Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2016. godini

Na osnovu člana 27a stav 5. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13 – US i 62/14), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 2. Odluke o otvaranju Budzetskog fonda za unapređenje i razvoj oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva („Službeni glasnik RS”, broj 79/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA FINANSIRANjE AKTIVNOSTI I MERA

UNAPREĐENjA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH

KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG

DRUŠTVA U 2016. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program korišćenja sredstava Budzetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2016. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Aktivnosti i mere unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva koje će se finansirati, kao i iznos sredstava utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3193/2016

U Beogradu, 25. marta 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

4100116.016/1

P R O G R A M

Iznos sredstava

Programom korišćenja sredstava Budzetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2016. godini utvrđuje se iznos od 254.000.000 dinara za realizaciju programskih aktivnosti, i to:

1) širokopojasna komunikaciona infrastruktura,

2) razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u ustanovama obrazovanja, nauke i kulture i

3) nacionalna širokopojasna mreža nove generacije.

Namena sredstava

Programske aktivnosti sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u cilju:

1) unapređenja širokopojasne komunikacione infrastrukture kroz izgradnju nedostajuće pristupne infrastrukture u naseljima i povezivanjem javnih ustanova na širokopojasnu mrežu;

2) povezivanja osnovnih i srednjih škola na obrazovnu i naučno istraživačku računarsku mrežu Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”, putem iznajmljivanja veza i postavljanjem lokalne bežične mreže za pristup u svim školama i ostalim ustanovama obrazovanja;

3) omogućavanja stavljanja u funkciju postojeće širokopojasne mreže, u vlasništvu javnog sektora, i povezivanja javnih ustanova na nacionalnu mrežu.

Raspodela sredstava

Ukupan iznos sredstava za realizaciju programskih aktivnosti u 2016. godini iznosi 254.000.000 dinara i raspodela sredstava po vrstama aktivnosti, vršiće se na sledeći način:

Tabela 1. – Raspodela sredstava

Programska aktivnost Ekonomska klasifikacija Iznos sredstava 0009 Širokopojasna komunikaciona infrastruktura Usluge po ugovoru 423 6.000.000 6.000.000 0010 Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u ustanovama obrazovanja, nauke i kulture Specijalizovane usluge 424 70.000.000 244.000.000 Zgrade i građevinski objekti 511 15.000.000 Mašine i opreme 512 159.000.000 4003 Nacionalna širokopojasna mreža nove generacije Usluge po ugovoru 423 3.000.000 4.000.000 Zgrade i građevinskiobjekti 511 1.000.000 UKUPNO 254.000.000

4100116.016/2

Ostavite komentar