Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za distribuciju električne energije

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za distribuciju električne energije.

Član 2.

Državni program obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za distribuciju električne energije odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11798/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

4100114.163.doc/1

DRŽAVNI PROGRAM OBNOVE OŠTEĆENIH ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

1. Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

Program se odnosi na oštećene elektroenergetske objekte za distribuciju električne energije koji su pogođeni poplavama u sledećim privrednim društvima:

Privredno društvo za distribuciju električne energije ,,Elektrovojvodina” d.o.o. Novi Sad (u daljem tekstu: PD Elektrovojvodina Novi Sad);

Privredno društvo za distribuciju električne energije ,,Elektrodistribucija Beograd” d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: PD Elektrodistribucija Beograd);

Privredno društvo za distribuciju električne energije ,,Elektrosrbija” d.o.o. Kraljevo (u daljem tekstu: PD Elektrosrbija Kraljevo);

Privredno društvo za distribuciju električne energije „Centar” d.o.o. Kragujevac. (u daljem tekstu: PD Centar Kragujevac).

Broj potrošača koji su ostali bez napajanja električnom energijom je bio veći od 150.000, dok je preko 2.000 transformatorskih stanica 10/0,4 kV ostao bez napona. Neposredno po povlačenju vode, na poplavljenom području se pristupilo uspostavljanju napajanja električnom energijom i sanaciji posledica elementarnih nepogoda.

Teritorija na kojoj se sprovode mere je teritorija jedinica lokalnih samouprava utvrđenih u skladu sa članom 1. stav 3. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14 – u daljem tekstu: Zakon).

2. Analiza zatečenog stanja i sagledavanje mogućih daljnih štetnih posledica poplava, odnosno dejstva klizišta

Na osnovu izveštaja Javnog preduzeća ,,Elektroprivreda Srbije” i privrednih društava za distribuciju električne energije o stanju i štetama na elektroenergetskim objektima za distribuciju električne energije, posledice poplave su oštećenja i kvarovi u:

PD Elektrovojvodina Novi Sad:

stubovi nadzemne mreže,

brojila,

ormari,

kablovi,

telekomunikaciona oprema;

PD Elektrodistribucija Beograd:

oprema 35 kV, 10 kV i 1 kV,

kablovi,

brojila;

PD Elektrosrbija Kraljevo:

elektromaterijal,

oprema;

PD Centar Kragujevac:

motori,

teretna vozila,

fasade.

Ne očekuju se dalje štetne posledice od majskih poplava na elektroenergetskim objektima za distribuciju električne energije.

3. Mere koje treba preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava, redosled i rokovi sprovođenja mera

Aktivnosti koje se preduzimaju i koje će se preduzeti u cilju saniranja štete prouzrokovane poplavama mogu se podeliti u tri grupe:

Nabavka nove elektroenergetske opreme;

Elektromontažne i druge usluge (sanacija limenog krovnog pokrivanja, malterisanje, krečenje…);

Elektromontažni i drugi radovi (građevinski, stolarski, staklarski…).

Detaljni prikaz mera i aktivnosti koje je potrebno sprovesti u cilju obnove i sanacije posledica poplava na elektroenergetskim objektima za distribuciju električne energije dat je u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Neke od mera, koje su preduzete za trajnu sanaciju štete, su završene do kraja juna i odnose se na PD Elektrodistribucija Beograd i PD Elektrosrbija Kraljevo, odnosno na ona područja koja su najviše bila pogođena poplavama i gde je trebalo uložiti značajna materijalna sredstva za hitno uspostavljanje ponovnog snabdevanja električnom energijom kupaca. Ovo se odnosi na sve tri grupe aktivnosti, i podrazumeva ugradnju opreme 35 kV, 10 kV i 1 kV, zatim otklanjanje kvarova na postojećoj opremi, ispitivanje transformatorskih stanica i kablova.

Na području Obrenovca, koji je najviše pogođen poplavama, preduzete su aktivnosti ugradnje nove 35 kV opreme, kako bi se obezbedilo snabdevanje električnom energijom kupaca.

Prilikom izrade plana obnove distributivnog sistema pošlo se od toga da prvo treba u što kraćem vremenskom roku uspostaviti ponovno snabdevanje električnom energijom svih kupaca. Ovaj deo je uspešno završen, a u toku su aktivnosti na povećanju pouzdanosti rada distributivnog sistema, odnosno zamena oštećene i nepouzdane opreme, nabavka novih alata i pribora, koji su neophodni za normalno funkcionisanje sistema. Njihov završetak je planiran u toku trećeg kvartala 2014. godine.

Redosled sprovođenja mera će biti utvrđen prema prioritetima, odnosno prema značaju postrojenja za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije.

Rokovi za sprovođenje mera će biti utvrđivani u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, rokovima nabavki opreme i vremenu potrebnom za realizaciju poslova.

Krajnji rok za sprovođenje mera i aktivnosti u cilju sanacije posledica poplava na elektroenergetskim objektima za distribuciju električne energije je 22. jul 2015. godine.

4. Način i obim sprovođenja mera i kriterijumi za sprovođenje

Mere sanacije posledica poplava će se sprovoditi sopstvenim snagama, radom zaposlenih u privrednim društvima za distribuciju električne energije u kojima je nastala šteta. Izvršiće se neophodni minimum javnih nabavki opreme, radova i usluga. Mere će se sprovoditi do takvog nivoa da sva postrojenja za distribuciju električne energije mogu da izvršavaju sve predviđene i zahtevane funkcije, uz standardni nivo pouzdanosti i raspoloživosti. To će ujedno biti i kriterijum za ocenu uspešnosti sprovođenja mera.

Postupci javnih nabavki dobara, usluga i radova koji su neophodni za otklanjanje posledica u skladu sa ovim programom sprovode se u skladu sa čl. 12. i 16. Zakona i to u obimu koji je predviđen Godišnjim programom o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Elektroprivreda Srbije” za 2014. godinu, Godišnjim programom o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD Elektrovojvodina Novi Sad za 2014. godinu, Godišnjim programom o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD Elektrodistribucija Beograd za 2014. godinu, Godišnjim programom o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD Elektrosrbija Kraljevo za 2014. godinu i Godišnjim programom o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD Centar Kragujevac za 2014. godinu iz ovog odeljka, a na koji su dobili saglasnost osnivača. Sredstva za realizaciju ugovorenih dobara, usluga i radova iz ovog stava obezbeđuju se u skladu sa članom 5. Zakona.

Ukoliko su sredstva za realizaciju ugovorenih dobara, usluga i radova iz stava 2. stava ovog odeljka obezbeđena u Godišnjem programu o izmenama i dopunama Godišnjem programu poslovanja Javnog preduzeća ,,Elektroprivreda Srbije” za 2014. godinu, Godišnjem programu o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD Elektrovojvodina Novi Sad za 2014. godinu, Godišnjem programu o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD Elektrodistribucija Beograd za 2014. godinu, Godišnjem programu o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD Elektrosrbija Kraljevo za 2014. godinu i Godišnjem programu o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD Centar Kragujevac za 2014. godinu u skladu sa članom 7. stav 2. Zakona, pre potpisivanja i overavanja zahteva za plaćanje od strane javnog preduzeća ili privrednog društva, isto je dužno da pribavi saglasnost Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja.

Javno preduzeće ,,Elektroprivreda Srbije”, PD Elektrovojvodina Novi Sad, PD Elektrodistribucija Beograd, PD Elektrosrbija Kraljevo i PD Centar Kragujevac zaključiće ugovor o izvođenju radova, odnosno o nabavci dobara i usluga sa izvođačem radova, dobavljačem i pružaocem usluga za potrebe obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za distribuciju električne energije.

Trenutni status aktivnosti na poslovima sanacije elektrodistributivnih objekata po privrednim društvima pogođenim poplavama je sledeći:

1) PD Elektrovojvodina Novi Sad – materijal i dobra nabavljeni po tenderu

u redovnoj proceduri javnih nabavki;

2) PD Elektrodistribucija Beograd – materijal i dobra nabavljeni po tenderu

u redovnoj proceduri javnih nabavki;

3) PD Elektrosrbija Kraljevo – materijal i dobra nabavljeni po tenderu

u redovnoj proceduri javnih nabavki,

42.000.000 dinara neutrošena,

za koje je pokrenuta redovna javna nabavka;

4) PD Centar Kragujevac – za materijal i dobra pokrenuta po tenderu

redovna procedura javnih nabavki.

5. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci sprovođenja pojedinih mera

Ministarstvo nadležno za poslove energetike nadležno je za koordinaciju sprovođenja mera iz odeljka 3. Mere koje treba preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava ovog programa, a Javno preduzeće ,,Elektroprivreda Srbije”, PD Elektrovojvodina Novi Sad, PD Elektrodistribucija Beograd, PD Elektrosrbija Kraljevo i PD Centar Kragujevac su nosioci sprovođenja tih mera.

Privredna društva ugrožena poplavama PD Elektrovojvodina Novi Sad, PD Elektrodistribucija Beograd, PD Elektrosrbija Kraljevo i PD Centar Kragujevac, u ime i za račun Republike Srbije kao vlasnika elektroenergetskih objekata za distribuciju električne energije, vršiće investitorska prava na obnovi elektroenergetskih objekata za distribuciju električne energije, kao i sprovođenje postupaka javnih nabavki, u skladu sa Zakonom o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji, ili po Zakonu o javnim nabavkama, koji su neophodni za obnovu oštećenih elektroenergetskih objekata za distribuciju električne energije.

6. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja

Za obezbeđenja neplaniranih finansijskih sredstava potrebnih za sanaciju oštećenih i ugroženih objekata Javno preduzeće ,,Elektroprivreda Srbije”, PD Elektrovojvodina Novi Sad, PD Elektrodistribucija Beograd, PD Elektrosrbija Kraljevo i PD Centar Kragujevac su izvršili vanredni rebalans Godišnjeg programa poslovanja za 2014. godinu, kojim su predviđena sopstvena finasijska sredstva odobrena kroz Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Elektroprivreda Srbije” za 2014. godinu, Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD Elektrovojvodina Novi Sad za 2014. godinu, Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD Elektrodistribucija Beograd za 2014. godinu, Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD Elektrosrbija Kraljevo za 2014. godinu i Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD Centar Kragujevac za 2014. godinu.

Planirana finansijska sredstva za sanaciju štete na elektroenergetskim objektima za distribuciju električne energije prikazana su u Prilogu 1.

Ukupna vrednost dodatnih finansijskih sredstava iznosi 1.418.547.000 dinara.

Potrebna finansijska sredstva za sprovođenje ovog programa obezbeđuju se u skladu sa Zakonom.

7. Investitor

Investitori obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za proizvodnju električne energije su Javno preduzeće ,,Elektroprivreda Srbije”, PD Elektrovojvodina Novi Sad, PD Elektrodistribucija Beograd, PD Elektrosrbija Kraljevo i PD Centar Kragujevac.

Ostavite komentar