Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru saobraćaja

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE U SEKTORU SAOBRAĆAJA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program obnove u sektoru saobraćaja oštećenog usled dejstva poplava ili aktiviranjem klizišta.

Član 2.

Državni program obnove u sektoru saobraćaja odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8964/2014

U Beogradu, 14. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

DRŽAVNI PROGRAM OBNOVE U SEKTORU SAOBRAĆAJA

Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

Program se odnosi na obnovu puteva i javne železničke infrastrukture, objekata posebne namene i objekata javne namene u javnoj svojini koji su oštećeni usled dejstva poplava ili aktiviranjem klizišta, u skladu sa članom 35. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) (u daljem tekstu: Zakon), kao i obnove privrednih delatnosti u sektoru saobraćaja, u skladu sa članom 36. Zakona.

Putevi i javna železnička infrastruktura su utvrđeni Prilogom 2. Uputstva o jedinstvenoj metodologiji za procenu štete od elementarnih nepogoda („Službeni list SFRJ”, broj 27/87).

Javna železnička infrastruktura obuhvata železničke pruge, stanične koloseke, železničke mostove, nadvožnjake, podvožnjake i vijadukte, kao i tunele i galerije na železničkim prugama.

Putevi obuhvataju auto-puteve, magistralne puteve, regionalne i ostale puteve (odnosno državne puteve I i II reda i ostale puteve), drumske mostove, nadvožnjake, podvožnjake i vijadukte, kao i tunele i galerije.

Teritorija na kojoj se sprovode mere utvrđene ovim programom jeste teritorija jedinica lokalnih samouprava utvrđenih u skladu sa članom 1. Zakona.

Analiza zatečenog stanja i sagledavanje mogućih daljih štetnih posledica poplava odnosno dejstva klizišta

Na osnovu izveštaja stručnih službi nadležnih imalaca javnih ovlašćenja, tj. javnih preduzeća odnosno privrednih društava, podnetih Komisiji za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda, utvrđene su nastale štetne posledice poplava, odnosno dejstva klizišta u sektoru saobraćaja.

U oblasti železničke infrastrukture, utvrđeno je da je poplavama direktno pogođeno 226 km železničkih pruge, 3 mosta i da je pokrenuto 12 klizišta. U oblasti železničkog saobraćaja utvrđena je šteta na infrastrukturi od 3,416 milijardi dinara (oko 30 miliona evra), dok je šteta od prekida prevoza putnika i robe procenjena na oko 385 miliona dinara (oko 3,32 miliona evra). Izveštaj su sačinile stručne službe „Železnica Srbije” a.d, na osnovu obilazaka terena i uz koordinaciju Centralnog operativinog štaba u okviru „Železnica Srbije” a.d, čiji je osnovni zadatak bio praćenje situacije na terenu i koordinacija aktivnosti kako bi se što pre pristupilo sanaciji oštećenja nanetih poplavama.

Oštećene su sledeće deonice železničke infrastrukture:

Beograd – Vrbnica (Bar);

Rakovica – Jajinci – Mala Krsna – Velika Plana;

Beograd – Mladenovac – Niš;

Beograd – Šid;

Ruma – Šabac – Zvornik (Brasina);

Lapovo – Kraljevo – Požega;

Niš – Zaječar – Prahovo;

Markovac – Svilajnac – Resavica;

Doljevac – Kuršumlija – Merdare;

(Požarevac) Sopot Požarevački – Kostolac.

Najveća oštećenja pretrpela je pruga Beograd – Vrbnica (Bar), na delu pruge Resnik – Valjevo – Valjevski Gradac – Lastra. Oštećenja se manifestuju u vidu klizišta, odrona, oštećenja trupa pruge, oštećenja na objektima, kao i na elementima gornjeg stroja.

Na ostalim prugama, navedenim u stavu 3. ove tačke, uglavnom je došlo do oštećenja trupa pruge, kao posledica odnošenja tamponskog sloja i zastornog materijala, kao i nanosa na pruzi.

Na pojedinim delovima železničke infrastrukture postoji mogućnost od ponovnog urušavanja terena ili pokretanja klizišta, tako da je organizovano stalno praćenje stanja na terenu i usaglašavanje sa budućim programima izvođenja radova na železničkoj infrastrukturi.

Na osnovu zahteva JP „Elektroprivreda Srbije” – TENT Obrenovac, broj 26272 od 29. jula 2014. godine, inicirana je obnova pruge Požarevac – Kostolac za prevoz uglja za potrebe elektroprivrede, odnosno TENT-a u Obrenovcu i TE „Morava” u Svilajncu. U cilju realizacije ovog posla, „Železnice Srbije” a.d. je pristupilo pripremnim aktivnostima za obnovu železničke pruge Požarevac – Sopot Požarevački – Kostolac.

U oblasti puteva, odnosno drumske infrastrukture, na osnovu izveštaja nadležnih organa jedinica lokalne samouprave i stručnih službi nadležnih javnih preduzeća, odnosno privrednih društava, utvrđeno je da ukupna šteta na javnim putevima iznosi preko 12 milijardi dinara (preko 105 miliona evra). Od toga šteta na državnim putevima I i II reda i klizištima iznosi oko 3,955 milijardi dinara (oko 35 miliona evra), šteta na putnim objektima oko 665 miliona dinara (oko 5,80 miliona evra), šteta na koridorima (Koridor 10 – E 80 i Ruta 4 – Put E 763) oko 1,810 milijardi dinara (oko 16,65 miliona evra), dok šteta na lokalnim putevima iznosi oko 5,605 milijardi dinara (oko 48,50 miliona evra).

Navedena procena štete u oblasti drumske infrastrukture je preliminarna. Zbog novih padavina i vremenskog odvijanja sleganja tla, moguća je pojava novih oštećenja koja nisu sagledana u vreme sastavljanja preliminarnog izveštaja. Takođe je moguće proširenje zone već oštećenih objekata i povećanje stepena oštećenja.

U oblasti vodnog saobraćaja nije bilo značajnijih oštećenja od poplava u maju 2014. godine. Sistem obeležavanja i signalizacije na plovnim putevima, prvenstveno na reci Savi, na vreme je sklonjen na bezbedno mesto i po prestanku opasnosti vraćen u funkciju. Na Dunavu nije bilo potrebe za intervencijom. Naknadna hidrometrijska merenja za potrebe bezbednosti plovidbe mogu pokazati da je na određenim lokacijama potrebno čišćenje korita reka bagerovanjem. Moguće je da će se identifikovati i oštećenja rečnih nasipa, što će biti moguće utvrditi naknadnim snimanjima, tokom proleća 2015. godine. Rekonstrukcija eventualnih oštećenja nasipa je u nadležnosti javnih vodoprivrednih preduzeća (JVP Srbijavode, Beogradvode i Vode Vojvodine).

Na osnovu Izveštaja o poplavama u Srbiji u 2014. godini, koji je Vlada prihvatila na sednici održanoj 15. jula 2014. godine, a koji je razmatrao samo 24 od svih poplavljenih opština, utvrđeno je da je, pored štete na infrastrukturi, sektor saobraćaja pretrpeo i gubitke zbog prekida privrednih delatnosti i ekonomskih tokova, kao i povećanih cena troškova koje imaju korisnici i kompanije, u vrednosti od oko 70 miliona evra.

Po Izveštaju o poplavama u Srbiji u 2014. godini, procenjeno je da će za obnovu u sektoru saobraćaja biti potrebno 128,2 miliona evra, ali kako se ovaj izveštaj odnosi na samo 24 opštine – finansijska sredstva potrebna za obnovu u sektoru saobraćaja u svim poplavljenim područjima će biti značajno veća. Samo preliminarna šteta na saobraćajnoj infrastrukturi prevazilazi ovu cifru (iznosi oko 140 miliona evra), a potrebno je uzeti u obzir i pojavu novih oštećenja usled sleganja tla, zatim sredstva potrebna za unapređenje i modernizaciju infrastrukturnih sistema „u okviru strategije ponovna-bolja izgradnja”, kao i gubitke zbog prekida delatnosti, tj. indirektnu štetu.

Mere koje treba preduzeti

U odnosu na vidove saobraćaja, mere koje treba preduzeti su podeljene u nekoliko grupa.

