Uredba o utvrđivanju programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije od 2007. do 2012. godine

Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS ”, broj 84/04),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA OSTVARIVANjA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2015. GODINE ZA PERIOD OD 2007. DO 2012. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine za period od 2007. do 2012. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 312-442/2007-002

U Beogradu, 18. januara 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić PREDSEDNIKVojislav Koštunica, s.r.

Ostavite komentar