Uredba o utvrđivanju programa zaštite i unapređivanja šuma za 2005. godinu (05 Broj: 011-923/2005)

Na osnovu člana 61. Zakona o šumama (“Službeni glasnik RS“, br.46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93, 48/94 i 54/96),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA ZAŠTITE I

UNAPREĐIVANjA ŠUMA ZA 2005.GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program zaštite i unapređivanja šuma za 2005.godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

.

Član 2.

Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se radovi zaštite šuma od gubara, zaštite šuma od požara, sadnje šumskog drveća, nege kultura, izgradnje šumskih puteva, proizvodnje šumskog semena i sadnog materijala, kao i drugi radovi na zaštiti i unapređivanju šuma za 2005.godinu.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj:

U Beogradu, ______________ 2005.godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK,

P R O G R A M

ZAŠTITE I UNAPREĐIVANjA ŠUMA ZA 2005. GODINU

I

U 2005. godini izvršiće se radovi zaštite šuma od gubara, zaštite šuma od požara, sadnje šumskog drveća, nege kultura, izgradnje šumskih puteva, proizvodnje šumskog semena i sadnog materijala, kao i drugi radovi na zaštiti i unapređivanju šuma.

II

Radovi na zaštiti i unapređivanju šuma izvršiće se u visini jedinične cene utvrđene u Tabeli za svaki vid rada, a prema dinamici priliva sredstava budžeta Republike obezbeđenim za te namene i to:

Red.br. Vid rada Jedinicamere Jedinična cena učešća sredstava budžetaRepublike -dinara- Ukupno učešće sredstava budžeta Republike-dinara- 1 ZAŠTITA ŠUMA OD GUBARA ha – 205.000.000 2 ZAŠTITA ŠUMA OD POŽARA 2.250.000 Održavanje protiv požarnih pruga km 20.000 Zaštita šuma od požara- izrada osmatračnica kom. 50.000 3 SADNjA ŠUMSKOG DRVEĆA 59.340.000 Pošumljavanje goleti u šumama u državnoj svojini ha 30.000 Pošumljavanje goleti u šumama u privatnoj svojini ha 17.000 Pošumljavanje požarišta ha 30.000 Melioracija degradiranih šuma ha 24.000 Podizanje plantaža mekih lišćara ha 22.000 4 NEGA 21.200.000 Okopavanje i prašenje ha 5.000 Seča izdanaka i izbojaka ha 7.000 Uklanjanje korova ha 7.000 Čišćenje u kulturama starosti 6-15 godina ha 7.000 Čišćenje u mladim sastojinama ha 6.000 Prorede u veštačkim sastojinama starosti 16-30 godina ha 9.000 5 IZGRADNjA ŠUMSKIH PUTEVA 20.000.000 Izgradnja tvrdih puteva km 400.000 Izgradnja mekih puteva km 200.000 6 PROIZVODNjA ŠUMSKOG SEMENA 3.000.000 Sakupljanje šumskog semena plemenitih lišćara din/kg 100 Sakupljanje semena šumskih voćkarica din/kg 500 Sakupljanje semena hrasta lužnjaka din/kg 50 Sakupljanje semena ostalih hrastova din/kg 100 Sakupljanje semena bukve din/kg 300 Sakupljanje šumskog semena crnog bora din/kg 1.000 Sakupljanje šumskog semena pančićeve omorike din/kg 4.000 Sakupljanje šumskog semena ostalih četinara din/kg 2.000 Izdvajnje semenskih objekata din/kom 10.000 Nega i održavanje semenskih sastojina din/ha 40.000 Nega i održavanje semenskih stabala din/kom 5.000 7 PROIZVODNjA ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA 13.000.000 Sadnice šumskih voćkarica kom. 7 Sadnice ostalih lišćara kom. 5 Četinari (1+0) kontejneri kom. 1.5 Četinari klasična proizvodnja kom. 1 8 Naučno istrživački rad din 8.000.000 9 Inventarizacija šuma din 14.000.000 Ukupno 345.790.000

III

Raspodelu sredstava i dinamiku korišćenja utvrdiće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprava za šume na osnovu sprovedenog konkursa u zavisnosti od obezbeđenih sredstava i vremena obavljanja radova.

Ostavite komentar