Uredba o utvrđivanju Programa razvoja i unapređenja stočarstva za 2007. godinu

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA RAZVOJA

I UNAPREĐENJA STOČARSTVA ZA 2007. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program razvoja i unapređenja stočarstva za 2007. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Obim i vrste mera kod velikih preživara, kod sitnih preživara, kod kopitara, u svinjarstvu, u živinarstvu i u pčelarstvu, obim sredstava za sprovođenje ovih mera, kao i način raspodele sredstava utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427007.104.doc/1

P R O G R A M

RAZVOJA I UNAPREĐENjA STOČARSTVA ZA 2007. GODINU

I

U 2007. godini obaviće se mere selekcije kod velikih preživara, kod sitnih preživara, kod kopitara, u svinjarstvu, u živinarstvu i u pčelarstvu.

II

Mere selekcije obaviće se u obimu i u visini jedinične cene utvrđene u tabeli za svaki vid rada, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenih za te namene, i to:

1. MERE SELEKCIJE KOD VELIKIH PREŽIVARA Red.br. Mere selekcije Planirani obim za 2007. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno 1 2 3 4 5   Autohtone rase goveda         Buša       1. Selekcijske smotre 70 350 24.500 2. Kontrola mlečnosti i plodnosti umatičenih krava 20 2.000 40.000 UKUPNO: 64.500   Plemenite rase goveda         Simentalska rasa       1. Selekcijske smotre 72.000 350 25.200.000 2. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 27.000 2.000 54.000.000 3. Kontrola bikovskih majki 350 5.000 1.750.000 4. Performans test bikova 100 40.000 4.000.000 5. Biološki test bikova 40 32.000 1.280.000 6. Progeni test na mlečnost 25 66.000 1.650.000 UKUPNO: 87.880.000   Holštajn-frizijska rasa       1. Selekcijske smotre 14.000 350 4.900.000 2. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 9.000 760 6.840.000 3. Kontrola bikovskih majki 100 3.000 300.000

4. Performans test bikova 25 40.000 1.000.000 5. Biološki test bikova 10 32.000 320.000 6. Progeni test na mlečnost 10 66.000 660.000 UKUPNO: 14.020.000   Domaći bivo       1. Selekcijske smotre 100 350 35.000 UKUPNO: 35.000 SVEGA KOD VELIKIH PREŽIVARA: 101.999.500 2. MERE SELEKCIJE U SVINjARSTVU Red.br. Mere selekcije Planirani obim za 2007. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno 1 2 3 4 5 Autohtone rase svinja   Moravka       1. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 50 300 15.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 5 900 4.500 UKUPNO: 19.500   Resavka       1. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 10 300 3.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 2 900 1.800 UKUPNO: 4.800   Mangulica       1. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 300 300 90.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 10 900 9.000 UKUPNO: 99.000   Plemenite rase svinja       1. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 16000 300 4.800.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 400 900 360.000 3. Odabiranje i kontrola nerastovskih majki 600 4.000 2.400.000 4. Performans test nerastova 350 6.300 2.205.000 5. Performans test nazimica 6400 350 2.240.000 6. Biološki test nerastova 110 6.300 693.000 UKUPNO: 12.698.000 SVEGA U SVINjARSTVU: 12.821.300 3. MERE SELEKCIJE KOD SITNIH PREŽIVARA Red.br. Mere selekcije Planirani obim za 2007. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno 1 2 3 4 5 Autohtone rase ovaca   Pramenka – različiti sojevi       1. Selekcijske smotre 5000 100 500.000 2. Kontrola produktivnosti ovaca 2500 300 750.000 3. Kontrola mlečnosti ovaca 1000 1.400 1.400.000 4. Performans test ovnova 10 2.800 28.000 5. Biološki test ovnova 20 2.000 40.000 6. Progeni test ovnova 8 3.500 28.000 UKUPNO: 2.746.000   Plemenite rase ovaca       1. Selekcijske smotre 15000 100 1.500.000 2. Kontrola produktivnosti ovaca 10000 300 3.000.000 3. Kontrola mlečnosti ovaca 1500 1.400 2.100.000 4. Performans test ovnova 20 2.800 56.000 5. Biološki test ovnova 20 2.000 40.000 6. Progeni test ovnova 15 3.500 52.500 UKUPNO: 6.748.500   Autohtone rase koza         Balkanska i Srpska bela koza       1. Selekcijske smotre 1000 100 100.000 2. Kontrola produktivnosti koza 600 300 180.000 3. Kontrola mlečnosti koza 500 1.400 700.000 4. Performans test jarčeva 8 2.800 22.400 5. Biološki test jarčeva 8 2.000 16.000 6. Progeni test jarčeva 5 3.500 17.500 UKUPNO: 1.035.900   Plemenite rase koza       1. Selekcijske smotre 2000 100 200.000 2. Kontrola produktivnosti koza 1600 300 480.000 3. Kontrola mlečnosti koza 1600 1.400 2.240.000 4. Performans test jarčeva 7 2.800 19.600 5. Biološki test jarčeva 5 2.000 10.000 6. Progeni test jarčeva 5 3.500 17.500 UKUPNO: 2.967.100 SVEGA KOD SITNIH PREŽIVARA: 13.497.500 4. MERE SELEKCIJE KOD KOPITARA Red.br. Mere selekcije Planirani obim za 2007. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno 1 2 3 4 5 Autohtone rase konja   Domaći brdski konj         Rad na individualnim gazdinstvima       1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 20 2.500 50.000 2. Licenciranje pastuva 3 7.500 22.500 UKUPNO: 72.500   Rase konja namenjene sportu         Engleski punokrvni konj, kasači, lipicaneri         Rad na ergelama       1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 70 2.500 175.000 2. Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „papiniere“ na ergelama u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima 40 16.000 640.000 3. Uzgoj podmladaka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču od sopstvene proizvodnje na ergelama 50 7.100 355.000 UKUPNO: 1.170.000   Rad na individualnim gazdinstvima       1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 1000 2.500 2.500.000 2. Licenciranje pastuva 75 7.500 562.000 UKUPNO: 3.062.500   Balkanski magarac       1. Selekcijske smotre 25 400 10.000 UKUPNO: 10.000 SVEGA KOD KOPITARA: 4.315.000 5. MERE SELEKCIJE U ŽIVINARSTVU Red.br. Mere selekcije Planirani obim za 2007. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno 1 2 3 4 5   Autohtone rase         Crna svrljiška kokoš, svetlo smeđa istočnosrbijanska kokoš, novopazarska guska, podunavska guska       1. Identifikacija i obeležavanje 200 200 40.000 2. Kontrola produktivnosti svojstava 150 200 30.000 UKUPNO: 70.000 SVEGA U ŽIVINARSTVU: 70.000 6. MERE SELEKCIJE U PČELARSTVU Red.br. Mere selekcije Planirani obim za 2007. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno 1 2 3 4 5 1. Selekcionisane matice iz linija 25000 80 2.000.000 2. Performans test linija 8 37.000 296.000 3. Progeni test pčelinjih matica 4 47.000 188.000 4. Selekcija pčela na produktivnost 16 4.700 75.200 5. Praćenje novih ekotipova domaće karnike 4 47.000 188.000 UKUPNO: 2.747.200 SVEGA U PČELARSTVU: 2.747.200

III

Raspodelu sredstava i dinamiku korišćenja utvrdiće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu sprovedenog konkursa, a u zavisnosti od obezbeđenih sredstava i vremena obavljanja poslova.

IV

U 2007. godini kod velikih preživara, kod sitnih preživara i kod kopitara, posebno će se finansirati održavanje lokalnih i regionalnih izložbi koje organizuje ovlašćena organizacija.

IZLOŽBE

Veliki preživari do 4.000.000 dinara Mali preživari do 1.200.000 dinara Kopitari do 1.200.000 dinara UKUPNO: do 6.400.000 dinara

Finansiranje dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih izložbi vrši se za: utvrđivanje zdravstvenog stanja životinja, troškova prevoza, troškova osiguranja životinja i dela troškova namenjenih za zakup izložbenog prostora.

V

Sredstva za finansiranje poslova koordinacije za sprovođenje Programa razvoja i unapređenja stočarstva za 2007. godinu obezbeđuju se u visini do 4.063.515 dinara.

4427007.104.doc/2

Ostavite komentar