Uredba o proglašenju Spomenika prirode „Dolina potoka Bigar”

Na osnovu člana 41a stav 3. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE

„DOLINA POTOKA BIGAR”

Član 1.

Područje Dolina potoka Bigar na zapadnom obodu Stare planine u jugoistočnoj Srbiji proglašava se zaštićenim područjem II kategorije, regionalnog odnosno velikog značaja, kao Spomenik prirode „Dolina potoka Bigarˮ (u daljem tekstu: Spomenik prirode „Dolina potoka Bigarˮ).

Član 2.

Spomenik prirode „Dolina potoka Bigarˮ stavlja se pod zaštitu radi očuvanja geomorfoloških i hidroloških vrednosti, snažnog kraškog vrela, potoka Bigar sa slapovoma i jezercima u čijoj dolini se nalazi najveća akumulacija bigra u Srbiji i impresivnim vodopadom pred ušćem u Stanjansku reku.

Član 3.

Spomenik prirode „Dolina potoka Bigarˮ se nalazi na teritoriji opština Knjaževac- KO Stanjinac i opštine Pirot – KO Bazovik, ukupne površine 28 15 17 ha od čega je 18 23 37 ha (64,76%) u privatnoj svojini, 9 91 80 ha (35,24%) u državnoj svojini.

Opis granice i grafički prikaz Spomenika prirode „Dolina potoka Bigarˮ dati su u Prilogu – Opis granice i grafički prikaz Spomenika prirode „Dolina potoka Bigarˮ, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4.

Na području Spomenika prirode „Dolina potoka Bigarˮ uspostavljaju se režimi zaštite I i II stepena:

režim zaštite I stepena utvrđuje se na površini od 1,26 11 ha;

režim zaštite II stepena utvrđuje se na površini od 26,8906 ha.

Član 5.

Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite I stepena sprovodi se stroga zaštita kojom se omogućavaju procesi prirodne sukcesije i očuvanje staništa i životnih zajednica u uslovima divljine.

Na površinama na kojima je utvrđen režima zaštite II stepena zabranjuje se:

industrijska i individualna eksploatacija bigra i drugih mineralnih i

nemineralnih sirovina;

krčenje vegetacije i vršenje zemljanih, građevinskih, šumarskih i drugih

radova na mestima i na način koji mogu izazvati procese erozije;

kaptiranje izvora i sve aktivnosti koje bi mogle imati uticaja na režim

podzemnih i površinskih voda zaštićenog područja;

izgradnja septičkih jama propusnog tipa i svako ispuštanje otpadnih i

osočnih voda u vodotok i zemljište;

5) uznemiravanje ptica i uzimanje jaja;

6) uništavanje šumske vegetacije;

7) ukucavanje tabli i drugih obaveštenja na stablima;

8) aktivnosti koje mogu dovesti do oštećenja ili degradacije objekata geonasleđa;

9) primarna prerada i predkoncentracija sirovina.

Na površinama na kojima je utvrđen režima zaštite II stepena ograničava se:

1) uzimanje fosilnog materijala u naučne svrhe;

2) izvođenje neophodnih sanacionih šumskih radova nakon vetroloma, vetroizvala, požara i kalamiteta insekata;

3) rekonstrukcija i uređenje starih vodenica, staza i puteva itd;

4) rekonstrukcija i dogradnja postojećih objekata manastira Svetog Onufrija

Velikog;

sakupljanje i transport neopasnog otpada.

Pored zabrana i ograničenja koje su regulisane propisima kojima se uređuje zaštita prirode, zabranjuje se i promena namene zaštićenog područja.

Član 5.

Spomenik prirode „Dolina potoka Bigarˮ poverava se na upravljanje Javnom preduzeću „Srbijašumeˮ (u daljem tekstu: Upravljač).

Član 6.

U obavljanju zakonom utvrđenih poslova upravljanja zaštićenim područjem, Upravljač je dužan naročito da: se stara o zaštićenom području na način koji omogućava da se u potpunosti sprovedu propisane mere i aktivnosti zaštite (režim zaštite) u cilju očuvanja i unapređenja zaštićenog područja, vrši obeležavanje zaštićenog područja, donese plan upravljanja, donese akt o unutrašnjem redu na prostoru zaštićenog područja, obezbeđuje čuvarsku službu, obezbeđuje uslove za sprovođenje naučnoistraživačkih, obrazovnih, informativno-propagandnih i drugih aktivnosti u skladu sa zakonom, obezbeđuje finansijska sredstva iz sopstvenih prihoda i iz naknada za korišćenje zaštićenog područja, kao i drugih izvora utvrđenih zakonom, se obraća nadležnim organima radi obezbeđivanja sredstava iz opštinskog i republičkog budžeta i drugih izvora prihoda.

Upravljač je dužan da izvrši upis delatnosti upravljanja zaštićenim područjem u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 7.

Očuvanje, unapređenje, održivo korišćenje i prikazivanje prirodnih i drugih vrednosti područja Spomenika prirode „Dolina potoka Bigarˮ sprovodi se prema planu upravljanja koji donosi Upravljač na period od deset godina (u daljem tekstu: Plan upravljanja), sa sadržinom i na način propisan zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Plan upravljanja, sadrži i preventivne mere zaštite od požara u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu od požara i propisima donetim na osnovu tog zakona.

Plan upravljanja Upravljač donosi i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) najkasnije u roku od deset meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U postupku davanja saglasnosti na Plan upravljanja, Ministarstvo pribavlja mišljenja ministarstava nadležnih za poslove nauke, prosvete, kulture, rudarstva i energetike, privrede, građevine, saobraćaja i prostornog planiranja, turizma i finansija.

Upravljač je dužan da jednom u tri godine analizira sprovođenje Plana upravljanja i ostvarene rezultate i po potrebi izvrši njegovu reviziju.

Do donošenja Plana upravljanja, Upravljač vrši poslove na osnovu godišnjeg programa upravljanja koji je dužan da donese i dostavi Ministarstvu na saglasnost u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Godišnji program upravljanja iz stava 6. ovog člana sadrži naročito: sažet prikaz prirodnih i drugih vrednosti zaštićenog područja, ciljeva zaštite i održivog korišćenja, mogućnosti i ograničenja za njihovo ostvarivanje; detaljan prikaz godišnjih zadataka na čuvanju, održavanju, unapređenju, prikazivanju i održivom korišćenju zaštićenog područja za potrebe nauke, obrazovanja, rekreacije i turizma i ukupnog socio-ekonomskog razvoja; prikaz konkretnih poslova na izradi i donošenju upravljačkih dokumenata, prvenstveno Plana upravljanja, akta o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi i akta o naknadi za korišćenje zaštićenog područja; prikaz zadataka na obeležavanju zaštićenog područja, zasnivanju informacionog sistema i protivpožarnoj zaštiti; prikaz subjekata i organizacionih i materijalnih uslova za izvršenja programa, visine i izvora potrebnih finansijskih sredstava.

Član 8.

Upravljač je dužan da obezbedi sprovođenje režima zaštite, odnosno unutrašnji red i čuvanje zaštićenog područja u skladu sa pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi koji donosi uz saglasnost Ministarstva u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U okviru sadržine propisane zakonom kojim se uređuje zaštita prirode, pravilnikom iz stava 1. ovog člana bliže se utvrđuju zabranjeni radovi i aktivnosti, kao i pravila i uslovi obavljanja radova i aktivnosti koji su dopušteni na području Spomenika prirode „Dolina potoka Bigarˮ.

Pravilnik iz stava 1. ovog člana se objavljuje u„Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 9.

Upravljač je dužan da na propisan način obeleži Spomenik prirode „Dolina potoka Bigarˮ i njegove spoljne granice, najkasnije u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 10.

Upravljač je dužan da zasnuje digitalnu bazu podataka, odnosno geografski informacioni sistem o prirodnim i stvorenim vrednostima, nepokretnostima, aktivnostima i drugim podacima od značaja za upravljanje Spomenikom prirode „Dolina potoka Bigarˮ u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 11.

Upravljač donosi i dostavlja Ministarstvu na saglasnost akt o naknadi za korišćenje zaštićenog područja u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 12.

Sredstva za sprovođenje Plana upravljanja obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, od naknade za korišćenje zaštićenog područja, prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti Upravljača i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 13.

Planovi uređenja prostora, šumske, lovne, poljoprivredne i druge osnove i programi koji obuhvataju Spomenik prirode „Dolina potoka Bigarˮ usaglasiće se sa Prostornim planom Republike Srbije, Planom upravljanja i režimima zaštite utvrđenim ovom uredbom.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku

Republike Srbije”.

05 Broj ___________ PREDSEDNIK

U Beogradu, _________ godine

V L A D A

[pic]

Ostavite komentar