Potrebne opšte mere jesu:

Inženjersko-geološki i geotehnički istražni radovi;

Testiranje nosivosti konstrukcija oštećenih objekata;

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta i obnovu objekata saobraćajne infrastrukture;

Radovi na izradi privremenih nasipa za usmeravanje vode;

Postavljanje privremenih ograda na objektima;

Radovi na uklanjanju ograda i drugih prepreka u putnom pojasu;

Sanacija odrona i osulina;

Izrada privremenih potpornih zidova u cilju sprečavanja ili usporavanja klizišta;

Zaštita kosina useka i nasipa i drugih erodiranih površina;

Sanacija klizišta koja su obustavila protok saobraćaja;

Sanacija klizišta koja potencijalno ugrožavaju bezbednost saobraćaja;

Uvođenje standarda otpornosti na rizik od prirodnih katastrofa;

Uvođenja zaštite od poplava u blizini reka i unapređenje sistema za odvodnjavanje;

Naknada gubitaka zbog prekida privrednih delatnosti i ekonomskih tokova, oštećenja vozila, kao i povećanih cena troškova koje imaju korisnici i kompanije.

Potrebne mere u oblasti železničkog saobraćaja:

Sanacija železničke infrastrukture (pruga i objekata) u cilju uspostavljanja saobraćaja na železničkim prugama gde je saobraćaj u prekidu;

Obnova građevinske i elektrotehničke železničke infrastrukture (sa izradom neophodne projektne dokumentacije) – delimična i trajna sanacija pruga;

Osposobljavanje pruga za prihvat povećanog obima saobraćaja i povećanje brzine vozova.

Potrebne mere u oblasti drumskog saobraćaja:

Obezbeđivanje prohodnosti javnih puteva;

Postavljanje signalizacije i opreme koja poboljšava bezbednost učesnika u saobraćaju na oštećenoj deonici;

Izrada privremenih obilaznica (devijacija) na javnom putu;

Izrada i postavljanje privremenih oslonaca putnih objekata kada je ugrožena nosivost temelja ili stubova objekta, izrada privremenih mostova ili pontona;

Obnova javnih puteva;

Obnova i uređenje sistema za odvodnjavanje;

Obnova putnih objekata: drumskih mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka i vijadukta;

Uređenje vodotokova u zoni mostova i drugih mesta gde vodotok ugrožava javni put;

Rekonstrukcija deonice puteva;

Rekonstrukcija mostova;

Povećanje nosivosti konstrukcija putnih objekata.

Potrebne mere u oblasti vodnog saobraćaja:

Naknadna hidrometrijska merenja za potrebe bezbednosti plovidbe;

Snimanje i rekonstrukcija rečnih nasipa.

Način i obim sprovođenja mera i kriterijumi za sprovođenje

Prilikom sprovođenja mera predviđenih ovim programom, postupci javnih nabavki dobara, usluga i radova koji su neophodni za otklanjanje posledica poplava sprovodiće se u skladu sa čl. 12. i 16. Zakona.

Ukoliko su sredstava za realizaciju ovog programa obnove obezbeđena u programu rada i poslovanja i finansijskom planu i godišnjem programu poslovanja korisnika javnih sredstava, u skladu sa članom 7. Zakona, pre potpisivanja i overavanja zahteva za plaćanje od strane korisnika javnih sredstava, isti su dužni da pribave saglasnost Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja.

Radove na sanaciji železničke infrastrukture u cilju uspostavljanja saobraćaja na železničkim prugama gde je saobraćaj u prekidu, sprovodiće „Železnice Srbije” a.d. sopstvenom radnom snagom i mehanizacijom, uz obezbeđenje potrebnih finansijskih sredstava za nabavku potrebnog materijala.

Za obnovu građevinske i elektrotehničke infrastrukture, imajući u vidu velika oštećenja na infrastrukturi i na elektro-tehničkim postrojenjima, neophodni su:

– obezbeđivanje finansijskih sredstava;

– izrada tehničke dokumentacije;

– pribavljanje odobrenja za izvođenje radova, odnosno građevinske dozvole;

– sprovođenje postupka javnih nabavki za nabavku potrebnog materijala;

– sprovođenje postupaka javnih nabavki za usluge izvođenja radova.

Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Komisija za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda i imaoci javnih ovlašćenja će utvrditi obim i vrednost radova na obnovi javnih puteva koji su izvršeni nakon poplava, a pre donošenja Plana radova obnove javnih puteva, čije izvršenje nije trpelo odlaganje.

Prilikom odlučivanja o obimu i prioritetima obnove oštećenih javnih puteva će se u obzir uzeti kombinacija sledećih kriterijuma:

značaj oštećenog puta u putnoj mreži Republike Srbije;

značaj puta u lokalnoj putnoj mreži;

stepen oštećenja puta;

prosečan godišnji dnevni saobraćaj na oštećenoj deonici;

dostupnost alternativnih pravaca komunikacije;

vreme potrebno za realizaciju radova.

Redosled sprovođenja mera

U odnosu na hitnost i vreme sprovođenja, sve predložene mere su grupisane u tri kategorije.

Mere koje se odnose na hitnu sanaciju infrastrukture jesu:

Istražni radovi na aktiviranim klizištima;

Testiranje nosivosti konstrukcija oštećenih objekata;

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta i obnovu objekata infrastrukture;

Radovi na izradi privremenih nasipa za usmeravanje vode;

Postavljanje privremenih ograda na objektima;

Radovi na uklanjanju ograda i drugih prepreka u putnom pojasu;

Sanacija kritičnih odrona i osulina;

Izrada privremenih potpornih zidova u cilju sprečavanja ili usporavanja klizišta;

Sanacija klizišta koja su obustavila protok saobraćaja;

Sanacija železničke infrastrukture (pruga i objekata) u cilju uspostavljanja saobraćaja na železničkim prugama gde je saobraćaj u prekidu;

Obezbeđivanje prohodnosti javnih puteva;

Postavljanje signalizacije i opreme koja poboljšava bezbednost učesnika u saobraćaju na oštećenoj deonici;

Izrada privremenih obilaznica (devijacija) na javnom putu;

Izrada i postavljanje privremenih oslonaca putnih objekata kada je ugrožena nosivost temelja ili stubova objekta, izrada privremenih mostova ili pontona.

Mere koje se odnose na funkcionalnu obnovu infrastrukture jesu:

Inženjersko-geološki i geotehnički istražni radovi;

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta;

Sanacija klizišta koja potencijalno ugrožavaju bezbednost saobraćaja;

Zaštita kosina useka i nasipa i drugih erodiranih površina;

Sanacija odrona i osulina;

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za obnovu građevinske i elektrotehničke železničke infrastrukture;

Obnova građevinske i elektrotehničke železničke infrastrukture – delimična i trajna sanacija pruga;

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za obnovu javnih puteva i obnovu putnih objekata;

Obnova javnih puteva;

Obnova i uređenje sistema za odvodnjavanje;

Obnova putnih objekata: drumskih mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka i vijadukta;

Uređenje vodotokova u zoni mostova i drugih mesta gde vodotok ugrožava javni put;

Naknadna hidrometrijska merenja za potrebe bezbednosti plovidbe;

Snimanje i rekonstrukcija rečnih nasipa.

Mere koje se odnose na potpunu obnovu oštećene infrastrukture i modernizaciju infrastrukturnih sistema jesu:

Inženjersko-geološki i geotehnički istražni radovi;

Uvođenje standarda otpornosti na rizik od prirodnih katastrofa;

Testiranje nosivosti konstrukcija oštećenih objekata;

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekata infrastrukture;

Osposobljavanje pruga za prihvat povećanog obima saobraćaja i povećanje brzine vozova;

Rekonstrukcija deonice puteva;

Rekonstrukcija mostova;

Povećanje nosivosti konstrukcija putnih objekata;

Uvođenja zaštite od poplava u blizini reka i unapređenje sistema za odvodnjavanje.

„Železnice Srbije” a.d. i JP „Putevi Srbije” su pokrenuli postupak izrade projektne dokumenatcije za obnovu određenog broja puteva i železničke infrastrukture i u toku je obezbeđenje odobrenja za izvođenje radova za deo urađenih projekata obnove. Pristupilo se i sprovođenju značajnog broja drugih mera koje se odnose na hitnu sanaciju infrastrukture. Detaljan pregled otklonjenih oštećenja na putevima i železničkoj infrastrukturi, kao i prikaz planiranih sanacija koje će se finansirati iz različitih izvora, dati su u prilozima 1-7, koji su sastavni deo ovog programa.

Rokovi za sprovođenje mera

Mere koje se odnose na hitnu sanaciju infrastrukture treba sprovesti do kraja 2014. godine. Mere koje se odnose na funkcionalnu obnovu infrastrukture treba sprovesti do kraja 2015. godine. Mere koje se odnose na potpunu obnovu oštećene infrastrukture i modernizaciju infrastrukturnih sistema treba sprovesti do kraja 2018. godine.

Nosioci sprovođenja programa

Sprovođenje ovog programa biće u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava, imalaca javnih ovlašćenja, tj. javnih preduzeća i zavisnih privrednih društava („Železnice Srbije” a.d. i JP „Putevi Srbije”), Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva privrede, Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja i Komisije za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda.

Investitorska prava za izvođenje radova na obnovi infrastrukturnih objekata koji su u svojini Republike Srbije vršiće javna preduzeća, odnosno zavisna privredna društva, bez posebnog ovlašćenja Vlade, u skladu sa članom 35. Zakona.

Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja

Potrebna finansijska sredstva za sprovođenje ovog programa obezbeđuju se u skladu sa članom 5. Zakona.

U oblasti železničkog saobraćaja, preliminarno procenjena sredstava za realizaciju obnove železničke infrastrukture iznose 3.381.643.360,00 dinara. Dodatno, za obnovu železničke pruge Požarevac – Sopot Požarevački – Kostolac potrebno je planirati sredstva u iznosu od oko 696.000.000,00 dinara, što ukupno iznosi 4.077.643.360,00 dinara (preko 35 miliona evra).

Preraspodelom i realokacijom dela sopstvenih sredstava odobrenih Programom poslovanja „Železnice Srbije” a.d. za 2014 godinu, obezbeđeno je 85.000.000,00 dinara. „Železnice Srbije” a.d. planiraju obezbeđenje dela sredstava iz vanrednih prihoda u iznosu od 735.000.000,00 dinara, koja će moći da se koriste po dobijanju saglasnosti Vlade na Program o izmenama i dopunama na program poslovanja Železnice Srbije. Za preostala neobezbeđena sredstva u iznosu od 3.257.643.360,00 neophodno je obezbediti dodatne izvore finansiranja.

U oblasti drumskog saobraćaja, preliminarno je procenjena šteta koja iznosi preko 12 milijardi dinara (preko 105 miliona evra), a usled novih padavina i vremenskog odvijanja sleganja tla, moguća je pojava novih oštećenja i proširenje zone već oštećenih objekata i povećanje stepena oštećenja. Preliminarno procenjena šteta na državnim putevima I i II reda i klizištima iznosi 3.954.837.295,00 dinara, šteta na putnim objektima 663.379.872,00 dinara, šteta na koridorima (Koridor 10 –E 80 i Ruta 4 – Put E 763) 1.809.953.800,00 dinara, dok procenjena šteta na lokalnim putevima iznosi oko 5.605.796.579,00 dinara.

Preraspodelom i realokacijom dela sopstvenih sredstava odobrenih Programom poslovanja JP „Putevi Srbije” obezbeđena su sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za hitnu sanaciju javnih puteva. Reprogramiranjem kredita za projekat „Rehabilitacija i bezbednost puteva” izdvojeno je oko 70 miliona evra za hitnu sanaciju kritičnih deonica puteva oštećenih u majskim poplavama. Dodatno, u postupku je obezbeđivanje oko 4 miliona evra za rekonstrukciju puta Krst-Korenita-Krupanj kroz novi projekat „Podrška za obnovu poplavljenih područja u Srbiji” iz sredstava IPA 2012, a trebalo bi da bude obezbeđeno i 10,49 miliona evra iz sredstava IPA 2014 za sanaciju kritičnih klizišta i putnih objekata. Za preostala potrebna sredstva neophodno je obezbediti dodatne izvore finansiranja.

Ostavite komentar