Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u oblasti sporta za 2012. godinu

Ha osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik PC”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), a u vezi sa članom 114. Zakona o sportu („Službeni glasnik PC”, br. 24/11 i 99/11),

Vlada donosi

U R E D B U

o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava za subvencnje javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u oblasti sporta za 2012. godinu

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način rasporeda i korišćenja sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u oblasti sporta za 2012. godinu.

Član 2.

Uslovi i način rasporeda i korišćenja sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u oblasti sporta vršiće se prema Programu rasporeda i korišćenja sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u oblasti sporta za 2012. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Pravo na korišćenje sredstava za subvencije javnim nefinansijsknm preduzećima i organizacijama u oblasti sporta imaju pravna lica koja su osnovana radi organizacije Svetskog kupa u veslanju 2012. godine, Prvenstva Evrope u rvanju za seniore 2012. godine i Evropskog šampionata u rukometu 2012. godine.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-888/2012

U Beogradu, 9. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar