Uredba o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA RASPODELE I KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA KREDITIRANjE PREDUZEĆA KOJA OBAVLjAJU DELATNOST U OBLASTI PREHRAMBENE INDUSTRIJE ZA 2008. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2008. godinu.

Član 2.

Uslovi i način raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije vršiće se prema Programu raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2008. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Pravo na korišćenje sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije (u daljem tekstu: preduzeća iz prehrambene industrije) imaju preduzeća koja su registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti prehrambene industrije i koja imaju ugovorenu proizvodnju i prodaju za poznatog kupca.

Član 4.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava iz člana 1. ove uredbe podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ispunjenost uslova za korišćenje sredstava iz stava 1. ovog člana utvrđuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 5.

Sredstava iz člana 1. ove uredbe usmeravaju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu 2008. godine

VLADA

POTPREDSEDNIK

4427008.049.doc/1

PROGRAM

RASPODELE I KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA KREDITIRANjE PREDUZEĆA KOJA OBAVLjAJU DELATNOST U OBLASTI PREHRAMBENE INDUSTRIJE ZA 2008. GODINU

Ovim programom utvrđuje se raspodela i korišćenje sredstava namenjenih za kreditiranje preduzeća iz prehrambene industrije u 2008. godini.

Sredstva za kreditiranje preduzeća iz prehrambene industrije u iznosu od 150.000.000 dinara obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, Razdeo 14 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ekonomska klasifikacija 621 Nabavka domaće finansijske imovine.

Navedena sredstva prebacuju se na poseban podračun Fonda za razvoj Republike Srbije koji je otvoren za ovu namenu. Sredstva sa podračuna Fonda za razvoj Republike Srbije će se koristiti u skladu sa zakonom i Programom rada Fonda za razvoj Republike Srbije.

Prioritet pri odobravanju sredstava iz ovog programa imaće preduzeća iz prehrambene industrije koja se pripremaju za privatizaciju ili su otpočela proces privatizacije, kao i preduzeća koja višak zaposlenih rešavaju u skladu sa odgovarajućim programom Vlade.

1. Namena sredstava za kreditiranje preduzeća

iz prehrambene industrije

Sredstva za kreditiranje preduzeća iz prehrambene industrije mogu se koristiti za sledeće namene, i to:

1) za obrtna sredstva – za preduzeća koja imaju sve pretpostavke za pokretanje ili povećanje obima proizvodnje – domaće i strano tržište, odnosno ugovore o prodaji roba i usluga, kapacitete, stručnu i ostalu radnu snagu;

2) za osnovna sredstva – izuzetno za preduzeća kod kojih manja ulaganja u osnovna sredstva omogućavaju otklanjanje, pokretanje ili osetno povećanje proizvodnje za koju imaju obezbeđen plasman na domaćem i stranom tržištu.

2. Način prijavljivanja za odobravanje sredstava

Preduzeća koja ispunjavaju uslove za namensko korišćenje sredstava iz ovog programa, podnose odgovarajući zahtev Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtev treba da sadrži poslovni plan za 2008. godinu, bitne efekte realizacije poslovnog plana za zaposlenost, nivo efikasnosti i poziciju preduzeća na tržištu, kao i kopiju ugovora o proizvodnji (uslugama) i prodaji za poznatog kupca.

Poslovni plan za 2008. godinu po mesecima treba da sadrži osnovni program proizvodnje (usluga) i plan prodaje, kao i plan novčanog toka, sa pregledom namene, obima i dinamike povlačenja traženih kredita iz sredstava za kreditiranje preduzeća iz prehrambene industrije.

Preduzeća koja su bila korisnici kredita iz sredstava za subvencije u privredi u 2004, 2005, 2006. i 2007. godini, dostaviće i pokazatelje o ostvarenim efektima korišćenja ovih sredstava.

3. Način korišćenja i otplate kredita

Sredstva za kreditiranje preduzeća iz prehrambene industrije korisnicima odobrava rešenjem ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Sredstva za kreditiranje mogu se koristiti:

1) na osnovu akta Vlade za preduzeća čije programe poslovno-finansijske konsolidacije i programe za rešavanje viška zaposlenih prihvati Vlada, i

2) na predlog Stručne radne grupe za razmatranje i ocenu poslovnih planova preduzeća iz prehrambene industrije – kandidata za korišćenje kredita (u daljem tekstu: Stručna radna grupa), po osnovu podnetog zahteva, za ostala preduzeća.

Stručnu radnu grupu imenuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstva finansija, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva trgovine i usluga i Ministarstva rada i socijalne politike.

Krediti za preduzeća iz prehrambene industrije za 2008. godinu usmeravaće se korisnicima preko Fonda za razvoj Republike Srbije uz valutnu klauzulu i obezbeđenje kredita sopstvenim menicama ili ovlašćenjima u skladu sa članom 4. Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 5/03 i „Službeni glasnik RS”, br. 43/04 i 62/06), i to pod sledećim uslovima:

– sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou,

– sa rokom vraćanja kredita od 36 meseci, kod koga je grejs period 12 meseci od dana povlačenja kredita u toku koga se kamata obračunava tromesečno unazad i pripisuje glavnom dugu.

Korisnik je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema rešenja zaključi ugovor o kreditu sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

Korisnik kredita za 2008. godinu polugodišnje će dostavljati Stručnoj radnoj grupi izveštaje o korišćenim sredstvima.

Krediti se otplaćuju Fondu za razvoj Republike Srbije. Fond će mesečno izveštavati Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o iznosu vraćenih kreditnih sredstava. Vlada će, na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, utvrditi raspored i korišćenje vraćenih kreditnih sredstava.

Na zahtev korisnika kredita, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, po prethodno pribavljenom mišljenju Stručne radne grupe, može da predloži Fondu za razvoj Republike Srbije da se sredstva koja su odobrena kao kreditna pretvore u trajni ulog države, odnosno Fonda za razvoj Republike Srbije u kapitalu tog preduzeća.

Sredstva vraćena Fondu za razvoj Republike Srbije po osnovu otplate kredita odobrenog po Uredbi o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća prehrambene industrije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 66/04), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 21/05), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 38/06), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za period januar-mart 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 6/07), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 38/07) i Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 67/07), koristiće se kao kreditna sredstva, na način i pod uslovima utvrđenim ovim programom.

Na zahtev korisnika kredita odobrenog po Uredbi o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća prehrambene industrije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 66/04), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 21/05), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 38/06), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za period januar-mart 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 6/07), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 38/07) i Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 67/07), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, po prethodno pribavljenom mišljenju Stručne radne grupe, može odobriti odlaganje početka otplate kredita za 12 do 24 meseca.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavljaće Ministarstvu finansija – Sektoru za budžetsku inspekciju i reviziju kvartalne izveštaje o realizaciji ovog programa po korisnicima, radi sprovođenja kontrole namenske upotrebe sredstava.

4. Planirana mesečna dinamika korišćenja sredstava

Odobravanje sredstava vršiće se mesečno.

4427008.049.doc/2

OBRAZLOŽENjE

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

U ovoj godini će se vršiti subvencionisanje investicija u proizvodno-preradne strukture u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta prehrambene industrije zemlje, odnosno tehničko-tehnološkog unapređenja procesa proizvodnje i prerade hrane.

Kreditiranje preduzeća iz prehrambene industrije omogućiće podsticanje proizvodnje i izgradnje konkurentnijeg i profitabilnijeg poljoprivrednog sektora. Izdvojena sredstva koristiće se namenski, isključivo za kreditiranje preduzeća iz prehrambene industrije, prema programu koji je sastavni deo ove uredbe.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2008. godinu, koji će se vršiti prema Programu raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2008. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Pravo na korišćenje sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije imaju preduzeća koja su registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti prehrambene industrije i koja imaju ugovorenu proizvodnju i prodaju za poznatog kupca.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ispunjenost uslova za korišćenje sredstava utvrđuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Sredstva se usmeravaju preko Fonda za razvoj Republike Srbije.

IV POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Sredstva predviđena za subvencionisanje prehrambene industrije za 2008. godinu iznose 150.000.000 dinara.

Predviđena sredstva za ovu namenu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, Razdeo 14 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 621 Nabavka domaće finansijske imovine u iznosu od 3.000.000.000 dinara.

Raspored i korišćenje zakonom predviđenih sredstava od 3.000.000.000 dinara izvršen je po posebnom aktu koji je donela Vlada, od čega za subvencionisanje prehrambene industrije 150.000.000 dinara.

V STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427008.049.doc/3

Ostavite komentar