Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13 i 116/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE JAČANJU REGIONALNE KONKURENTNOSTI U 2014. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini („Službeni glasnik RSˮ, br. 27/14 i 65/14), u Programu podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini, u Odeljku „1) Uvodni deo”, stav 1. menja se i glasi:

„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13 i 116/14) član 7, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, predviđena su sredstva u iznosu od 34.519.000,00 dinara. Od navedenog iznosa 30.000.000,00 dinara je opredeljeno za realizaciju sledećih mera:

(1) iznos od 10.000.000,00 dinara namenjen je za meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti;

(2) iznos od 20.000.000,00 dinara namenjen je za meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: ARRA) u realizaciji regionalnih projekata.ˮ

Stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E NJ E

Pravni osnov za donošenje Uredbe

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini sadržan je u odredbi člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RSˮ, br. 110/13 i 116/14) kojim je propisano da će se raspored i korišćenje sredstava u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacije ekonomske klasifikacije 451- subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, vršiti po posebnim aktima Vlade kao i u odredbi člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) kojim je propisano da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13 i 116/14) član 7, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 451- subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđena su sredstva u iznosu od 34.519.000, 00 dinara. Od navedenog iznosa 30.000.000, 00 dinara je opredeljeno za realizaciju mera utvrđenih Uredbom o utvrđivanju Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini („Službeni glasnik RS”, br. 27/14 i 65/14) imajući u vidu da poslove regionalnog razvoja po Zakonu o ministarstvima („Službeni glasnik RSˮ, broj 44/14) sada obavlja Ministarstvo privrede.

Razlozi za donošenje uredbe

Osnovni razlog za donošenje Uredbe o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške jačanju regionalne konkuretnosti u 2014. godini je obezbeđivanje sprovođenja politike regionalnog razvoja u 2014. godini i usklađivanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu („Službeni glasnik RSˮ broj 116/14).

Stupanjem na snagu navedenog zakona, ne može se više kao pravni osnov za donošenje pojedinačnih akata o prenosu sredstava po navedenim merama Programa navoditi Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Službeni glasnik RSˮ, broj 46/14).

Iz navedenih razloga Ministarstvo privrede predlaže donošenje Uredbe o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške jačanju regionalne konkuretnosti u 2014. godini.

Objašnjenje pojedinačnih rešenja

Članom 1. predviđeno je da se u Uredbi o utvrđivanju Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 27/14 i 65/14), u Programu podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini, u Odeljku 1) „Uvodni deo”, stav 1. menja i glasi:

„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/13 i 116/14) član 7, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacije ekonomske klasifikacije 451- subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, predviđena su sredstva u iznosu od 34.519.000,00 dinara. Od navedenog iznosa 30.000.000,00 dinara je opredeljeno za realizaciju sledećih mera:

(1) iznos od 10.000.000,00 dinara namenjen je za meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti;

(2) iznos od 20.000.000,00 dinara namenjen je za meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: ARRA) u realizaciji regionalnih projekata.“

U istom odeljku stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

Članom 2. predviđeno je da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje ove uredbe

Za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su sredstva Zakonom o budžetu u okviru razdela 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 451- subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u iznosu od 30.000.000,00 dinara.

Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Službeni glasnik RSˮ, broj 46/14) tačka 2. podtačka 4), u okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacije ekonomske klasifikacije 451- subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, predviđena su sredstva u iznosu od 178.519.000,00 dinara. Od navedenog iznosa 30.000.000,00 dinara je opredeljeno za realizaciju mera predviđenih u stavu 1. ovog odeljka.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RSˮ broj 116/14), član 7, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacije ekonomske klasifikacije 451- subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, predviđena su sredstva u iznosu od 34.519.000,00 dinara. Od navedenog iznosa 30.000.000,00 dinara je opredeljeno za realizaciju ovog programa.

Predviđeni iznos sredstava za sprovođenje ovog programa se nije menjao, ali se zbog donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu ne može više kao pravni osnov za donošenje pojedinačnih akata o prenosu sredstava po navedenim merama Programa navoditi Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Službeni glasnik RSˮ, broj 46/14), već ovaj zakon.

Razlozi zbog kojih se predlaže da Uredba stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije

Stupanje Uredbe na snagu narednog dana od dana objavljivanja je neophodno zbog nastavka realizacije ovog programa.

Ostavite komentar