Uredba o utvrđivanju Programa mera za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredno-prehrambene proizvodnje

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MERA ZA SUBVENCIONISANjE

KAMATE ZA KRATKOROČNO KREDITIRANjE POLjOPRIVREDNO- PREHRAMBENE PROIZVODNjE ZA 2008. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program mera za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredno-prehrambene proizvodnje za 2008. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Mere za subvencionisanje kamate iz ove uredbe odnose se na odobrene kratkoročne kredite od strane poslovnih banaka za poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju fizičkim licima – nosiocima poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: korisnici kredita), koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar), u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08) i sprovode se prema Programu.

Član 3.

Program sprovode Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Ministarstvo finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava), preko Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici i poslovnih banaka.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe odobravaju se pod uslovima iz ovog programa, a koriste se na način koji se bliže uređuje ugovorom koji zaključuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede sa poslovnim bankama.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede propisaće obrazac zahteva za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredno-prehrambene proizvodnje za 2008. godinu.

Član 4.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2008. godinu i koristiće se preko Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici u skladu sa ovom uredbom i Odlukom o obrazovanju Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici („Službeni glasnik RS”, broj 115/05).

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.075.doc/1 P R O G R A M

MERA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATE ZA KRATKOROČNO KREDITIRANjE POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENE PROIZVODNjE

ZA 2008. GODINU

I. OSNOVNI CILjEVI MERA

Mere za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredno-prehrambene proizvodnje za 2008. godinu sprovodi se radi unapređenja uslova na tržištu kredita koje odobravaju poslovne banke korisnicima kredita, namenjenih podsticaju razvoja poljoprivrede, odnosno realizaciji tekućih i sezonskih poslova u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji.

II. USLOVI ZA OSTVARIVANjE SUBVENCIJA

Sredstva za subvencionisanje kamate u skladu sa ovim programom, odobravaju se korisnicima kredita, po odobrenim kratkoročnim kreditima poslovnih banaka, ukoliko su krediti namenjeni poljoprivrednoj, odnosno prehrambenoj proizvodnji, i to:

1) sa rokom vraćanja od 12 meseci;

2) sa fiksnom efektivnom kamatnom stopom od najviše 15% na godišnjem nivou, bez valutne klauzule;

3) sa uslovom plaćanja kamate zajedno sa pripadajućom glavnicom, po dospeću kredita.

Odobreni iznos kredita iznosi do 500.000 dinara, a u zavisnosti od procene kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit.

Korisnik kredita može da ostvari podsticaj iz ovog programa samo po jednom kreditu.

III. KORIŠĆENjE SREDSTAVA

Sredstva za ostvarivanje mera subvencionisanja kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredno-prehrambene proizvodnje po ovom programu obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, Razdeo 14 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine, u iznosu od 3.000.000.000 dinara, od čega za sredstva namenjena kreditiranju u poljoprivredi 2.850.000.000 dinara, od čega se za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje izdvaja 1.850.000.000 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog poglavlja prenose se na račun Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici (u daljem tekstu: Fond) obrazovanog za ovu namenu i koristiće se u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07), ovim programom i Odlukom o obrazovanju Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici („Službeni glasnik RS”, broj 115/05).

Ministarstvo u saradnji sa Upravom odobrava ostvarivanje podsticaja iz ovog programa, administrira i kontroliše plasmane sa računa Fonda.

Zahtev za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredno-prehrambene proizvodnje podnosi korisnik kredita, preko poslovne banke koja odobrava kredit.

Ministarstvo utvrđuje ispunjenost uslova utvrđenih ovim programom i Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava i ako su ovi uslovi ispunjeni prebacuju se sredstva za subvencionisanje kamatnih stopa po odobrenim zahtevima sa namenskog računa Fonda na račune poslovnih banaka u roku od 30 dana od dana odobrenja.

Subvencija kamatne stope odobrene po ovom programu iznosi 10% iznosa glavnice, po kreditu sa kamatom od 10% do 15% na godišnjem nivou, odnosno celokupan iznos kamate za kredite sa kamatom do 10% na godišnjem nivou.

Poslovne banke će odmah pošto utvrde da korisnik kredita ispunjava uslove za traženi kredit u utvrđenom iznosu, bez odlaganja proslediti zahtev za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredno-prehrambene proizvodnje Ministarstvu. Poslovne banke će puštati u tečaj kredit iz ovog programa najkasnije u roku od sedam dana po prijemu odobrenja.

Kontrolu namenskog korišćenje sredstava odobrenog kredita vrši Ministarstvo, u svom delokrugu, odnosno poslovna banka, u okviru svojih delatnosti.

Ukoliko se utvrdi da kredit nije namenski iskorišćen ili je delimično namenski iskorišćen, kredit se proglašava dospelim tako što se celokupna glavnica i pripadajuća redovna i zakonska zatezna kamata za ceo period korišćenja kredita naplaćuje od korisnika kredita, uključujući i ceo iznos subvencionisan od strane Ministarstva sa obračunatom zakonskom zateznom kamatom. Posle naplate ukupnog duga od korisnika poslovna banka prenosi Ministarstvu na namenski račun Fonda ukupan iznos kamate koji je subvencionisan zajedno sa zakonskom zateznom kamatom.

Uslovi i način odobravanja kratkoročnih kredita, prava i obaveze Ministarstva i poslovnih banaka, uslovi i način saradnje između Ministarstva, poslovnih banaka i Uprave definisaće se ugovorom.

Ukoliko korisnik kredita pre vremena otplati ostatak glavnice kredita poslovna banka će Ministarstvu izvršiti povraćaj dela unapred plaćene godišnje kamate za obračunski period koji nije pokriven korišćenjem kredita.

IV. TROŠENjE SREDSTAVA

Trošenje sredstava predviđenih ovim programom vršiće se u skladu sa dinamikom ostvarivanja prihoda u budžetu Republike Srbije za 2008. godinu.

Podsticaji iz ovog programa će se odobravati po redosledu podnošenja zahteva za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredno-prehrambene proizvodnje, a najviše do iznosa raspoloživih sredstava iz poglavlja III. ovog programa.

V. IZVEŠTAJ O ODOBRAVANjU I KORIŠĆENjU SREDSTAVA

Ministarstvo će Vladi podneti godišnji izveštaj o odobravanju i korišćenju sredstava po ovom programu.

4427008.075.doc/2

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe jesu u činjenicu da je neophodno obezbediti kontinuitet sistema podsticanja razvoja poljoprivredno-prehrambene proizvodnje.

Radi obezbeđivanja kontinuiteta Vlada je osnovala Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje preko kojeg će se efikasno sprovoditi kreditna politika prema poljoprivrednicima.

Subvencionisanjem kamate po stopi od 10% omogućiće se da kreditni potencijal za ove namene bude višestruko veći, da se u kreditiranje razvoja poljoprivredno-prehrambene proizvodnje uključuje sve poslovne banke u Republici Srbiji. Postoji mogućnost da će zbog konkuretnosti među bankama biti omogućeni i povoljniji uslovi za kreditiranje u odnosu na prethodni period, a svakako mnogo povoljnije od dosadašnjih komercijalnih uslova kreditiranja poslovnih banaka.

Visina efektivne kamatne stope od 15% na godišnjem nivou je predložena od strane poslovnih banaka.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuje se Program mera za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredno-prehrambene proizvodnje za 2008. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Mere za subvencionisanje kamate iz ove uredbe odnose se na odobrene kratkoročne kredite od strane poslovnih banaka za poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju fizičkih lica – nosioca poljoprivrednih gazdinstava, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08) i sprovode se prema Programu.

Program sprovode Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo finansija – Uprava za trezor preko Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici i poslovnih banaka.

Sredstva za subvenciju kamate u skladu sa ovim Programom, odobravaju se korisnicima kredita, po odobrenim kratkoročnim kreditima poslovnih banaka, ukoliko su krediti namenjeni poljoprivrednoj, odnosno prehrambenoj proizvodnji, i to:

1) sa rokom vraćanja od 12 meseci;

2) sa fiksnom efektivnom kamatnom stopom od najviše 15% na godišnjem nivou, bez valutne klauzule;

3) sa uslovom plaćanja kamate zajedno sa pripadajućom glavnicom, po dospeću kredita.

Odobreni iznos kredita iznosi do 500.000 dinara, a u zavisnosti od procene kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit.

Korisnik kredita može da ostvari podsticaj iz ovog Programa samo po jednom kreditu.

Sredstva za ostvarivanje mera subvencionisanja kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredno-prehrambene proizvodnje po ovom programu obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, Razdeo 14 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine, u iznosu od 3.000.000.000 dinara, od čega za sredstva namenjena kreditiranju u poljoprivredi 2.850.000.000 dinara, od čega se za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje izdvaja 1.850.000.000 dinara.

Ministarstvo utvrđuje ispunjenost uslova utvrđenih ovim programom i Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava i ako su ovi uslovi ispunjeni prebacuju se sredstva za subvencionisanje kamatnih stopa po odobrenim zahtevima sa namenskog računa Fonda na račune poslovnih banaka u roku od 30 dana od dana odobrenja.

Subvencija kamatne stope odobrene po ovom programu iznosi 10% iznosa glavnice, po kreditu sa kamatom od 10% do 15% na godišnjem nivou, odnosno celokupan iznos kamate za kredite sa kamatom do 10% na godišnjem nivou.

Poslovne banke će odmah pošto utvrde da korisnik kredita ispunjava uslove za traženi kredit u utvrđenom iznosu, bez odlaganja proslediti zahtev za odobrenje subvencije Ministarstvu. Poslovne banke će puštati u tečaj kredit iz ovog programa najkasnije u roku od sedam dana po prijemu odobrenja.

Ukoliko se utvrdi da kredit nije namenski iskorišćen ili je delimično namenski iskorišćen, kredit se proglašava dospelim tako što se celokupna glavnica i pripadajuća redovna i zakonska zatezna kamata za ceo period korišćenja kredita naplaćuje od korisnika kredita, uključujući i ceo iznos subvencionisan od strane Ministarstva sa obračunatom zakonskom zateznom kamatom. Posle naplate ukupnog duga od korisnika poslovna banka prenosi Ministarstvu na namenski račun Fonda ukupan iznos kamate koji je subvencionisan zajedno sa zakonskom zateznom kamatom.

Dinamika trošenja sredstava vršiće se u skladu sa dinamikom ostvarivanja prihoda u budžetu Republike Srbije za 2008. godinu.

Podsticaji se odobravaju po redosledu podnošenja zahteva za odobrenje subvencije, a najviše do iznosa raspoloživih sredstava.

Ministarstvo će Vladi podneti godišnji izveštaj o odobravanju i korišćenju sredstava predviđenih ovom uredbom.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Sredstva predviđena za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredno-prehrambene proizvodnje za 2008. godinu iznose 1.850.000.000 dinara.

Predviđena sredstva za ovu namenu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, Razdeo 14 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finsnijske imovine u iznosu od 3.000.000.000 dinara, od čega za sredstva namenjena kreditiranju u poljoprivredu 2.850.000.000 dinara a od toga za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredno-prehrambene proizvodnje u iznosu od 1.850.000.000 dinara.

V. RANIJE STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana obavjljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pošto je neophodno da se što pre zaključe ugovore sa poslovnim bankama kako bi bio obezbeđen kontinuitet u kreditiranju, a imajući u vidu početak prolećne setve i godišnju dinamiku u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji stekli su se uslovi za ranije stupanja na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

4427008.075.doc/3

Ostavite komentar