Uredba o utvrđivanju Programa kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA INVESTICIONA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU I OPREMU U 2012. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Kreditna podrška kroz subvencionisanje dela kamate koju banke naplaćuju korisnicima kredita koristi se radi podsticanja poljoprivredne proizvodnje, u skladu sa Uredbom o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 17/12 – u daljem tekstu: Uredba) i uslovima utvrđenim ovom uredbom.

Član 3.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe za 2012. godinu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u iznosu određenom posebnim aktom Vlade.

Sredstva za obaveze nastale sprovođenjem ove uredbe obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije za godinu u kojoj te obaveze dospevaju, a u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici po osnovu otplata kredita.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827011.0064.37.Doc/1

PROGRAM

KREDITNE PODRŠKE ZA INVESTICIONA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU I OPREMU U 2012. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE

1. Ciljevi programa

Programom kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate (u daljem tekstu: Program) utvrđuju se posebni uslovi za ostvarivanje prava na kreditnu podršku kroz subvencionisanje dela kamate koju banke naplaćuju korisnicima kredita za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme u 2012. godini (u daljem tekstu: kreditna podrška za nabavku mehanizacije i opreme).

Kreditna podrška za nabavku mehanizacije i opreme sprovodi se radi obezbeđivanja povoljnijih uslova za korišćenje kredita namenjenih nabavci mehanizacije i opreme u 2012. godini u odnosu na tržišne, a u cilju povećanja produktivnosti i efikasnosti poljoprivredne proizvodnje, kao i konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava, a samim tim i daljeg razvoja i modernizacije poljoprivrede.

2. Korišćenje sredstava

Pravo na kreditnu podršku za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu pod uslovima utvrđenim Uredbom imaju:

1) fizičko lice;

2) preduzetnik;

3) pravno lice.

Pravno lice ima pravo na kreditnu podršku za nabavku mehanizacije i opreme ako je razvrstano u malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, kao i zemljoradnička zadruga.

Fizičko lice, preduzetnik i pravno lice iz stava 1. ovog odeljka (u daljem tekstu: korisnik) ostvaruju pravo na kreditnu podršku za nabavku nove mehanizacije i opreme, i to:

1) mehanizacije i opreme za proizvodnju žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, i to za:

(1) traktore i traktorske kabine,

(2) mehanizaciju za osnovnu i predsetvenu obradu zemljišta,

(3) mehanizaciju za setvu ratarskih kultura,

(4) mehanizaciju za zaštitu ratarskih kultura od bolesti, štetočina i korova,

(5) opremu za čuvanje/preradu/ pakovanje uljanih kultura, gajenog lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, gajenih vrsta gljiva,

(6) opremu za čuvanje/preradu/ pakovanje šumskih plodova i lekovitog bilja sakupljenog iz prirode,

(7) traktorske prikolice,

(8) kombajne i adaptere za kombajne,

(9) berače za kukuruz;

2) mehanizacije i opreme za proizvodnju voća, povrća i ukrasnog bilja, i to:

(1) specijalizovanih traktora za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju,

(2) mehanizacije za setvu i sadnju povrtarskog bilja,

(3) mehanizacije i opreme za zaštitu voća i povrća od bolesti, štetočina, korova, grada i hladnoće,

(4) opreme i materijala za gajenje povrća u zaštićenom prostoru pokrivenog plastičnim materijalima,

(5) mehanizacije za berbu voća i povrća,

(6) opreme za pranje, kalibriranje, klasiranje, poliranje i pakovanje voća i povrća kao i boks paleta za skladištenje voća i povrća u hladnjačama i rashladnih uređaja za hladnjače,

(7) mehanizacije za uklanjanje ostataka nakon rezidbe voća,

(8) opreme za pakovanje sadnog materijala ukrasnog bilja (seme, lukovica, sadnica),

(9) mulčera,

(10) heksagona sa priključcima (muler sa priključcima),

(11) mašina za zelenu berbu,

(12) ulagača za đubrivo,

(13) mehaničkih sredstava za zaštitu bilja;

3) mobilnih sušara;

4) opreme i mehanizacije za navodnjavanje;

5) mehanizacije i opreme za stočarsku proizvodnju, i to:

(1) mehanizacije za pripremu kabaste stočne hrane,

(2) opreme za mužu, hlađenje i čuvanje mleka,

(3) opreme za sisteme za automatsko napajanje i ishranu životinja,

(4) mehanizacije i opreme za manipulaciju stajnjakom i osokom,

(5) opreme za ventilaciju objekata za gajenje životinja,

(6) opreme za gajenje i termoregulaciju svinjarskih i živinarskih farmi,

(7) specijalizovane opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih i priplodnih jaja,

(8) opreme za pčelarstvo,

(9) prikolica atestiranih za prevoz košnica pčela,

(10) atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela.

Izuzetno od stava 3. ovog odeljka korisnik ostvaruje pravo na kreditnu podršku za nabavku mehanizacije i opreme i kada je u pitanju nabavka polovnog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela (vozila se moraju atestirati i kopija atesta dostaviti u roku od 60 dana od dana isporuke predmeta kredita) pojedinačne vrednosti do 500.000 dinara.

Uz zahtev za korišćenje kreditne podrške za nabavku mehanizacije i opreme podnosi se predračun za nabavku te opreme i mehanizacije i druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke, osim za nabavku atestiranog polovnog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela kada se uz zahtev podnosi predugovor o kupoprodaji koji sadrži način plaćanja isključivo preko računa.

Posle puštanja kredita u tečaj, a najkasnije 30 dana od dana isporuke predmeta kredita korisnik dostavlja sledeću dokumentaciju:

1) original ili overenu kopiju računa za nabavljenu opremu i mehanizaciju;

2) otpremnicu kojom se dokazuje nabavka opreme i mehanizacije za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;

3) kopiju garantnog lista za izvršenu nabavku mehanizacije i opreme za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista;

4) overen ugovor o kupoprodaji koji sadrži način plaćanja isključivo preko računa za nabavku polovnog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela;

5) drugu dokumentaciju u skladu sa poslovnom politikom banke.

Korisnik ima obavezu da kredit koristi u skladu sa namenom za koju je odobren, odnosno da opremu i mehanizaciju koja je predmet kredita upotrebljava u skladu sa njihovom namenom, da je ne otuđi i ne daje drugim licima na korišćenje ili u zakup do momenta otplate kredita.

4827012.0064.15.doc/2

Ostavite komentar