Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture-standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2014. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13 i 116/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU O IZMENI UREDBE

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UNAPREĐENJA INSTITUCIONALNE INFRASTRUKTURE-STANDARDIZOVANI SET USLUGA AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA U 2014. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2014. godini („Službeni glasnik RS”, br. 27/14 i 65/14), u Programu unapređenja institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2014. godini, u Odeljku „I. PREDMETˮ, stav 1. menja se i glasi:

„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13 i 116/14) član 7, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge, predviđena su sredstva u iznosu od 376.498.000,00 dinara. Od navedenog iznosa opredeljena su sredstva u iznosu od 20.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa za unapređenje institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2014. godini (u daljem tekstu: Program).ˮ

Stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3-9. postaju st. 2-8.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E NJ E

Pravni osnov za donošenje Uredbe

Pravni osnov za donošenje Uredbe o utvrđivanju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2014. godini (u daljem tekstu: Uredba) sadržan je u članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 110/13), razdela 20 – Ministarstvo privrede, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge, predviđena sredstva od kojih je deo namenjen za realizaciju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2014. godini, kao i u odredbi člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- US, 72/12 i 44/14) kojim je propisano da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13 i 116/14) član 7, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacije ekonomske klasifikacije, 424 – Specijalizovane usluge, predviđena su sredstva u iznosu od 376.498.000,00 dinara. Od navedenog iznosa 20.000.000,00 dinara je opredeljeno za realizaciju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2014. godini, a poslove regionalnog razvoja po Zakonu o ministarstvima („Službeni glasnik RSˮ, broj 44/14) sada obavlja Ministarstvo privrede.

Razlozi za donošenje uredbe

Osnovni razlog za donošenje Uredbe o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2014. godini je obezbeđivanje sprovođenja politike regionalnog razvoja u 2014. godini i usklađivanje sa Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu („Službeni glasnik RSˮ broj 116/14).

Stupanjem na snagu navedenog zakona, ne može se više kao  pravni osnov za donošenje pojedinačnih akata o prenosu sredstava po navedenim merama programa navoditi  Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Službeni glasnik RSˮ, broj 46/14).

Iz navedenih razloga Ministarstvo privrede predlaže donošenje Uredbe o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2014. godini.

Objašnjenje pojedinačnih rešenja

Članom 1. predviđeno je da se u Uredbi o utvrđivanju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2014. godini („Službeni glasnik RS”, broj 27/14 i 65/14), u Programu unapređenja institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2014. godini, u Odeljku I. PREDMET, stav 1. menja i glasi:

„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13 i 116/14) član 7, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge, predviđena su sredstva u iznosu od 376.498.000,00 dinara. Od navedenog iznosa opredeljena su sredstva u iznosu od 20.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa za unapređenje institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2014. godini (u daljem tekstu: Program).“

U istom odeljku stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3, 4, 5, 6, 7, 8. i 9 postaju st. 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 8.

Članom 2. predviđeno je da ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Potrebna finansijska sredstva

Za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su sredstva Zakonom o budžetu u okviru razdela 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge, u iznosu od 20.000.000,00 dinara.

Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Službeni glasnik RSˮ, broj 46/14) tačka 2. podtačka 4), u okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacije ekonomske klasifikacije, 424 – Specijalizovane usluge, predviđena su sredstva u iznosu od 232.498.000 dinara. Od navedenog iznosa 20.000.000,00 dinara je opredeljeno za realizaciju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2014. godini.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RSˮ broj 116/14), član 7, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge, predviđena su sredstva u iznosu od 376.498.000,00 dinara. Od navedenog iznosa opredeljena su sredstva u iznosu od 20.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa za unapređenje institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2014. godini.

Predviđeni iznos sredstava za sprovođenje ovog programa se nije menjao, ali je zbog donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu za prenos sredstava po ovom programu neophodno u donošenju akata o prenosu sredstava da se poziva na navedeni zakon, a ne na dosada postojeće Rešenju o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Službeni glasnik RSˮ, broj 46/14).

Razlozi zbog kojih se predlaže da Uredba stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije

Stupanje Uredbe na snagu narednog dana od dana objavljivanja je neophodno zbog nastavka realizacije ovog programa.

Ostavite komentar