Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2014. godini

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU

PROGRAMA UPRAVLjANjA VODAMA U 2014. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2014. godini („Službeni glasnik RS”, br. 24/14, 76/14 i 86/14), u Programu upravljanja vodama u 2014. godini, u uvodnom delu, stav 4. tabelarni pregled menja se i glasi:

„Redni broj Poslovi Iznos sredstava Budzetskog fonda za vode(dinara) ukupno za 2014. godinu za finansiranje novih poslova za finansiranje neizmirenih obaveza 1 2 3 4 5 1. Izgradnja višenamenskih brana sa akumulacijama 349.000.000 349.000.000 0 2. Uređenje i korišćenje voda 180.372.117 166.863.105 13.509.012 3. Zaštita voda od zagađivanja 74.120.925 74.120.925 0 4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda 2.080.836.149 1.978.045.514 102.790.635 5. Studije, planska dokumenta i projekti 137.533.138 89.782.440 47.750.698 6. Međunarodna saradnja 90.491.815 82.413.335 8.078.480 UKUPNO: 2.912.354.144 2.740.225.319 172.128.825”

„Poslovi – „Arilje” – profil Svračkovo 7.366.265.000 2010 6.636.149.715 9,91%

U stavu 2. broj: „353.000.000” zamenjuje se brojem: „305.900.000”.

U stavu 4. broj: „400.000.000” zamenjuje se brojem: „349.000.000”.

U odeljku „2. Uređenje i korišćenje voda”, tabelarni pregled, broj: „220.237.717” zamenjuje se brojem: „180.372.117”.

U stavu 6. broj: „220.237.717” zamenjuje se brojem: „180.372.117”.

U odeljku „3. Zaštita voda od zagađivanja”, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Iznos sredstavaBudzetskog fonda za vode(dinara) 3.1. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda 68.520.925 3.2. Sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima 5.300.000 3.3. Kontrola kvaliteta voda 300.000 Ukupno: 74.120.925”

U stavu 5. broj: „84.611.125” zamenjuje se brojem: „74.120.925”.

U odeljku „4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda”, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Iznos sredstavaBudzetskog fonda za vode(dinara) 4.1. Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotoka 733.361.197 4.1.1. Redovno održavanje 686.255.602 4.1.2. Investiciono održavanje 47.105.595 4.2. Održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje 369.640.019 4.2.1. Redovno održavanje 358.640.019 4.2.2. Investiciono održavanje 11.000.000 4.3. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za uređenje vodotoka i vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica 61.375.266 4.4. Sanacija vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje 154.641.321 4.5. Sprovođenje odbrana od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom 648.468.646 4.6. Izvođenje zaštitnih radova – biološki i biotehnički radovi 19.893.378 4.7. Kontrola količina izvađenog peska, šljunka i slično sa vodnog zemljišta 556.776 4.8. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i održavanju vodnih objekata i održavanju vodotoka i nad izvođenjem zaštitnih biotehničkih radova na teritoriji grada Beograda 2.899.546 4.9. Projektno planiranje 90.000.000 4.9.1. Projektna dokumentacija – izrada projekata izvedenog objekta za vodne objekte za zaštitu od poplava 12.000.000 4.9.2. Izrada planova upravljanja rizicima od poplava za vodna područja, operativnih planova za odbranu od poplava za vode II reda, karata ugroženosti i karata rizika od poplava za poplavna područja i vođenje vodnih katastara 78.000.000 Ukupno: 2.080.836.149”

U stavu 3. broj: „688.258.601” zamenjuje se brojem: „686.255.602”.

U stavu 4. broj: „66.449.397” zamenjuje se brojem: „47.105.595”.

U stavu 6. broj: „362.918.210” zamenjuje se brojem: „358.640.019”, a broj: „13.000.000” – brojem: „11.000.000”.

U stavu 7. broj: „98.049.266” zamenjuje se brojem: „61.375.266”.

U stavu 8. broj: „161.967.321” zamenjuje se brojem: „154.641.321”.

U stavu 10. broj: „427.025.550” zamenjuje se brojem: „648.468.646”.

U stavu 12. broj: „23.993.378” zamenjuje se brojem: „19.893.378”.

U stavu 13. broj: „3.656.776” zamenjuje se brojem: „556.776”.

U stavu 14. broj: „2.899.553” zamenjuje se brojem: „2.899.546”.

U stavu 15. broj: „147.300.442” zamenjuje se brojem: „90.000.000”.

U odeljku „5. Studije, planska dokumenta i projekti”, tabelarni pregled, broj: „110.332.664” zamenjuje se brojem: „137.533.138”.

U stavu 1. broj: „31.000.000” zamenjuje se brojem: „42.473.390”.

U stavu 2. broj: „78.332.664” zamenjuje se brojem: „94.157.664”, posle reči: „za objekte iz oblasti” dodaju se reči: „uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda,”, a broj: „1.000.000” zamenjuje se brojem: „902.084”.

U stavu 3. tačka 1) posle reči: „za navodnjavanje” dodaju se reči: „i vodne objekte za uređenje vodotoka i za zaštitu od poplava.”

U stavu 4. broj: „110.332.664” zamenjuje se brojem: „137.533.138”.

U odeljku „6. Međunarodna saradnja”, tabelarni pregled, broj: „101.654.000” zamenjuje se brojem: „90.491.815”.

U stavu 6. broj: „51.000.000” zamenjuje se brojem „41.213.733”.

Stav 7. briše se.

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 7. broj: „27.000.000” zamenjuje se brojem: „25.536.882”, a broj: „21.654.000” – brojem: „23.741.200”.

Dosadašnji stav 9. postaje stav 8.

U dosadašnjem stavu 10. koji postaje stav 9. broj: „101.654.000” zamenjuje se brojem „90.491.815”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, 27. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar