Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini (sa obrascima)

Na osnovu člana 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 8/12), u Programu mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini, u glavi I.Opšte odredbe, stav 1. menja se i glasi:

„Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budzetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 93/12) član 5, u okviru razdela 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, predviđena su sredstva u iznosu od 105.330.000,00 dinara. Od navedenog iznosa opredeljena su sredstva za sledeće mere:

1) iznos od 44.047.200,00 dinara namenjen je za meru sufinansiranja inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou;

2) iznos od 29.030.000,00 dinara namenjen je za meru podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti;

3) iznos od 22.492.800,00 dinara namenjen je za meru podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele;

4) iznos od 9.760.000,00 dinara namenjen je za meru sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.”

U stavu 3. reči:„ Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvojaˮ zamenjuju se rečima: „Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samoupraveˮ.

U glavi III. Mere, u odeljku 1.7. Neophodna dokumentacija za prijavljivanje na javni poziv, stav 3. menja se i glasi:

„Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa Javnim pozivom za podnosioce zahteva predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, ul. Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd. Jedan primerak dokumentacije mora biti original ili kopiran i overen od strane nadležnog državnog organa, dok drugi primerak može biti samo kopiran.ˮ

U odeljku 1.8. Naziv objavljivanja javnog poziva i izbor zahteva, u stavu 1. broj:„15.ˮ zamenjuje se brojem:„25.ˮ.

U stavu 2. reči:„ministar ekonomije i regionalnog razvoja” zamenjuju se rečima:

„ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja.ˮ.

U odeljku 1.11. Postupak po prigovoru, stav 3. menja se i glasi:

„Prigovor se podnosi ministru nadležnom za poslove regionalnog razvoja, neposredno ili preporučenom poštom, na adresu Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, ul. Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd.ˮ

U stavu 4. posle reči:„ministarˮ, dodaju se reči:„nadležan za poslove regionalnog razvojaˮ.

U odeljku 4. Mera sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, u stavu 4. broj:„15.ˮ zamenjuje se brojem:„25.ˮ.

U glavi IV. Način realizacije programa, posle stava 6. dodaju se novi st. 7. i 8, koji glase:

„Ministarstvo će nakon usvajanja izmena i dopuna ove uredbe, potpisati sa Nacionalnom agencijom anekse ugovora o realizaciji mera 1.-3. Programa, kojim će se na Nacionalnu agenciju preneti obaveza zaključivanja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, kao i prenos i kontrola namenskog korišćenja bespovratnih sredstava.

Ministarstvo će nakon usvajanja izmena i dopuna ove uredbe, radi realizacije mere 4. potpisati sa Nacionalnom agencijom aneks ugovora iz stava 3. ove glave kojim će se regulisati način i prenos sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave, kao i kontrolu namenskog korišćenja sredstava.ˮ

Član 2.

Obrazac I-Obrazac prijave za izradu projektno-tehničke dokumentacije, Obrazac I- Obrazac prijave za izradu aplikacione dokumentacije, Obrazac I-Obrazac prijave za sufinansiranje učešća na realizaciji projekta, Obrazac II-Podaci o partnerima, Obrazac IV-Struktura sufinansiranja izrade aplikacione/projektno-tehničke dokumentacije i Obrazac IV-Struktura sufinansiranja projekta dati u Prilogu 1, koji je odštampan uz Uredbu o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 8/12) i čini njen sastavni deo zamenjuju se novim obrascima Obrazac I-Obrazac prijave za izradu projektno-tehničke dokumentacije, Obrazac I-Obrazac prijave za izradu aplikacione dokumentacije, Obrazac I-Obrazac prijave za sufinansiranje učešća na realizaciji projekta, Obrascem II-Podaci o partnerima, Obrazac IV-Struktura sufinansiranja izrade aplikacione/projektno-tehničke dokumentacije i Obrazac IV- Struktura sufinansiranja projekta datim u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar