Uredba o utvrđivanju Programa dinamike podnošenja zahteva za izdavanje integrisane dozvole

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA DINAMIKE PODNOŠENjA ZAHTEVA

ZA IZDAVANjE INTEGRISANE DOZVOLE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program dinamike podnošenja zahteva za izdavanje integrisane dozvole, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se rokovi u okviru kojih se podnose zahtevi za izdavanje integrisane dozvole, po vrstama aktivnosti i postrojenja.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 20. novembra 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

PROGRAM

DINAMIKE PODNOŠENjA ZAHTEVA

ZA IZDAVANjE INTEGRISANE DOZVOLE

I. UVOD

Ovim programom utvrđuju se rokovi u okviru kojih se podnose zahtevi za izdavanje integrisane dozvole, po vrstama aktivnosti i postrojenja, određenih Uredbom o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Službeni glasnik RS”, broj 84/05).

Operater može podneti zahtev za izdavanje integrisane dozvole i pre roka utvrđenog ovim programom.

II. ROKOVI U OKVIRU KOJIH SE PODNOSE ZAHTEVI

ZA IZDAVANjE INTEGRISANE DOZVOLE

Decembar 2009. godine – februar 2010. godine

Industrija minerala – Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotacionim pećima, proizvodnog kapaciteta koji prelazi 500 t dnevno.

2. Mart 2010. godine – april 2010. godine

Industrija minerala – Postrojenja za proizvodnju kreča u rotacionim pećima, proizvodnog kapaciteta koji prelazi 50 t dnevno ili u drugim pećima, čiji proizvodni kapacitet prelazi 50 t dnevno.

3. Maj 2010. godine – septembar 2010. godine

Industrija minerala:

1) postrojenja za izradu stakla, uključujući staklena vlakna, sa kapacitetom topljenja koji prelazi 20 t dnevno;

2) postrojenja za topljenje mineralnih materija, uključujući proizvodnju mineralnih vlakana, sa kapacitetom topljenja koji prelazi 20 t dnevno;

3) postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem, a naročito crepa, cigle, vatrostalne opeke, pločica, keramičkog posuđa ili porcelana, sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 75 t dnevno, i/ili sa kapacitetom peći koji prelazi 4 m3, sa gustinom punjenja po peći koja prelazi 300 kg/m3.

4. Oktobar 2010. godine – mart 2011. godine

Ostale aktivnosti:

1) Postrojenja za preradu hrane, uključujući:

(a) klanice sa proizvodnim kapacitetom većim od 50 t na dan;

(b) tretman i obrada određena za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz:

– životinjskih sirovina (izuzev mleka) sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 75 t na dan;

– biljnih sirovina sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 300 t na dan (prosečna tromesečna vrednost);

(v) tretman i prerada mleka, kod kojih je količina primljenog mleka

veća od 200 t na dan (prosečna godišnja vrednost);

2) postrojenja za odlaganje i reciklažu životinjskih trupla i životinjskog otpada sa kapacitetom tretmana većim od 10 t na dan;

3) postrojenja za tovljenje živine ili svinja sa više od:

(a) 40.000 mesta za živinu;

(b) 2.000 mesta za svinje za rasplod (težine preko 30 kg);

(v) 750 mesta za krmače.

5. April 2011. godine – septembar 2011. godine

Ostale aktivnosti:

1) Industrijski pogoni za proizvodnju:

(a) pulpe iz drveta ili drugih vlaknastih materijala;

(b) papira i kartona, sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 20 t na dan;

2) postrojenja za predtretman (operacije kao što su pranje, beljenje itd.) ili bojenje prediva ili tekstila, čiji proizvodni kapacitet prelazi 10 t na dan;

3) postrojenja za štavljenje kože, proizvodnog kapaciteta iznad 12 t finalnih proizvoda na dan;

4) postrojenja za proizvodnju ugljenika ili elektrografita, insineracijom ili grafitizacijom.

6. Oktobar 2011.godine – mart 2012. godine

Proizvodnja i prerada metala:

1) postrojenja za pečenje ili sinterovanje metalne rude (uključujući sulfidnu rudu);

2) postrojenja za proizvodnju sirovog gvožđa ili čelika (primarno ili sekundarno topljenje) uključujući kontinualno livenje, sa kapacitetom koji prelazi 2,5 t/h;

3) postrojenja za preradu u crnoj metalurgiji:

(a) tople valjaonice sa kapacitetom iznad 20 t/h sirovog čelika;

(b) kovačnice sa automatskim čekićima čija energija prelazi 50 kJ po jednom čekiću, kod kojih upotrebljena toplotna snaga prelazi 20 MW;

(v) primena rastopljenih metalnih prevlaka, sa ulazom koji prelazi dve t/h sirovog čelika;

4) Livnica crne metalurgije sa proizvodnim kapacitetom preko 20 t na dan;

5) Postrojenja:

(a) za proizvodnju obojenih sirovih metala iz rude, koncentrata ili sekundarnih sirovina putem metalurških i hemijskih procesa ili elektrolitičkim procesima;

(b) za topljenje, uključujući i legiranje obojenih metala, kao i proizvode dobijene ponovnom preradom (rafinacija, livenje itd.), sa kapacitetom topljenja od preko četiri t dnevno za olovo i kadmijum ili 20 t dnevno za sve ostale metale;

6) Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala

korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih procesa, gde zapremina kade za tretman prelazi 30 m3.

7. April 2012. godine – decembar 2012. godine

Hemijska industrija – Proizvodnja u kategorijama delatnosti koje se nalaze u ovom odeljku odnosi se na industrijsku proizvodnju u kojoj se primenjuje hemijska obrada materija ili grupa materija navedenih u odeljcima 4.1 do 4.6. Uredbe o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Službeni glasnik RS”, broj 84/05) i to:

1) Hemijska postrojenja za proizvodnju osnovnih organskih hemikalija kao što su:

(a) prosti ugljovodonici (linearni ili ciklični, zasićeni ili nezasićeni, nearomatični ili aromatični);

(b) ugljovodonici koji sadrže kiseonik, kao što su alkohol, aldehidi, ketoni, karboksilne kiseline, estri, acetati, etri, peroksidi, epoksidne smole;

(v) sumporovani ugljovodonici;

(g) azotovani ugljovodonici, kao što su amini, amidi, azotasta jedinjenja, azotna jedinjenja ili nitratna jedinjenja, nitrili, cijanati, izocijanati;

(d) ugljovodonici koji sadrže fosfor;

(đ) halogenizovani ugljovodonici;

(e) organo-metalna jedinjenja;

(ž) plastični materijali (polimerna sintetička vlakna ili vlakna na bazi celuloze);

(z) sintetička guma;

(i) boje i pigmenti;

(j) površinski aktivne materije i surfaktanti;

2) Hemijska postrojenja za proizvodnju osnovnih neorganskih hemikalija, kao:

(a) gasovi, kao što su amonijak, hlor ili hlorovodonik, fluor ili fluorovodonik, ugljendioksidi, sumporna jedinjenja, azotovi oksidi, vodonik, sumpordioksid, ugljentetrahlorid;

(b) kiseline, kao što su hromna kiselina, fluorovodonična kiselina, fosforna kiselina, azotna kiselina, hlorovodonična kiselina, sumporna kiselina, oleum, sumporasta kiselina;

(v) baze, kao što su amonijum hidroksid, kalijum hidroksid, natrijum hidroksid;

(g) soli, kao što su amonijum hlorid, kalijum hlorat, kalijum karbonat, natrijumkarbonat, perborat, srebro-nitrat;

(d) nemetali, metalni oksidi ili druga neorganska jedinjenja, kao što su kalcijum karbid, silicijum, silicijum karbid;

3) hemijska postrojenja za proizvodnju fosfornih, azotnih ili kalijumovih đubriva (prosta ili složena veštačka đubriva);

4) hemijska postrojenja za proizvodnju osnovnih proizvoda za zaštitu bilja i biocida;

5) postrojenja u kojima se primenjuju hemijski ili biološki procesi u proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda;

6) hemijska postrojenja za proizvodnju eksploziva.

8. Januar 2013. godine – decembar 2013. godine

Proizvodnja energije:

1) termoenergetska postrojenja sa toplotnim ulazom iznad 50 MW;

2) rafinerije mineralnih ulja i gasa;

3) koksare;

4) postrojenja za gasifikaciju uglja i proizvodnju tečnih goriva iz uglja;

Upravljanje otpadom:

1) postrojenja namenjena za odlaganje ili ponovno iskorišćenje opasnog otpada sa kapacitetom koji prelazi 10 t dnevno;

2) postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada čiji kapacitet prelazi 3 t/h;

3) postrojenja za odlaganje neopasnog otpada kapaciteta preko 50 t na dan;

4) deponije koje primaju više od 10 t otpada na dan ili ukupnog kapaciteta koji prelazi 25.000 t, isključujući deponije inertnog otpada.

9. Januar 2014. godine – mart 2014. godine

Industrija minerala – Postrojenja za proizvodnju azbesta i proizvoda na bazi azbesta

Ostale aktivnosti – Postrojenja za površinsku obradu materijala, predmeta ili proizvoda korišćenjem organskih rastvarača, posebno za odeću, štampanje, prevlačenje, odmašćivanje, vodootpornost, bojenje, čišćenje ili impregnaciju, sa kapacitetom iznad 150 kg/h ili više od 200 t godišnje.

Ostavite komentar