodnih i drugih vrednosti Parka prirode „Zlatibor”, sprovodi se prema planu upravljanja koji donosi Upravljač na period od deset godina (u daljem tekstu: Plan upravljanja), sa sadržinom i na način propisan zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Plan upravljanja sadrži ciljeve i prioritetne zadatke očuvanja povoljnog stanja zaštićenog područja, kao i preventivne mere zaštite od požara u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od požara i propisima donetim na osnovu tog zakona.

Plan upravljanja Upravljač donosi i dostavlja Ministarstvu najkasnije u roku od deset meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U postupku davanja saglasnosti na Plan upravljanja, Ministarstvo pribavlja mišljenja ministarstava nadležnih za poslove nauke, prosvete, turizma, prostornog planiranja, vodoprivrede, rudarstva, poljoprivrede, šumarstva, finansija i odbrane.

Upravljač je dužan da jednom u tri godine analizira sprovođenje Plana upravljanja i ostvarene rezultate i po potrebi izvrši njegovu reviziju.

Do donošenja Plana upravljanja, Upravljač vrši poslove na osnovu godišnjeg programa upravljanja koji je dužan da donese i dostavi Ministarstvu na saglasnost u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Godišnji program upravljanja iz stava 6. ovog člana sadrži naročito: sažet prikaz prirodnih i drugih vrednosti zaštićenog područja, ciljeve zaštite i održivog korišćenja, mogućnosti i ograničenja za njihovo ostvarivanje; detaljan prikaz godišnjih zadataka na čuvanju, održavanju, unapređenju, prikazivanju i održivom korišćenju zaštićenog područja za potrebe nauke, obrazovanja, rekreacije i turizma i ukupnog socio-ekonomskog razvoja; prikaz konkretnih poslova na izradi i donošenju upravljačkih dokumenata, prvenstveno Plana upravljanja, akta o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi i akta o naknadi za korišćenje zaštićenog područja; prikaz zadataka na obeležavanju zaštićenog područja, zasnivanju informacionog sistema i protivpožarnoj zaštiti; prikaz subjekata i organizacionih i materijalnih uslova za izvršenje programa, visine i izvora potrebnih finansijskih sredstava.

Član 11.

Upravljač je dužan da obezbedi sprovođenje režima zaštite, odnosno unutrašnji red i čuvanje zaštićenog područja u skladu sa pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi koji donosi uz saglasnost Ministarstva u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U okviru sadržine propisane Zakonom o zaštiti prirode, pravilnikom iz stava 1. ovog člana se bliže utvrđuju zabranjeni radovi i aktivnosti, kao i pravila i uslovi obavljanja radova i aktivnosti koji su dopušteni na području Parka prirode „Zlatibor”.

Pravilnik iz stava 1. ovog člana se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Član 12.

Upravljač je dužan da na propisan način obeleži Park prirode „Zlatibor”, njegove spoljne granice i granice površina, odnosno lokaliteta sa režimom zaštite I, II i III stepena najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Upravljač je dužan da u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom i Zavodom za zaštitu prirode Srbije, izvrši identifikaciju granica Parka prirode „Zlatibor” na terenu, digitalnoj ortofoto karti i katastarskom planu, u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Na operat, odnosno zapisnik o utvrđivanju granica iz stava 2. ovog člana, saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja.

Granice utvrđene, opisane i verifikovane na način propisan u st. 2. i 3. ovog člana, smatraće se merodavnim u svim stvarima koje se tiču sprovođenja ove uredbe.

Član 13.

Upravljač je dužan da zasnuje digitalnu bazu podataka, odnosno geografski informacioni sistem o prirodnim i stvorenim vrednostima, nepokretnostima, aktivnostima i drugim podacima od značaja za upravljanje Parkom prirode „Zlatibor”, u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 14.

Upravljač donosi i dostavlja Ministarstvu na saglasnost akt o naknadi za korišćenje zaštićenog područja Parka prirode „Zlatibor”, najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Akt iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Član 15.

Zabrane i ograničenja propisana ovom uredbom, ne odnose se na vršenje primenjenih geoloških istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa i aktivnih rudarskih objekata koji su do dana stupanja na snagu ove uredbe odobreni od strane nadležnih organa.

Zabrane i ograničenja propisana ovom uredbom, ne odnose se na vojne objekte i komplekse, kao i aktivnosti koje Vojska Srbije izvodi ili će izvoditi za potrebe odbrane Republike Srbije, kao i na objekte i aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.

Član 16.

Sredstva za sprovođenje Plana upravljanja Parka prirode „Zlatibor” obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, od naknade za korišćenje zaštićenog područja, prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti Upravljača i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 17.

Planski dokumenti, planovi, programi i osnove iz oblasti šumarstva, lovstva, upravljanja ribljim fondom, vodoprivrede, poljoprivrede i turizma i drugi programi i planovi koji se odnose na korišćenje prirodnih resursa i prostora u zaštićenom području Parka prirode „Zlatibor”, usaglasiće se sa Prostornim planom Republike Srbije, ovom uredbom i Planom upravljanja iz člana 10. ove uredbe.

Član 18.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj: 110-9179/2017-1

U Beogradu, 6. oktobra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar