Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE REGIONALNOM I LOKALNOM RAZVOJU U 2013. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini („Službeni glasnik RS”, broj 68/13), u Programu podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini, u Uvodnom delu, stav 1. podtačka (1) broj: „20.000.000,00” zamenjuje se brojem: „6.500.000,00”.

U podtački (2) broj: „43.000.000,00” zamenjuje se brojem: „50.000.000,00”.

U podtački (3) broj: „7.000.000,00” zamenjuje se brojem: „13.500.000,00”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E NJ E

Pravni osnov za donošenje Uredbe

Pravni osnovzadonošenjeUredbeo izmenama Uredbe outvrđivanjuProgramapodrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godinisadržanje u odredbičlana7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RSˮ, br. 114/12 i 59/13) kojimjepropisano daće se raspored i korišćenje sredstava u okviru razdela 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama vršiti po posebnim aktima Vlade, kao i u odredbičlana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- US i 72/12)kojim je propisano da Vladauredbompodrobnijerazrađujeodnosuređenzakonom, u skladusasvrhom i ciljemzakona.

Razlozi za donošenje uredbe

Osnovni razlog za donošenje Uredbe o izmenama Uredbe o utvrđivanjuPrograma podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godinije obezbeđivanje sprovođenja programa, imajući u vidu da je veći broj prijava stigao za meru sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i da prvobitno planirana sredstva od 7.000.000,00 dinara nisu dovoljna za realizaciju, kao i dajeprimljenvećibrojprijava zamerusufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata i da prvobitno planirani iznos od 43.000.000,00 neće biti dovoljan za realizaciju programa, dok je za meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti stigao manji broj prijava od planiranih i preraspodelom planiranih sredstava po merama omogućiće se realizacija programa u potpunosti, a ukupan iznos sredstava planiran za realizaciju programa ostaje isti i iznosi-70.000.000,00 dinara.

Objašnjenje pojedinačnih rešenja

Članom 1.Uredbe predviđeno je da seu Uredbi o utvrđivanju Programapodrškeregionalnom i lokalnomrazvoju u 2013. godini(„Službeni glasnik RSˮ, broj 68/13), u Programu podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini, u Uvodnomdelu, stav 1. u podtački (1) broj:„20.000.000,00”zamenjujesebrojem: „6.500.000,00”, u podtački (2) broj: „43.000.000,00”- brojem: „50.000.000,00”, u podtački (3) broj: „7.000.000,00”- brojem: „13.500.000,00”.

Članom 2. predviđeno je da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje ove uredbe

Za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije u okviru razdela 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u iznosu od 70.000.000,00 dinara.

RazlozizbogkojihsepredlažedaUredbastupinasnagupreosmogdanaoddanaobjavljivanja u SlužbenomglasnikuRepublikeSrbije

RazlozizastupanjeUredbenasnagunarednogdanaoddanaobjavljivanjajeneophodno zbog završetka realizacije programa.

Ostavite komentar