Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje

Na osnovu člana 3. stav 2, a u vezi sa članom 32. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RSˮ, broj 112/15) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH VODNIH OBJEKATA ZA UREĐENJE VODOTOKA, VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA, EROZIJE I BUJICA

I VODNIH OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje („Službeni glasnik RS”, br. 86/14, 103/14, 69/15, 75/15 i 109/15) u Državnom programu obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje u Prilogu 1. – Pregled oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozija i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, u delu tabele koji se odnosi na Javno vodoprivredno preduzeće „Beogradvodeˮ, deo tabele pod nazivom: „VODNO PODRUČJE „BEOGRADˮ (spoljne vode) zamenjuje se novom tabelom:

„Javno vodoprivredno preduzeće „Beogradvodeˮ

R.br.

Vodotok

Sektor/Deonica

Broj objekta iz Operativnog plana za odbranu od poplava

Grad opština

Lokacija oštećenja(stacionaža)

Opis oštećenja odbrambene linije i stanja propusne moći korita za velike vode

Opis radova

Hitne intervencije u toku odbrane i hitni sanacioni radovi

Hitne intervencije (dinara)

Hitni radovi na sanaciji (dinara)

Ukupno (dinara)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

VODNO PODRUČJE „BEOGRAD”SPOLJNE VODE

1

Sava

S.3.

S.3.5.4.

Obrenovac

Desnoobalni nasip Save

od ušća Kolubare do Zabreških livada

(2+100 – 2+500)

Prodor nasipa od 200 m i oštećenje 200 m

Hitni radovi na sanaciji nasipa

121.540.000

121.540.000

2

Sava

S.3.

S.3.5.5.

Obrenovac

Odbrambeni zid i obaloutvrda Save u Zabrežju (0+400 – 0+460)

Prolom AB zida u dužini od 60 m

Hitno zatvaranje nasipa i hitni radovi na sanaciji obaloutvrde

6.210.453

31.896.000

38.106.453

3

Tamnava

S.3.

S.3.5.3.

Obrenovac

Levoobalni nasip Tamnave od ušća u Kolubaru do „Ćemanovog” mosta

Prolom nasipa u dužini od 20 m sa oštećenjem ispusta u dužini od 20 m

Hitno zatvaranje nasipa i hitni radovi na sanaciji nasipa

656.622

4.068.000

4.724.622

4

Trstenica

S.3.

S.3.5.3.

Obrenovac

Desnoobalni nasip Trstenice (propust na 0+100)

Prodor kroz nasip uz propust od 15 m

Hitni radovi na sanaciji nasipa i propusta

1.800.000

1.800.000

5

Trstenica

S.3.

S.3.5.3.

Obrenovac

Desnoobalni nasip Trstenice (0+600 – 0+616)

Prolom nasipa u dužini od 16 m

Hitno zatvaranje nasipa i hitni radovi na sanaciji nasipa

470.580

2.236.800

2.707.380

6

Trstenica

S.3.

S.3.5.3.

Obrenovac

Levoobalni nasip Trstenice (0+600 – 0+622)

Prolom nasipa u dužini od 22 m

Hitno zatvaranje nasipa i hitni radovi na sanaciji nasipa

372.407

3.030.600

3.403.007

7

Čikovac

S.3.

S.3.5.2.

Obrenovac

Levoobalni nasip uz potok Čikovac (0+847 – 0+900)

Prolom nasipa u dužini od 53 m

Hitno zatvaranje nasipa i hitni radovi na sanaciji nasipa

774.590

9.151.200

9.925.790

8

Čikovac

S.3.

S.3.5.2.

Obrenovac

Levoobalni nasip uz potok Čikovac (1+217,5 –1+290)

Prolom nasipa u dužini od 72 m

Hitno zatvaranje nasipa i hitni radovi na sanaciji nasipa

949.155

9.864.000

10.813.155

9

Turija

S.3.

S.3.6.1.

Lazarevac

Desnoobalni nasip Turije (0+870 -0+900)

Prolom nasipa u dužini od 30 m

Hitno zatvaranje nasipa i hitni radovi na sanaciji nasipa

287.931

1.868.076

2.156.007

10

Kolubara

S.3.

S.3.7.1.

Lazarevac

Desnoobalni nasip Kolubare (2+900 -2+920)

Prolom nasipa u dužini od 20 m

Hitno zatvaranje nasipa i hitni radovi na sanaciji nasipa

617.931

4.572.713

5.190.644

10a

Kolubara

S.3.

S.3.7.1.

Lazarevac

Desnoobalni nasip Kolubare (stara) (0+000 – 2+600)

Više oštećenja nasipa

Hitni radovi na sanaciji nasipa

48.000.000

48.000.000

10b

Kolubara

S.3.

S.3.8.1.

Lazarevac

Levoobalni nasip Kolubare (stara) (1+000 -1+500)

Više oštećenja nasipa

Hitni radovi na sanaciji nasipa

13.499.227

13.499.227

10v

Kolubara

S.3.

S.3.10.4.

Lazarevac

Desnoobalni nasip Kolubare (1+300 – 9+900)

Više oštećenja nasipa i nasipskih rampi

Hitni radovi na sanaciji nasipa i nasipskih rampi

128.700.000

128.700.000

10g

Očaga

S.3.

S.3.10.6.

Lazarevac

Levoobalni nasip Očage (0+000 – 1+200)

Oštećenje 1200 m nasipa

Hitni radovi na sanaciji nasipa

45.000.000

45.000.000

10d

Beličanka

S.3.

S.3.9.3.

Lazarevac

Desnooobalni nasip Beličanke (0+000 – 2+000)

Oštećenje 2000 m nasipa

Hitni radovi na sanaciji nasipa

25.000.000

25.000.000

10đ

Barajevska reka

S.3.

S.3.6.4.

S.3.6.5.

S.3.7.7.

Lazarevac

Nasipi i vodotok Barajevske reke (0+000 – 7+969)

Oštećenja nasipa, vodotoka i propusta

Hitni radovi na sanaciji nasipa, vodotoka i propusta

41.000.000

41.000.000

10e

Seona

S.3.

S.3.7.4.

S.3.7.5.

Lazarevac

Nasipi i vodotok Seone (0+000 – 1+942)

Oštećenja nasipa, vodotoka i propusta

Hitni radovi na sanaciji nasipa, vodotoka i propusta

10.000.000

10.000.000

10ž

Oparna

S.3.

S.3.6.2.

S.3.6.3.

Lazarevac

Nasipi i vodotok Oparne (0+000 – 1+050)

Oštećenja nasipa, vodotoka i propusta

Hitni radovi na sanaciji nasipa, vodotoka i propusta

6.000.000

6.000.000

11

Peštan

S.3.

S.3.9.3.

Lazarevac

Desnoobalni nasip reke Peštan (0+100 -0+120)

Prolom nasipa u dužini od 20 m

Hitni radovi na sanaciji nasipa

3.409.404

3.409.404

12

Peštan

S.3.

S.3.10.1.

Lazarevac

Levoobalni nasip reke Peštan (0+250 – 0+410)

Prolom nasipa u dužini od 100 m na 4 mesta, izrada ustave

Hitni radovi na sanaciji nasipa

27.275.232

27.275.232

13

Kolubara

S.3.

S.3.10.2.

Lazarevac

Desnoobalni nasip Kolubare (1+100 – 1+300)

Prolom nasipa u dužini od 200 m

Hitni radovi na sanaciji nasipa

40.000.000

40.000.000

13a

Turija

S.3.

S.3.6.1.

Lazarevac

Vodotok

(0+000 – 3+420)

Više oštećenja leve obale i desne obale, sanacija propusta

Hitna sanacija vodotoka i propusta

70.000.000

70.000.000

13b

Beljanica

S.3.

S.3.6.1.

