Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju regionalne konkurentnosti u 2015. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU REGIONALNE KONKURENTNOSTI U 2015. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podrške razvoju regionalne konkurentnosti u 2015. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Prijavni formular – Obrazac 1, kao i obrasci 2-4. koji se podnose za sufinansiranje projekta, odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

PROGRAMPODRŠKE RAZVOJU REGIONALNE KONKURENTNOSTI U 2015. GODINI

I. Uvodni deo

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14) na Razdelu 20 – Ministarstvo privrede, Program 1505 – Regionalni razvoj, Funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, Programska aktivnost/projekat 0001 Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima opredeljen je iznos od 30.000.000,00 dinara za realizaciju Programa podrške razvoju regionalne konkurentnosti u 2015. godini.

Programom podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2015. godini (u daljem tekstu: Program) utvrđuju se ciljevi, mere, način realizacije i praćenje realizacije Programa.

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija).

II. Cilj Programa

Cilj Programa je podrška regionalnom razvoju, povećanje konkurentnosti u regionima i unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

III. Način realizacije

Program će se realizovati kroz podršku akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: ARRA) za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora, kao i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

IV. Korisnici

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju ARRA, osnovane u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/10 i 4/12).

V. Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje učešća ARRA u realizaciji projekata od značaja za regionalni i lokalni razvoj, koji su ARRA odobreni na javnom konkursu kod domaćeg ili međunarodnog donatora.

Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:

1) razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl.). Pod poslovnom infrastrukturom podrazumevaju se: industrijske zone, industrijsko-tehnološki parkovi, poslovni inkubatori i klasteri.

2) projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime;

3) revitalizacija braunfild lokacija;

4) uspostavljanje i/ili unapređenje međuopštinske saradnje;

5) projekti javno-privatnog partnerstva;

6) urbano-ruralni projekti;

7) poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za građane i privredu.

VI. Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava ARRA

Uslovi pod kojima se Akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama dodeljuju bespovratna sredstva su:

1) da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta;

2) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

3) da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

4) da račun podnosioca zahteva nije u blokadi;

5) da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj.

VII. Finansijski okvir

Ministarstvo će sufinansirati do 50% finansijskog učešća koje su obezbedile ARRA i to samo za opravdane troškove, bez poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći ne može preći iznos od 2.000.000,00 dinara.

U slučaju da se najmanje 50% broja jedinica lokalne samouprave obuhvaćenih projektom nalaze u IV grupi nivoa razvijenosti, visina sufinansiranja će biti 75%.

Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranje ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.

VIII. Opravdani troškovi koji su predmet sufinansiranja

Sufinansiraće se sledeći opravdani troškovi: troškovi ljudskih resursa, radovi, troškovi projekta: troškovi prevoda, troškovi izrade studija, istraživanja, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade publikacija, troškovi za povećanje vidljivosti projekta i troškovi evaluacija.

Troškovi ljudskih resursa ne mogu da budu viši od 20% ukupnog iznosa sredstava koja ARRA traži od Ministarstva.

Sredstva za realizaciju mere se ne mogu koristiti za: zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita, troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike, carinske i administrativne troškove, kreditiranje trećih lica i kupovinu opreme.

IX. Dinamika prenosa sredstava

Sredstva odobrene bespovratne pomoći isplatiće se prema sledećoj dinamici:

50% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon potpisivanja ugovora između Nacionalne agencije i korisnika sredstava i to u roku od 30 dana od dana potpisivanja;

50% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon realizacije aktivnosti, odnosno nakon podnošenja izveštaja o realizaciji aktivnosti i ostale neophodne dokumentacije čiji će sadržaj biti definisan ugovorom.

X. Javni poziv

Ministarstvo će po donošenju Programa od strane Vlade i potpisivanju ugovora sa Nacionalnom agencijom raspisati javni poziv za učešće u Programu.

Prijave će se primati najkasnije do 1. oktobra 2015. godine, odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Ukoliko se raspoloživa sredstva utroše pre isteka krajnjeg roka za podnošenje prijava obaveštenje o toj činjenici će biti dostupno na internet stranici Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs.

Ministarstvo će objaviti javni poziv u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ministarstvo će javni poziv, konkursnu dokumentaciju i obrasce objaviti na internet stranici Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs.

XI. Neophodna dokumentacija

Neophodna dokumentacija koja se obavezno podnosi prilikom prijavljivanja:

1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1;

2) osnivački akt podnosioca zahteva (potpisan i overen);

3) izveštaj Narodne banke Srbije da račun podnosioca nije u blokadi;

4) overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;

5) potvrdu nadležne filijale Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;

6) potpisana pismena izjava o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) – Obrazac broj 2;

7) potpisana pismena izjava o saglasnosti sa uslovima iz javnog poziva i saglasnost podnosioca zahteva da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 3;

8) potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca zahteva, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 4;

9) rešenje o akreditaciji;

10) overena kopija ugovora kojim je odobren projekat (projekat treba da bude odobren najranije od 1. januara 2014. godine, a ugovor potpisan najranije 1. januara 2014. godine, a najkasnije na dan podnošenja prijave Ministarstvu) od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse, sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD -u;

11) biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu.

Zahtevana prateća dokumentacija mora biti u originalu ili overenim fotokopijama originala.

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa javnim pozivom za podnosioce zahteva predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd. Jedan primerak dokumentacije mora biti original ili kopiran i overen od strane nadležnog državnog organa, dok drugi primerak može biti samo kopiran.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – mera sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata sa naznakom – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

XII. Kriterijumi i postupak odabira prijava

Kontrolu formalne ispravnosti, pregledanje i ocenjivanje prijava obavlja Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava (u daljem tekstu: Komisija) koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja.

Komisija postupak odabira prijava sprovodi po sledećim kriterijumima: finansijski i operativni kapacitet, usklađenost sa strateškim dokumentima i održivost.

Prijava mora da bude ocenjena sa najmanje 55 bodova da ne bi bila odbijena.

XIII. Zaključivanje ugovora

Nakon donošenja odluka Komisije Ministarstvo će odluke o odobravanju sredstava dostaviti Nacionalnoj agenciji koja je dužna da pismeno, u roku od osam dana od dana prijema odluka Komisije, preporučenom poštom, obavestiti učesnike o rezultatima javnog poziva i izabrane podnosioce prijava pozove da pristupe potpisivanju ugovora sa Nacionalnom agencijom o korišćenju bespovratnih sredstava koji mora da sadrži obavezu korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, mora ista da vrati u skladu sa ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 30. juna 2016. godine.

XIV. Način realizacije Programa

Po donošenju Programa, javni poziv za podnošenje zahteva i sva neophodna dokumentacija Programa biće objavljeni na sajtu Ministarstva i Nacionalne agencije.

Ministarstvo će po donošenju Programa, potpisati ugovor o realizaciji Programa sa Nacionalnom agencijom, kojim će se na Nacionalnu agenciju preneti obaveza zaključivanja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, kao i prenos i kontrola namenskog korišćenja bespovratnih sredstava.

Ministarstvo će po donošenju odluka o dodeli sredstava korisnicima, radi realizacije Programa, preneti sredstva na podračune posebne namene Nacionalnoj agenciji u skladu sa ugovorom o realizaciji Programa.

Nacionalna agencija će po zaključenju ugovora sa korisnicima sredstava preneti sredstva korisnicima prema dinamici utvrđenoj za svaku od mera Programa.

Za realizaciju Programa Nacionalna agencija će pružati pomoć u pripremi zahteva i potrebne dokumentacije podnosiocima zahteva (ARRA).

XV. Praćenje realizacije Programa

Nacionalna agencija će Ministarstvu dostaviti izveštaje o realizaciji Programa, koje će Ministarstvo, radi informisanja, dostaviti Vladi.

Ostavite komentar