Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2013. godini

Ha osnovu člana 19s Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik PC”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 – SUS i „Službeni glasnik PC”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA

ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2013. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2013. godini.

Član 2.

Korišćenje sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2013. godini, vršiće se na način koji je utvrđen u Programu korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2013. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3117/2013

U Beogradu, 12. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

4100313.028/20

P R O G R A M

KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2013. GODINI

I. UVOD

Ovim programom utvrđuje se način korišćenja dela sredstava Komesarijata za izbeglice i migracije namenjenih za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica i lica iz člana 18. stav 2. tačka 1) Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik PC”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 – SUS i „Službeni glasnik RS” broj 30/10) (u daljem tekstu: korisnici) u 2013. godini.

Sredstva za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije korisnika obezbeđena su:

1) u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik PC”, broj 114/12), razdeo 47. funkcija 070, izvor 01, i to:

( sa aproprijacije 472931 u maksimalnom iznosu do 350.000.000 dinara;

( sa aproprijacije 511 u maksimalnom iznosu do 65.000.000 dinara;

2) uplatom korisnika na osnovu otkupa nepokretnosti na račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije, izvor 09, aproprijacija 511 kojima se rešavaju stambene potrebe u procesu integracije, u skladu sa Zakonom o izbeglicama.

II. NAMENA SREDSTAVA

1. Sredstva obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, razdeo 47, funkcija 070, izvor 01, aproprijacija 511 koristiće se za pribavljanje nepokretnosti radi davanja u zakup na određeno vreme, sa mogućnošću kupovine.

2. Sredstva obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu. razdeo 47, funkcija 070, izvor 01, aproprijacija 472931 koristiće se za:

( poboljšanje uslova stanovanja;

( kupovinu građevinskih materijala za započetu izgradnju nepokretnosti;

( kupovinu seoskih kuća sa okućnicom;

( ekonomsko osnaživanje (npr. pribavljanjem manjih poljoprivrednih mašina i opreme ili osnovnog stada za započinjanje poljoprivredne delatnosti, ili alata i opreme za obavljanje zanatskih usluga i drugo).

3. Sredstva obezbeđena uplatom korisnika na osnovu otkupa nepokretnosti na račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije, izvor 09. aproprijacija 511, kojima se rešavaju stambene potrebe u procesu integracije u skladu sa Zakonom o izbeglicama, koristiće se za:

( pribavljanje nepokretnosti radi davanja u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine;

( poboljšanje uslova stanovanja;

( kupovinu građevinskih materijala za započetu izgradnju nepokretnosti;

( kupovinu seoskih kuća sa okućnicom;

( ekonomsko osnaživanje.

Raspoređivanje sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije korisnika, za svaku od navedenih namena pojedinačno, sa aproprijacije 511, aproprijacije 472931 i sa računa javnih prihoda za uplatu korisnika kojima se rešavaju stambene potrebe vrši se u skladu sa iskazanim potrebama i mogućnostima realizacije.

Sredstva sa aproprijacije 511, u visini do 65.000.000 dinara, koriste se za pribavljanje nepokretnosti radi davanja u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, a visina sredstava koja se opredeljuje po jedinici nepokretnosti kojom se rešava stambena potreba korisnika, zavisi od tržišnih uslova pribavljanja nepokretnosti i veličine nepokretnosti, odnosno broja članova porodičnog domaćinstva korisnika.

Sredstva sa aproprijacije 472931, u visini do 300.000.000 dinara, koriste se za poboljšanje uslova stanovanja, kupovinu građevinskog materijala za započetu izgradnju nepokretnosti i kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Sredstva sa aproprijacije 472931, u visini do 50.000.000 dinara, koriste se za ekonomsko osnaživanje korisnika.

Sredstva za poboljšanje uslova stanovanja dodeljuju ss u građevinskom materijalu u visini do 440.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Sredstva za kupovinu građevinskog materijala za započetu izgradnju nepokretnosti dodeljuju se u visini do 880.000 dinara po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom dodeljuju se u visini do 810.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Sredstva za ekonomsko osnaživanje korisnika dodeljuju se u visini do 170.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika.

III. NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Rešavanje stambenih potreba korisnika pribavljanjem nepokretnosti radi davanja u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, poboljšanjem uslova stanovanja, kupovinom građevinskog materijala za započetu izgradnju nepokretnosti, kupovinom seoskih kuća sa okućnicom, kao i ekonomsko osnaživanje sprovodi Komesarijat za izbeglice i migracije, u skladu sa zakonom.

Rešavanje stambenih potreba korisnika poboljšanjem uslova stanovanja i kupovinom seoskih kuća sa okućnicom, kao i ekonomsko osnaživanje može se sprovoditi u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave na čijim teritorijama žive porodice korisnika kojima se pruža pomoć u procesu integracije, u skladu sa Zakonom o izbeglicama.

Izbor jedinica lokalne samouprave preko kojih će se realizovati korišćenje sredstava za namene iz ovog programa, vrši se na osnovu raspisanog javnog poziva.

Jedinica lokalne samouprave, o namenskom utrošku dodeljenih sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja, kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i ekonomsko osnaživanje korisnika, Komesarijatu za izbeglice i migracije dostavlja izveštaj i dokumentaciju o korišćenju dodeljenih sredstava.

Ostavite komentar