Uredba o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2015. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE REALIZACIJI MERA OD REGIONALNOG I LOKALNOG ZNAČAJA U 2015. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2015. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Prijavni formular – Obrazac 1, kao i obrasci 2-4. koji se podnose za sufinansiranje projekta, odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

PROGRAM PODRŠKE REALIZACIJI MERA OD REGIONALNOG I LOKALNOG ZNAČAJA U 2015. GODINI

I. Uvodni deo

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14) član 7, u okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede, Program – 1505 Regionalni razvoj, Funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, Programska aktivnost/Projekat 0001 – Uređenje zakonodavnog i institucionalnog okvira politike regionalnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti predviđena su sredstva u iznosu od 100.000.000, 00 dinara.

Navedeni iznos je opredeljen za realizaciju sledećih mera i to:

1) iznos od 60.000.000,00 dinara namenjen je za meru sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave razvrstanih u prvu, drugu i treću grupu prema stepenu razvijenosti, za realizaciju regionalnih i lokalnih projekata;

2) iznos od 20.000.000,00 dinara namenjen je za meru sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave razvrstanih u četvrtu grupu prema stepenu razvijenosti za realizaciju regionalnih i lokalnih projekata;

3) iznos od 20.000.000,00 dinara namenjen je za meru sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: ARRA).

Programom podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2015. godini (u daljem tekstu: Program) utvrđuju se ciljevi, mere, način realizacije i praćenje realizacije Programa.

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija).

II. Ciljevi Programa

Opšti cilj Programa je podrška ravnomernijem regionalnom i lokalnom razvoju, jačanje regionalnih institucionalnih kapaciteta, povećanje konkurentnosti regiona, oblasti i lokalne samouprave, unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

Specifični ciljevi koji bi trebalo da se ostvare realizacijom mera su:

1) podrška jedinicama lokalne samouprave, koje su razvrstane u prvu, drugu i treću grupu prema stepenu razvijenosti, za sufinansiranje učešća, koje su obezbedile jedinice lokalne samouprave, za projekte koji su od značaja za regionalni i lokalni razvoj, kao i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje;

2) podrška jedinicama lokalne samouprave razvrstanih u četvrtu grupu prema stepenu razvijenosti za sufinansiranje učešća, koje su obezbedile jedinice lokalne samouprave za projekte koji su od značaja za regionalni i lokalni razvoj, kao i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje;

3) jačanje institucionalne infrastrukture za podršku regionalnom razvoju kroz sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA.

III. Mere

Program se sastoji iz sledećih mera:

3.1. Mera sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave razvrstanih u prvu, drugu i treću grupu prema stepenu razvijenosti za realizaciju regionalnih i lokalnih projekata

3.1.1. Cilj mere je podrška jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj, kao i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

3.1.2. Korisnici

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave razvrstane u prvu, drugu i treću grupu prema stepenu razvijenosti.

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava primenjivaće se jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu do stupanja na snagu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2015. godinu.

3.1.3. Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni i lokalni razvoj.

Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:

1) razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl.).

Pod poslovnom infrastrukturom podrazumevaju se: industrijske zone, industrijsko-tehnološki parkovi, poslovni inkubatori i klasteri.

2) projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime;

3) revitalizacija braunfild lokacija;

4) uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje;

5) projekti javno-privatnog partnerstva.

3.1.4. Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa javnim pozivom;

2) da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta u budžetu jedinice lokalne samouprave;

3) da račun podnosioca prijave nije u blokadi.

3.1.5. Finansijski okvir

Ministarstvo će u određenom procentu sufinansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa neophodnog za kofinansiranje projekta koje su obezbedile jedinice lokalne samouprave, bez poreza na dodatu vrednost, i to u zavisnosti od nivoa razvijenosti na sledeći način:

1) do 70% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz treće grupe, bez poreza na dodatu vrednost;

2) do 60% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz druge grupe, bez poreza na dodatu vrednost;

3) do 50% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz prve grupe, bez poreza na dodatu vrednost.

Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranje ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta (podnosilac prijave) koji je odgovoran za raspodelu sredstava.

Ministarstvo neće sufinansirati učešće jedinica lokalne samouprave u projektima koji su već sufinansirani od strane ovog ministarstva u prethodnom periodu.

3.1.6. Opravdani troškovi koji su predmet sufinansiranja

Sufinansiraće se sledeći opravdani troškovi: troškovi radova, troškovi projekta, troškovi prevoda, troškovi izrade studija, istraživanja, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade publikacija, troškovi za povećanje vidljivosti projekta, troškovi evaluacija.

Sredstva za realizaciju mere se ne mogu koristiti za: troškove ljudskih resursa, troškove putovanja u cilju realizacije projekta, zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita, troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike, carinske i administrativne troškove, kreditiranje trećih lica i kupovinu opreme.

3.1.7. Dinamika prenosa sredstava

Sredstva odobrene bespovratne pomoći će se isplatiti prema sledećoj dinamici:

– 50% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon potpisivanja ugovora između Nacionalne agencije i korisnika sredstava i to u roku od 30 dana od dana potpisivanja;

– 50% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon realizacije aktivnosti, odnosno nakon podnošenja izveštaja o realizaciji aktivnosti i ostale neophodne dokumentacije čiji će sadržaj biti definisan ugovorom.

3.1.8. Javni poziv

Ministarstvo će po donošenju Programa i potpisivanju ugovora sa Nacionalnom agencijom raspisati javni poziv za učešće u meri 3.1. Programa.

Prijave će se primati najkasnije do 1. oktobra 2015. godine, odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Ukoliko se raspoloživa sredstva utroše pre isteka krajnjeg roka za podnošenje prijava, obaveštenje o toj činjenici će biti dostupno na internet stranici Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs.

Ministarstvo će objaviti javni poziv u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ministarstvo će javni poziv i konkursnu dokumentaciju objaviti na internet stranici Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs.

3.1.9. Neophodna dokumentacija

Neophodna dokumentacija koja se obavezno podnosi prilikom prijavljivanja:

1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1;

2) potvrda Narodne banke Srbije da račun podnosioca prijave nije u blokadi;

3) overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca prijave za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;

4) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) – Obrazac broj 2;

5) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o saglasnosti sa uslovima iz javnog poziva i saglasnost podnosioca prijave da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 3;

6) potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca prijave, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstava za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 4;

7) odluka jedinice lokalne samouprave o sufinansiranju projekta, sa pratećom dokumentacijom:

a) glavni projekat, odnosno projekat za izvođenje koji se prilaže u elektronskom formatu na CD-u,

b) akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava,

v) rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ukoliko studija o proceni uticaja na životnu sredinu nije potrebna, dostaviti akt nadležnog organa o toj činjenici);

8) overena kopija ugovora kojim je odobren projekat (projekat treba da bude odobren najranije 1. januara 2014. godine, a ugovor potpisan najranije 1. januara 2014. godine, a najkasnije na dan podnošenja prijave Ministarstvu) od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD-u, ukoliko se radi o projektu koji je već odobren;

9) biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu.

Zahtevana prateća dokumentacija mora biti u originalu ili overenim fotokopijama originala i obavezno se predaje u dva primerka.

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa javnim pozivom predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd. Jedan primerak dokumentacije mora biti original ili kopiran i overen od strane nadležnog državnog organa, dok drugi primerak može biti samo neoverena kopija.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – mera sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata sa naznakom – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

3.1.10. Kriterijumi i postupak odabira prijava

Kontrolu formalne ispravnosti, pregledanje i ocenjivanje prijava obavlja Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava (u daljem tekstu: Komisija) koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja.

Komisija postupak odabira prijava sprovodi po sledećim kriterijumima: finansijski i operativni kapacitet jedinice lokalne samouprave, usklađenost sa strateškim dokumentima i održivost projekta.

Prijava mora da bude ocenjena sa najmanje 55 bodova da ne bi bila odbijena.

3.1.11. Zaključivanje ugovora

Nakon donošenja odluka Komisije, Ministarstvo će odluke o odobravanju sredstava dostaviti Nacionalnoj agenciji koja je dužna da pismeno, u roku od osam dana od dana prijema odluka Komisije, preporučenom poštom, obavestiti učesnike o rezultatima javnog poziva i izabrane podnosioce prijava pozove da pristupe potpisivanju ugovora sa Nacionalnom agencijom o korišćenju bespovratnih sredstava koji mora da sadrži obavezu korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, mora ista da vrati u skladu sa ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 30. juna 2016. godine.

3.2. Mera sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave razvrstanih u četvrtu grupu prema stepenu razvijenosti za realizaciju regionalnih i lokalnih projekata

3.2.1. Cilj mere je podrška jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj, kao i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

3.2.2. Korisnici

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave razvrstane u četvrtu grupu po stepenu razvijenosti.

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava primenjivaće jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu do stupanja na snagu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2015. godinu.

3.2.3. Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni i lokalni razvoj.

Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:

1) razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl.).

Pod poslovnom infrastrukturom podrazumevaju se: industrijske zone, industrijsko-tehnološki parkovi, poslovni inkubatori i klasteri.

2) projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih preduzeća i povećanje zaposlenosti;

3) projekti iz oblasti socijalne infrastrukture;

4) urbano-ruralni projekti;

5) projekti javno-privatnog partnerstva;

6) projekti promocije nerazvijenog područja.

3.2.4. Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa javnim pozivom;

2) da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta u budžetu jedinice lokalne samouprave;

3) da račun podnosioca prijave nije u blokadi.

3.2.5. Finansijski okvir

Ministarstvo će do 80% sufinansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa neophodnog za kofinansiranje projekta koje su obezbedile jedinice lokalne samouprave, bez poreza na dodatu vrednost.

Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranje ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta (podnosilac prijave) koji je odgovoran za raspodelu sredstava.

3.2.6. Opravdani troškovi koji su predmet sufinansiranja

Sufinansiraće se sledeći opravdani troškovi: troškovi radova, troškovi projekta, troškovi prevoda, troškovi izrade studija, istraživanja, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade publikacija, troškovi za povećanje vidljivosti projekta, troškovi evaluacija.

Sredstva za realizaciju mere se ne mogu koristiti za: troškove ljudskih resursa, troškove putovanja u cilju realizacije projekta, zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita, troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike, carinske i administrativne troškove, kreditiranje trećih lica i kupovinu opreme.

3.2.7. Dinamika prenosa sredstava

Sredstva odobrene bespovratne pomoći će se isplatiti prema sledećoj dinamici:

– 50% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon potpisivanja ugovora između Nacionalne agencije i korisnika sredstava i to u roku od 30 dana od dana potpisivanja;

– 50% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon realizacije aktivnosti, odnosno nakon podnošenja izveštaja o realizaciji aktivnosti i ostale neophodne dokumentacije čiji će sadržaj biti definisan ugovorom.

3.2.8. Javni poziv

Ministarstvo će po donošenju Programa od strane Vlade i potpisivanju ugovora sa Nacionalnom agencijom raspisati javni poziv za učešće u meri 3.2. Programa.

Prijave će se primati najkasnije do 1. oktobra 2015. godine, odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva. Ukoliko se raspoloživa sredstva utroše pre isteka krajnjeg roka za podnošenje prijava, obaveštenje o toj činjenici će biti dostupno na internet stranici Ministarstva: www. www.privreda.gov.rs i Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs.

Ministarstvo će objaviti javni poziv u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ministarstvo će javni poziv i konkursnu dokumentaciju objaviti na internet stranici Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs.

3.2.9. Neophodna dokumentacija

Neophodna dokumentacija koja se obavezno podnosi prilikom prijavljivanja:

1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1;

2) potvrda Narodne banke Srbije da račun podnosioca prijave nije u blokadi;

3) overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca prijave za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;

4) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) – Obrazac broj 2;

5) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o saglasnosti sa uslovima iz javnog poziva i saglasnost podnosioca prijave da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 3;

6) potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca prijave, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstava za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 4;

7) odluka jedinice lokalne samouprave o sufinansiranju projekta, sa pratećom dokumentacijom:

a) glavni projekat, odnosno projekat za izvođenje koji se prilaže u elektronskom formatu na CD-u,

b) akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava,

v) rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ukoliko studija o proceni uticaja na životnu sredinu nije potrebna, dostaviti akt nadležnog organa o toj činjenici);

8) overena kopija ugovora kojim je odobren projekat (projekat treba da bude odobren najranije 1. januara 2014. godine, a ugovor potpisan najranije 1. januara 2014. godine, a najkasnije na dan podnošenja prijave Ministarstvu) od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD-u, ukoliko se radi o projektu koji je već odobren;

9) biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu.

Zahtevana prateća dokumentacija mora biti u originalu ili overenim fotokopijama originala i obavezno se predaje u dva primerka.

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa javnim pozivom predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd. Jedan primerak dokumentacije mora biti original ili kopiran i overen od strane nadležnog državnog organa, dok drugi primerak može biti samo kopiran.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – mera sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata sa naznakom – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

3.2.10. Kriterijumi i postupak odabira prijava

Kontrolu formalne ispravnosti, pregledanje i ocenjivanje prijava obavlja Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava (u daljem tekstu: Komisija) koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja.

Komisija postupak odabira prijava sprovodi po sledećim kriterijumima: finansijski i operativni kapacitet jedinice lokalne samouprave, usklađenost sa strateškim dokumentima i održivost projekta.

Prijava mora da bude ocenjena sa najmanje 55 bodova da ne bi bila odbijena.

3.2.11. Zaključivanje ugovora

Nakon donošenja odluka Komisije, Ministarstvo će odluke o odobravanju sredstava dostaviti Nacionalnoj agenciji koja je dužna da pismeno, u roku od osam dana od dana prijema odluka Komisije, preporučenom poštom, obavestiti učesnike o rezultatima javnog poziva i izabrane podnosioce prijava pozove da pristupe potpisivanju ugovora sa Nacionalnom agencijom o korišćenju bespovratnih sredstava koji mora da sadrži obavezu korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, mora ista da vrati u skladu sa ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 30. juna 2016. godine.

3.3. Mera sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA

3.3.1. Cilj mere je obezbeđenje sredstava za sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA. Sufinansiranje članarine vrši se u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa aktom Vlade kojim se utvrđuju uslovi, kriterijumi i način akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanje akreditacije pre isteka roka na koji je izdata i to na sledeći način:

1) u iznosu od 25% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u treću grupu po stepenu razvijenosti;

2) u iznosu od 50% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u četvrtu grupu po stepenu razvijenosti.

3) u iznosu od 75% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u devastirana područja.

Sredstva jedinice lokalne samouprave za finansiranje godišnje članarine za rad i poslovanje ARRA utvrđuju se u skladu sa Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/10 i 4/12).

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava primenjivaće se jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne do stupanja na snagu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2015. godinu.

3.3.2. Korisnici

Pravo na podnošenje zahteva imaju jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu razvijenosti na osnovu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

Zahtevi za sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA podnose se Nacionalnoj agenciji najkasnije do 1. oktobra 2015. godine.

3.3.3. Neophodna dokumentacija

Uz zahtev za sufinansiranje godišnje članarine, jedinice lokalne samouprave dužne su da dostave sledeće:

1) dokaz da je jedinica lokalne samouprave osnivač akreditovane regionalne razvojne agencije;

2) važeći ugovor o članarini zaključen između ARRA i jedinice lokalne samouprave;

3) dokaz da je jedinica lokalne samouprave izvršila prenos sredstava na račun ARRA (izvod iz Uprave za trezor);

4) odluku o usvajanju završnog računa budžeta jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu.

Po prikupljenim i sumiranim zahtevima, Nacionalna agencija dostavlja Ministarstvu zahtev za prenos sredstava, a Ministarstvo nakon izvršene kontrole i obračunatog iznosa za sufinansiranje, prenosi sredstva Nacionalnoj agenciji. Nacionalna agencija zaključuje ugovore sa jedinicama lokalne samouprave i prenosi sredstva jedinicama lokalne samouprave, a prema izvršenom obračunu iznosa za sufinansiranje.

Prenos sredstava po zahtevima koje su jedinice lokalne samouprave u predviđenom roku u 2014. godini, a nisu realizovani do kraja 2014. godine, izvršiće se iz sredstava za ove namene predviđene za 2015. godinu, a u skladu sa propisom kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.

IV. Način realizacije Programa

Po donošenju Programa, javni poziv za podnošenje zahteva i sva neophodna dokumentacija za meru 3.1. i 3.2. Programa objaviće se i na sajtu Ministarstva i Nacionalne agencije.

Ministarstvo će po donošenju Programa, potpisati ugovore o realizaciji mera 3.1, 3.2. i 3.3. Programa sa Nacionalnom agencijom, kojim će se na Nacionalnu agenciju preneti obaveza zaključivanja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, kao i prenos i kontrola namenskog korišćenja bespovratnih sredstava.

Ministarstvo će po donošenju odluka o dodeli sredstava korisnicima, radi realizacije mera 3.1, 3.2. i 3.3. Programa, preneti sredstva na podračune posebne namene Nacionalnoj agenciji u skladu sa ugovorom o realizaciji mera 3.1, 3.2. i 3.3. Programa.

Nacionalna agencija će po zaključenju ugovora sa korisnicima sredstava preneti sredstva korisnicima prema dinamici utvrđenoj za svaku od mera Programa.

Za realizaciju mera 3.1, 3.2. i 3.3. Nacionalna agencija i ARRA će podnosiocima zahteva pružati pomoć u pripremi zahteva i potrebne dokumentacije.

V. Praćenje realizacije Programa

Nacionalna agencija će Ministarstvu dostaviti izveštaje o realizaciji mera 3.1, 3.2. i 3.3. Programa, koje će Ministarstvo, radi informisanja, dostaviti Vladi.

Ostavite komentar