Lazarevac

Vodotok i nasip

(0+000 – 10+868)

Više oštećenja leve i desne obale

Hitna sanacija vodotoka i nasipa

50.000.000

50.000.000

13v

Lukavica

S.3.

S.3.10.3.

Lazarevac

Vodotok

(0+000 – 7+419)

Više oštećenja leve i desne obale

Hitna sanacija vodotoka

49.020.560

49.020.560

14

Lukavica

S.3.

S.3.10.3.

Lazarevac

Desnoobalni nasip reke Lukavice

Prolom nasipa na 3 mesta u dužini od 130 m

Hitni radovi na sanaciji nasipa

 

21.951.180

21.951.180

15

Kolubara

S.3.

S.3.10.4.

Lazarevac

Desnoobalni nasip Kolubare

Prolom nasipa na 5 mesta u dužini od 570 m

Hitno zatvaranje nasipa i hitni radovi na sanaciji nasipa

1.842.050 

33.845.476

35.687.526

16

Lukavica

S.3.

S.3.10.5.

Lazarevac

Levoobalni nasip reke Lukavice

Prolom nasipa na 2 mesta u dužini od 120 m

Hitni radovi na sanaciji nasipa

 

9.670.647

9.670.647

17

Peštan

S.3.

S. 3.9.3.

Lazarevac

Desnoobalni nasip reke Peštan (0+580 -0+800)

Oštećenje kosine korita u dužini od 220 m

Hitni radovi na sanaciji korita

 

37.503.444

37.503.444

18

Leskovac

M.4.

M.4.3.1

Mladenovac

Desnoobalni nasip potoka Leskovac (0+050 – 0+160)

Prolom nasipa u dužini od 110 m

Hitni radovi na sanaciji nasipa

 

2.970.000

2.970.000

19

Veliki Lug

M.4.

M.4.3.2.

Mladenovac

Desnoobalni nasip reke Veliki Lug (10+500 -10+512)

Prolom nasipa u dužini od 12 m

Hitni radovi na sanaciji nasipa

 

550.800

550.800

20

Topčiderska reka

S.3.

S.3.1.3.

Rakovica

Desna obala Topčiderske reke (3+469 – 3+490)

Oštećenje u dužini od 21 m

Hitni radovi na sanaciji obale

2.141.426

2.141.426

21

Topčiderska reka

S.3.

S.3.1.6.

Rakovica

Leva obala Topčiderske reke (3+421 – 3+490)

Oštećenje u dužini od 69 m

Hitni radovi na sanaciji obale

15.987.885

15.987.885

22

Kolubara

S.3.

S.3.5.2.

Obrenovac

Kolubara

od km 11+190 do km 12+710

Oštećenje i zapunjenost muljem, vegetacijom i otpadom – smanjena funkcionalnost zaštitnih objekata

Otvaranje proticajnog profila

1.882.696

1.882.696

23

Tamnava

S.3.

S.3.5.3.

Obrenovac

Tamnava

od km 0+000 do km 13+850

Oštećenje i zapunjenost muljem, vegetacijom i otpadom – smanjena funkcionalnost zaštitnih objekata

Otvaranje proticajnog profila

34.488.711

34.488.711

24

Trstenica

S.3.

S.3.5.3.

Obrenovac

Trstenica

od km 0+000 do km 2+650

Oštećenje i zapunjenost muljem, vegetacijom i otpadom – smanjena funkcionalnost zaštitnih objekata

Otvaranje proticajnog profila

3.629.721

3.629.721

25

Kolubara

S.3.

S.3.4.

S.3.5.

Obrenovac

Kolubara od km 0+000

Oštećenje i zapunjenost muljem, vegetacijom i otpadom – smanjena funkcionalnost zaštitnih objekata

Otvaranje proticajnog profila izmuljenjem

60.000.000

60.000.000

UKUPNO VODNO PODRUČJEBEOGRAD (SPOLJNE VODE)

12.181.718

971.553.799

983.735.517

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”

05 Broj: 110-3321/2016

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar