Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju programa upravljanja vodama u 2014. godini

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU

PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2014. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2014. godini („Službeni glasnik RS”, br. 24/14 i 76/14), u Programu upravljanja vodama u 2014. godini, u uvodnom delu, stav 4. tabelarni pregled, tačka 4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda, u koloni tri iznos: „1.841.408.494” zamenjuje se iznosom: „1.995.518.494”, a u koloni četiri iznos: „1.738.617.859” zamenjuje se iznosom: „1.892.727.859”.

Posle reči: „UKUPNO:”, u koloni tri, iznos: „2.758.244.000” zamenjuje se iznosom: „2.912.354.000”, a u koloni četiri iznos: „2.587.975.175” zamenjuje se iznosom: „2.742.085.175”.

U Odeljku 4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode(dinara) 4.1. Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotoka 754.707.998 4.1.1. Redovno održavanje 688.258.601 4.1.2. Investiciono održavanje 66.449.397 4.2. Održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje 375.918.210 4.2.1. Redovno održavanje 362.918.210 4.2.2. Investiciono održavanje 13.000.000 4.3. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za uređenje vodotoka i vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica 98.049.266 4.4. Sanacija vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje 161.967.321 4.5. Sprovođenje odbrana od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom 427.025.550 4.6. Izvođenje zaštitnih radova – biološki i biotehnički radovi 23.993.378 4.7. Kontrola količina izvađenog peska, šljunka i slično sa vodnog zemljišta 3.656.776 4.8. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i održavanju vodnih objekata i održavanju vodotoka i nad izvođenjem zaštitnih biotehničkih radova na teritoriji grada Beograda 2.899.553 4.9. Projektno planiranje 147.300.442 4.9.1. Projektna dokumentacija – izrada projekata izvedenog objekta za vodne objekte za zaštitu od poplava 20.000.000 4.9.2. Izrada planova upravljanja rizicima od poplava za vodna područja, operativnih planova za odbranu od poplava za vode II reda, karata ugroženosti i karata rizika od poplava za poplavna područja i vođenje vodnih katastara 127.300.442 Ukupno: 1.995.518.494”

U stavu 3. iznos: „731.376.258” zamenjuje se iznosom: „688.258.601”.

U stavu 4. iznos: „69.149.397” zamenjuje se iznosom: „66.449.397”.

U stavu 6. iznos: „362.472.038” zamenjuje se iznosom: „362.918.210”, a iznos: „34.683.688” zamenjuje se iznosom: „13.000.000”.

U stavu 7. iznos: „125.375.266” zamenjuje se iznosom: „ 98.049.266”.

U stavu 8. iznos: „142.805.295” zamenjuje se iznosom: „161.967.321”.

U stavu 10. iznos: „195.296.403” zamenjuje se iznosom: „427.025.550”.

U stavu 12. iznos: „25.493.378” zamenjuje se iznosom: „23.993.378”.

U stavu 13. iznos: „4.556.776” zamenjuje se iznosom: „3.656.776”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, ____. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar